محیط روشن/خاموش

[МзО] Наредби за ден 4,411

2 4,411, 03:47 روز منتشر شده در Republic of Macedonia (FYROM) Republic of Macedonia (FYROM) دستورات جنگی دستورات جنگیДобар ден Македонци,

Во оваа статија имате упатсва како треба да се одвиваат битките и каде да се празни енергија/чоколади. Статијата ќе биде обновувана секојдневно, се до моментот بیشتر »

Наредби за ден 4,408

6 4,406, 09:57 روز منتشر شده در Republic of Macedonia (FYROM) Republic of Macedonia (FYROM) دستورات جنگی دستورات جنگیДобар ден Македонци,

Во оваа статија имате упатсва како треба да се одвиваат битките и каде да се празни енергија/чоколади. Статијата ќе биде обновувана секојдневно, се до моментот بیشتر »

[MзО] Наредби за ден 4,403

6 4,401, 15:34 روز منتشر شده در Republic of Macedonia (FYROM) Republic of Macedonia (FYROM) دستورات جنگی دستورات جنگیДобар ден Македонци,

После подолго време го реактивираме стариот весник на еМинистерството за одбрана. Статијата ќе биде обновувана секојдневно, се до моментот кога повеќе нема да еبیشتر »

[МзО] Наредби за ден 4,356

4 4,356, 04:28 روز منتشر شده در Republic of Macedonia (FYROM) Republic of Macedonia (FYROM) دستورات جنگی دستورات جنگیДобро вечер Македонци,

После подолго време го реактивираме стариот весник на еМинистерството за одбрана. Статијата ќе биде обновувана секојдневно, се до моментот кога повеќе нема даبیشتر »

Наредби за ден 4,355

15 4,347, 12:58 روز منتشر شده در Republic of Macedonia (FYROM) Republic of Macedonia (FYROM) تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیДобро вечер Македонци,

После подолго време го реактивираме стариот весник на еМинистерството за одбрана. Статијата ќе биде обновувана секојдневно, се до моментот кога повеќе нема даبیشتر »