Ambient on/off

دکترین نظامی و راهبرد

18 Day 704, 12:30 Published in Iran Iran

به نام خداوند بخشنده مهربان

اگر به حوادث و جنگ های چند پیش در کشور توجه کرده باشیم خواهیم دید که در بیش تر اوقات این کشور ما بوده است که با داشتن ادعا های فراوان مسولین ان وقت کشور و اکنون تکه های مختلفی از کشور ما جدا شده است و یکی از اخرین این ح

read more »

حقیقت یا اشوب

10 Day 696, 07:33 Published in Iran Iran

به نام پروردگار یکتا
دیروز در دنیا مجازی ما روز پر اشوب و پر خبر و پر حاشیه ای بود . خبر های زیادی در باره دیکتاتور و قصد یک سری از افراد برای تسلط بر کشور مجازی ما بود . این اتهام بیشتر از سوی حزب سبز به یکی از باسابقه ترین و فعال ترین اعضای کشور م

read more »