محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

All objective conditions for a revolution are met. False class consciousness is the only obstacle.

Vem har refs?

0 4,407, 23:26 روز منتشر شده در Sweden Sweden قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

[img]https://gfycat.com/celebratedcostlydeer[/img]

[video]https://gfycat.com/celebratedcostlydeer[/video]

بیشتر »

Medieval Conservatives

6 4,397, 11:55 روز منتشر شده در Sweden Sweden تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »

What your coffee preparation method says about you

11 4,345, 05:08 روز منتشر شده در Sweden Sweden تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »

Tavlor istället för TV

4 4,314, 12:22 روز منتشر شده در Sweden Sweden تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


"Khrushchev and Castro in a birch grove" painting by Marat Samsonov, USSR, 1960s
بیشتر »

Kampf gegen Plato! 100 Jahre Novemberrevolution!

10 4,006, 00:09 روز منتشر شده در Germany Germany تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


100 Jahre Novemberrevolution - kommunistische Doku!

http://www.youtube.com/watch?v=C2Z3i1kjU30

Sage Nein zu:

- MPPs
- … بیشتر »