Ambiente de fondo si/no

Join the new world

 

[MoFA-PL] Open letter from e-Poland to e-Spain [PL/ES/EN]

Día 2,061, 09:45 Publicado en Poland Polonia por Minister Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ePL:
(MSZ) Sarandir
(vMSZ) Kaczy88pl
(vMSZ) Mininuns
(vMSZ) MisziPL
(Staż) Pontifex Maximus Pii Papae X


Drodzy Hiszpanie,

Celem tego listu jest poinformowanie Was o polskim stanowisku w stosunku do obecnego rządu Hiszpanii. Bardzo chcielibyśmy pisać przyjazny artykuł, ale niestety, nie taki jest nasz główny cel. Jest to powszechnie wiadome, że prawdziwy związek niesie ze sobą konieczność stawienia czoła dobrym, ale także złym dla nas wydarzeniom.

Obserwowaliśmy jak nasze wzajemne zrozumienie systematycznie spadało z biegiem miesięcy. Słaba praca ze strony naszych dyplomatów czy może konflikt interesów? To jest właśnie to o czym będziemy mówić.

Wygląda na to, że problemy zaczęły się od przystąpienia Hiszpanii do ROLA. Wtedy był to dobry pomysł i nie mieliśmy żadnych problemów. Wówczas rząd Hiszpanii potrafił umiejętnie postępować, aby nie dopuścić do pojawienia się niezbyt wygodnych sytuacji. To jednak diametralnie się zmieniło.

ROLA została założona aby podtrzymać dobre relacje Hiszpanii z niektórymi krajami Ameryki Południowej, jednak zawsze z priorytetową pozycją TWO jako pierwotnego sojuszu. Jednakże z powodu presji pewnych grup lub z powodu tego, iż trudne decyzje jest niezwykle ciężko podjąć (konieczny jest silny przywódca, aby je przeprowadzić), ROLA okazywała się tarczą dla tych, którzy chcieli zaszkodzić naszym stosunkom lub nie chcieli stanąć twarzą w twarz z egzekwowaniem większego wysiłku, który prowadziłby do sprawowania władzy przez przywódcę i natychmiastowych konsekwencji wynikających z tego faktu.

Polska nie poprosi Hiszpanii o opuszczenie swoich sojuszników, lecz gdy jest się w sojuszu realizacja niektórych zadań wymaga unikania ewentualnych nieporozumień dotyczących członkostwa i zaangażowania w nim. Powinniśmy być wystarczająco mądrzy aby zrozumieć, że CoT zdecydowało wybrać inną ściezkę niż TWO i dlatego państwa CoT nie są już dłużej naszymi przyjaciółmi. Ta podstawowa zasada nie była przestrzegana w poprzednim miesiącu przez Hiszpanię, przez co TWO musiało zmierzyć się z niezwykle peszącą sytuacją.

Wszystko jedno z jakich przyczyn, Hiszpania opuściła Tajwan i zdecydowała się wspierać państwo CoT. Jest to prosty przykład tego o czym mówiliśmy patrząc na realizację specjalnych wysiłków prowadzących do sprawowania władzy. Cóż, te demonstracje są tym, czego Hiszpania potrzebowała, aby było wzięte na poważnie przez innych członków TWO. Podkreślamy wyraz “inne”, bo choć wiemy, że niektóre rzeczy mogły zostać zrobione lepiej, Polska widzi, że Hiszpanie dostrzegli, jak szkodliwe to było i że zawsze będziemy w stanie dojść do porozumienia z naszymi braćmi.

Uszanowaliśmy także brak hiszpańskiej interwencji w wojnie przeciwko Stanom Zjednoczonym, chociaż byłaby to świetna okazja to zobaczenia, co państwa takie jak Brazylia czy Chile naprawde robią. Kiedy Hiszpania chciała spróbować pomóc, dogodny czas minął, lecz my nigdy nie zapomnimy o, takich jak te, dobrych intencjach. To był wstyd, że Spoland nie mógł walczyć razem na polu bitwy, lecz gra będzie jeszcze trwała przez długi czas i jesteśmy pewni, że będzie jeszcze mnóstwo okazji na udowodnienie wzajemnej lojalności.

Ze względu na małe, acz ważne pomyłki w ich dyplomacji, hiszpańska pozycja generalnie stopniowo spada, lecz my Polacy wciąż rozumiemy Hiszpanię po tym wszystkim. Jednakże ze smutkiem musimy ogłosić, że z obecnym hiszpańskim rządem to wszystko można uważać za skończone.

Naszą miłość do Hiszpanii ciężko opisać słowami, właśnie Wy hiszpańscy obywatele jesteście tymi, którzy naprawdę dla nas się liczą. Więzi jakie nas łączą nigdy nie zostaną zniszczone, jednakże są ludzie, dla których to nic nie znaczy i zamierzają skończyć ze Spolandem. Tej grupie ludzi, a zwłaszcza jednej osobie udało się stać się częścią hiszpańskiego gabinetu i HQ - mowa o Siddym.

Niszczyciel ONE, raz zadeklarował, że zakończy Spoland, lecz to nie wszystko. Obecnie miejsce ma wiele wydarzeń i jest to jasne, że stara się on zniszczyć sojusz ukrywając i używając jako wymówek wiele wartości, których w rzeczywistości mu brakuje.

W końcu otrzymał możliwość osiągnięcia jednego ze swoich celów; pogorszenie relacji niektórych krajów TWO z Hiszpanią, aby pokazać światu “jak bardzo złe jest TWO”, kiedy sam jest pierwszym, który szuka wszystkich tych prowokacji zawsze kończących się niczym innym jak tylko szkodą dla naszych stosunków i przyjaźni. Najgorszą rzeczą jest to, że jest on wspierany i chroniony przez obecny rząd Hiszpanii.

Polski rząd nie będzie akceptował świętowania z powodu głosowania nad wykluczeniem Hiszpanii z TWO, co jest tym, czego ten gracz od dawna chce. Polska nie będzie w żadnym wypadku współpracowała z żadnym rządem bądź instytucją, gdzie Siddy - znany manipulator i niezwykły egoista - będzie członkiem. Co więcej, będziemy podejmować akcje przeciwko jego członkostwu w HQ TWO. Ponadto oczekujemy, że hiszpański rząd zdecyduje się zdymisjonować go, gdyż w jasny sposób zachęca on do kreowania złej atmosfery, gdzie praca zespołowa nie może być wykonywana dobrze.

Nasze relacje zostały poważnie nadszarpnięte, lecz jesteśmy otwarci na próby ich odnowy. Jesteśmy niezwykle rozczarowani postawą Siddiego i wierzymy, że zostanie odsunięty od polityki swojego kraju przez obecny hiszpański rząd w trosce o dobro Spolandu.

Chwała Hiszpanii!
Chwała Polsce!
Chwała Spolandowi!Podpisał,
Pierre Dzoncy
Prezydent PolskiEstimados españoles,

El objetivo de esta carta es la de informaros sobre la posición de Polonia en cuanto al actual gobierno español. Nos encantaría estar escribiendo un artículo alegre, pero -desafortunadamente- no es el caso, y es que es sabido que una verdadera relación pasa a través de buenos, pero también malos momentos.

Hemos estado observando cómo nuestro entendimiento mutuo ha estado decreciendo gradualmente con el paso de los meses. ¿Una pésima gestión por nuestros respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores o una mezcla de intereses? Es de eso sobre lo que vamos a hablar.

Aunque fue por aquel entonces una buena idea y no tuvimos ningún problema, parece que estos empezaron a surgir con la entrada de España a la sub-alianza ROLA. En ese momento, el gobierno español supo cómo manejar la situación sin dar lugar a la aparición de situaciones incómodas, pero eso ha cambiado radicalmente.

ROLA fue originalmente usada para que España mantuviera buenas relaciones con algunos países de Sudamérica, pero siempre priorizando a TWO, la alianza original de España, sobre ella. Sin embargo, debido a presiones ejercidas por distintos grupos o por el hecho de que no es siempre fácil llevar a cabo decisiones difíciles (siendo necesario un líder competente para ejecutar éstas), ROLA ha servido a veces como escudo para aquellos que han querido dañar nuestras relaciones, o para los que no quisieron afrontar el hacer más esfuerzos, lo que habría conducido -obviamente- al posicionamiento de ese líder y sus inmediatas consecuencias.

Polonia no pedirá a España que deje a sus aliados, pero cuando estás en una alianza, el cumplimiento de -por así decirlo- determinadas tareas es necesario para evitar posibles malentendidos en cuanto al compromiso y membresía en ella. Debemos ser lo suficientemente sensatos como para entender que CoT decidió seguir otro camino diferente a TWO, por lo que los países de la alianza CoT no son más nuestros amigos. Ésta teoría básica no fue seguida el mes pasado por España, y es que TWO tuvo que hacer frente a una situación bastante confusa.

Debido a varias razones, España dejó de lado a Taiwan y decidió apoyar a una nación de CoT. Este es un ejemplo muy claro de lo he estado comentando en cuanto a hacer más esfuerzos, que habrían conducido a un posicionamiento. Bueno, pues el posicionarse claramente es lo que España necesita para ser tomada en serio por otros miembros de TWO, y resalto la palabra ‘otros’ porque, aunque sabemos que las cosas se podrían haber hecho de una mejor manera, Polonia sabe que la población española se dio cuenta de lo dañino que fue este suceso a escala internacional, y es que siempre seremos comprensivos con nuestros hermanos.

También respetamos vuestra no intervención en la guerra en contra de los Estados Unidos de América, aunque habría sido la oportunidad perfecta para ver a qué están dispuestos realmente países como Brasil y Chile. Cuando España lo quiso intentar, pasó el tiempo, pero no nos olvidaremos de tan buenas intenciones. Fue una pena que Spoland no pudiera luchar conjuntamente en el campo de batalla, pero el juego durará muchísimo, y estoy seguro de que tendremos más oportunidades si permanecemos leales el uno al otro.

Debido a pequeños pero importantes fallos en su política exterior, la posición de España y su seriedad ha ido paulatinamente bajando, pero nosotros, Polonia, hemos entendido a España a pesar de todo. Sin embargo, con el gobierno español actual, nos entristece anunciar que eso se ha acabado.

Nuestro afecto por España es indescriptible, ese aprecio a su población; los que verdaderamente nos importan. Los lazos que compartimos nunca serán rotos, pero varias personas están siendo algo hostiles y quieren que Spoland termine. Este grupo de personas, y especialmente una, ha conseguido llegar a ser parte del gobierno español y el HQ: Siddy.

Destructor de la alianza ONE, ya declaró una vez que terminaría con Spoland, y eso no es todo. Están pasando muchas cosas, y es obvio que son numerosos sus intentos para romper la alianza, escondiéndose y usando como excusas valores de los que precisamente él mismo carece.

Ha logrado finalmente llevar a cabo uno de sus planes; hacer que varios países de nuestra alianza tuvieran disputas con España para mostrar al mundo ‘cómo de malo es TWO’, cuando él es el primero que está buscando todas estas provocaciones que siempre acaban en nada, mas en el detrimento de nuestras relaciones y amistades. Lo peor de todo es que está siendo protegido y respaldado por las cabezas visibles del gobierno español.

Polonia no aceptará la celebración de una votación para expulsar a España de TWO, que es lo que realmente está buscando este jugador a la hora de crear semejantes malentendidos. Polonia no cooperará de ninguna forma con ningún gobierno ni institución que tenga a Siddy como miembro, un jugador manipulador y egoísta por excelencia. Tomaremos, por lo tanto, medidas en contra de su participación en el HQ de TWO. Además, esperamos que el gobierno español despida a esta persona, que está claramente fomentando la creación de un ambiente pobre y poco propicio para el trabajo en equipo.

Nuestras relaciones han sido dañadas seriamentes, pero esperamos que vuelvan a su normalidad. Estamos muy decepcionados con la actitud de Siddy, y esperamos que sea apartado de la política en eEspaña por el actual gobierno de dicho país para el bienestar de Spoland.

¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA POLONIA!
¡VIVA SPOLAND!


Firmado,
Pierre Dzoncy
Presidente de Polonia


Dear Spaniards,

The aim of this letter is to inform you about Poland’s stance towards the current Spanish government. We would love to be writing a blissful article, but -unfortunately- it is not the case, and it is widely known a true relation carries the facing of good, but also bad times.

We have been observing how our mutual understanding has been decreasing gradually with the pass of the months. A lousy job from our last Foreign Affairs teams or a mixture of interests? That is what we are going to talk about.

Although it is was then a good idea and we did not have any problem, it seems problems started with Spain’s entrance to the ROLA sub-alliance. By that time, Spain’s government knew how to carry on its movements without leading to the appearance of uncomfortable situations, but this has changed radically.

ROLA was originally made to maintain Spain’s good relations with some countries from South America, but always prioritizing TWO, Spain’s original alliance, over it. However, because of pressure from certain groups or due to the fact difficult decisions are sometimes not so easy to be taken (being necessary a strong leader to carry these out), ROLA has sometimes been a shield for those who wanted to damage our relations, or to those who did not want to face the execution of more efforts which would obviously lead to the positioning of that leader, and its immediate consequences.

Poland will not ask Spain to leave its allies,but when you are in an alliance, the accomplishment of some tasks are sometimes needed to avoid possible misunderstandings regarding your commitment and membership on it. We should be clever enough to understand CoT decided to take a different path from TWO, and so CoT countries are not our friends anymore. This basic theory was not followed last month in Spain, where TWO had to face a very confusing situation.

Because of whatever reasons, Spain left Taiwan and decided to support a CoT nation. This is a clear example of what I have been saying regarding the realization of specific efforts which would obviously lead to a positioning. Well, these demonstrations is what Spain needed to be taken seriously by other TWO members, and I enlight the word ‘other’, because although we know things could have been done in a better way, Poland knows the Spanish population noticed how harmful this was, and we will always be comprehensive with our brothers.

We also respected Spain’s no intervention in the war against the United States of America, although this would have been the perfect opportunity to see what are nations such as Brazil or Chile really up to. When Spain wanted to try, time passed, but we will never forget such good intentions. It was a shame Spoland could not fight together in the battlefield, but the game will last for long, and I am sure we will have plenty of opportunities if we remain loyal to each other.

Due to the accomplishment of little but important mistakes in its Foreign Affairs, Spain’s position and seriousness has been progressively decreasing generally, but we, Poland, still understood Spain after all. However, with Spain’s current government, we are sad to announce this has finished.

Our love towards Spain is undescriptible, to its population; the ones who really matter for us. The bonds we share will never be broken, but some people are being hostile and they want Spoland to be finished. This group of people, specifically one person, has managed to be part of the Spanish government and HQ; Siddy.
.
ONE’s Destructor, he once declared he will finish with Spoland, and that is not all. There are taking place many events, and it is obvious he is trying to break the alliance by hiding and using as excuses many values he precisely lacks of.

He finally achieved to carry out one of his plans; make some TWO countries to dislike Spain in order to show the world ‘how bad TWO is’, when he is the first one who is looking for all these provocations that always end up in nothing, but in the detriment of our relations and friendships. The worst thing is that he is being backed and protected by Spain’s government visible ‘heads’.

Poland will not accept the celebration of a voting to expulse Spain out of TWO, which is what this player has been looking for. Poland will not cooperate in any way with any government or Institution with Siddy as a member, well-known manipulator and selfish player. We will, therefore, take actions against his participation in TWO’s Headquarters. Moreover, we expect Spain’s government to dismiss this player, who is clearly encouraging the creation of a poor atmosphere, where teamwork cannot be performed.

Our relations has been seriously damaged, and we are looking forward to recovering its status. We are very disappointed with Siddy’s attitude, and we hope him to be left aside in Spanish politics by Spain’s current government for the sake of Spoland’s wellbeing.

HAIL SPAIN!
HAIL POLAND!
HAIL SPOLAND!


Signed,
Pierre Dzoncy
Country President of Poland

 

Comentarios

cochoperez
cochoperez Día 2,061, 09:45

pole

Alvaro  Cunhal
Alvaro Cunhal Día 2,061, 10:00

Spain ... spain ... spain ... you are playing with fire...

Avutardo and Prinfi Memorial
Avutardo and Prinfi Memorial Día 2,062, 19:44

Dobry artykul naprawde , warto zobaczyc ze jest nadal to wsparcie i braterstwo pomiedzy Hiszpania a Polska . Ta wiez nigdy nie umrze dopuki my zyjemy !

DarkNem0
DarkNem0 Día 2,065, 02:34

ta ... to samo mówiono o przyjaźni z eChorwacją ... 😛

5hogun
5hogun Día 2,068, 23:47

i przyjaźń z eCro dalej trwa 🙂

Mauromed
Mauromed Día 2,061, 10:35

impeach gogogogo

Prophet009
Prophet009 Día 2,061, 10:58

Hail Spoland!

Once brother always brother!
Spain! Poland! Dont let our brotherhood fall. What else is more important than having a dedicated bro?

UKs Finest
UKs Finest Día 2,061, 11:05

Food for sheep's ego (?)

EliZeRoX
EliZeRoX Día 2,061, 11:21

Not our first crisis, spoland will prevail.

bibermk
bibermk Día 2,061, 12:13

where was poland when spain was 3 months deleted from brasil? ouuu i remember, poland enjoyed 10/10 😁 hail brothers xD

Excelsior.HMA
Excelsior.HMA Día 2,061, 13:37

Why your brother didn't attack USA?

EliZeRoX Día 2,061, 21:06

Comentario borrado

EliZeRoX
EliZeRoX Día 2,061, 21:07

@bibermk Poland helped us, but u are Fyrom, and Fyrom never understand to be a brother.

bibermk
bibermk Día 2,061, 23:03

@EliZeRoX C how did they helped you?

EliZeRoX
EliZeRoX Día 2,062, 04:52

@bibermk Tanking with us, it's easy.

Avutardo and Prinfi Memorial
Avutardo and Prinfi Memorial Día 2,062, 05:14

HAIL SPOLAND!

Forever brothers!

bibermk
bibermk Día 2,062, 05:35

EliZeRoX i didn't notice that xD what about all macedonianas who fought for Spain freedom against brasil france and usa ?

EliZeRoX
EliZeRoX Día 2,062, 08:49

@bibermk You can't compare it, It's like Poland 10000 - 1 MKD.

Boban Mitrovski
Boban Mitrovski Día 2,061, 12:34

Hail Argentina !!

Hail Romania

Hail Spain

Hail Brotherhood !!!

BucephalusIII
BucephalusIII Día 2,061, 17:47

how low...too pathetic poland

let the spanish people choose government for their interest not for your twofaced desires

Minister Spraw Zagranicznych Día 2,061, 09:45

Comentario borrado

Jac21
Jac21 Día 2,061, 09:52

długie,dość mocno postawione stanowisko

Piolun
Piolun Día 2,062, 14:07

ja zawuażyłem tylko długie

jjjajo13
jjjajo13 Día 2,061, 09:53

Trzeci.

jjjajo13
jjjajo13 Día 2,061, 09:53

Znowu czwarty, i tu, i w Hiszpańskim arcie ;/

McDrike
McDrike Día 2,062, 02:43

i jaki fail, skoro Minister usunął komenta przed tobą 😃

Darkevil
Darkevil Día 2,061, 09:56

VIVA SPOLAND!!
Thanks for all my friends!

Passos Coelho
Passos Coelho Día 2,061, 09:56

So Poland now wants to decide who will be in the Spanish gov.

Looks legit.

Passos Coelho
Passos Coelho Día 2,061, 10:04

So if the current Spanish CP is impeached the new CP will be the current Polish MoFA Mininuns

LOL It will be funny to be Spain obeying

Division Acorazada
Division Acorazada Día 2,061, 10:32

Now you see what it's all about... uh?

Jervaj
Jervaj Día 2,061, 11:21

This is how things work. The cat and the sheep always strugling for power and a bunch of retards still supporting them.

We should ban the both from here as thety dont give more than problems ins Spain

Minho Village
Minho Village Día 2,061, 09:57

Ice Killa
Ice Killa Día 2,061, 09:58

Finally Poland, about damn time! Vote!

Avutardo and Prinfi Memorial
Avutardo and Prinfi Memorial Día 2,062, 04:50

vote? he says that he don't let you kick eSpain out of TWO, why you are voting this?

Avutardo and Prinfi Memorial
Avutardo and Prinfi Memorial Día 2,062, 05:16

Ah, yes, all of this is about grab power and get siddy out of TWO HQ...

Passos Coelho
Passos Coelho Día 2,061, 09:58

Btw doesn't look like this time Spain will leave Chile and Brazil.

They will only leave them when they will have no other option and TWO won't force them to do that.

m60a3tts
m60a3tts Día 2,061, 10:31

We dont let our partners down easily, it´s not like we were Portuguese or something like that.

Passos Coelho
Passos Coelho Día 2,061, 10:58

Who did we let down. Come on at least know how to troll

m60a3tts
m60a3tts Día 2,061, 11:31

Brazil : )

WatchAndLearn.
WatchAndLearn. Día 2,061, 11:46

m60, I'm sorry to burst your bubble, Brazil left us to join spain....

PretenderHT
PretenderHT Día 2,061, 12:09

LOL m60a3tts! What a big lie you're saying, it was quite the opposite, no?
Brasil trade our friendship so they can be friends with eSpain, they also celebrated our wipe more then they celebrate their victories.
Please, get serious.

The Baron Samedi
The Baron Samedi Día 2,061, 14:23

LOL, inventing treasons to excuse your own. Typical.

If there's one country that's been loyal from the very start, that's Portugal. Brazil betrayed them right after betraying us, I think (or was before that? I don't remember now)

HernanchOgame
HernanchOgame Día 2,061, 10:04

lta spain votado!

Angell Roa xf
Angell Roa xf Día 2,061, 10:04

U.u......

Ice Killa
Ice Killa Día 2,061, 10:07

One more question, Pierre. Explain why you supported Strider when it came to setting Siddy in the TWO HQ?

Avutardo and Prinfi Memorial
Avutardo and Prinfi Memorial Día 2,062, 04:54

nobody believe your lies or Siddy lies, GTFO TWO HQ, please, you've already done enough damage to the alliance

Ice Killa
Ice Killa Día 2,062, 05:44

Keep posting under my comments. Just so you know, I'm not responding to your made-up accusations under any of the articles.

Avutardo and Prinfi Memorial
Avutardo and Prinfi Memorial Día 2,062, 05:49

because you can't

McDrike
McDrike Día 2,061, 10:08

Znów źle poinformowany o arcie, ale chyba jestem w dziesiątce....

Segundo Sol
Segundo Sol Día 2,061, 10:09

Las lealtades cruzadas son una dificultad propia de la Geopolitica. No debe ser facil gestionar esas tensiones. Buen mensaje, muy claro. V+S.

 
Publicar tu comentario

¿Qué es esto?

Estás leyendo un artículo escrito por un ciudadano de eRepublik, un juego de estrategia multijugador inmersivo basado en países reales. Crea tu propio personaje y ayuda a tu país a alcanzar todo su esplendor mientras tú te consolidas como un héroe de guerra, un reconocido editor o un gurú de las finanzas.