محیط روشن/خاموش

Една тъжна, тъжна историйка...

19 4,883, 03:51 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Здравейте, Скъпи Приятели, Уважаеми еСъотечественици! 🙂


Weekend! Хубаво време. Тук - таме някоя слънчева усмивка. Напъпили дръвчета… И не само…, (ама за другото напъпило срам го фана перото...)😊

Аве..., с една дума… мечта. С г … بیشتر »

Алианс - Честит празник - Приоритети

33 4,874, 04:00 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Здравейте Скъпи приятели, Уважаеми еСънародници! 🙂

БЛАГОВЕЩЕНИЕ Е – ХРИСТИЯНСКИЯТ ДЕН НА МАЙКАТА!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА بیشتر »

Какво се случи?! (пуканки) :)

195 4,848, 06:02 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Здравейте Уважаеми еСъграждани!🙂


Ако нямате, какво да четете и се интересувате от случващото се, има интрига! 😊


Ще започна с малко разяснения:

За тези от вас, които не знаят, МТО е:

MTO Military Take-Over
When a MU
بیشتر »

Следпразнично

10 4,809, 04:24 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Аве, гле’ам голяма лудница настанала напоследък… Ини вируси, ини ра’оти… Шок. Демократизъм, постхуманизъм, трансхуманизъм… и куп други неясни глупости … بیشتر »

Благодаря! Няколко съвета.

22 4,704, 01:49 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Здравейте Скъпи приятели, Уважаеми еСънародници! 😊


Преди всичко да благодаря на гласувалите за опонентите, а на тези, които са гласували за мен:


Мислех, че ме обичате! 😊


بیشتر »