محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

ex periodico del Ministero degli Affari Esteri
ex Feliks' Review

Party Take Over ottobre '19: cosa è successo

42 4,350, 08:44 روز منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Il partito di governo (NIO) ha tentato di prendere il controllo dei due maggiori partiti di opposizione: il Partito Comunista eItaliano (PCE) e Rinascita eItaliana (REI).
Il tentativo si è risolto con l'eliminazione di 11 voti governativi, che

بیشتر »

Introduzione alla politica eItaliana

49 3,131, 14:40 روز منتشر شده در Italy Italy قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

Mi resta da fare la missione dei 25 commenti: provo a rendermi utile spiegando ai nabbi come funziona la nostra politica.

Al momento le aree politiche sono in sostanza tre.


Fdei - i nostri grillini

Fratelli d'eItalia è il primo

بیشتر »

Elezioni ed eserciti

79 2,421, 08:50 روز منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


La polarizzazione e la violenza dello scontro di queste elezioni sono solo l'inizio di un processo avviato con la formazione dell'esercito unico. E' una forza che dobbiamo incanalare, o ci sommergerà.

Lettore pigro o esitante, Questo بیشتر »

La Legione

54 2,410, 09:38 روز منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

Sono d'accordo con quanto dicono DiegoIceAge e Andreami8: ci serve un esercito unico.

Credo anche che lo possiamo fare. Sono già diverse settimane che il tema è tornato fuori in ambienti diversi, e mi sembra che ci siano le condizioni sia

بیشتر »

Aurora problems comes from Sirius

20 2,409, 07:22 روز منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

Short english version
It's english because we need to discuss together, it's short because few people read long articles in foreign languages.


The reason why Sirius began to disgregate is its lack of small countries.

بیشتر »