Ambient on/off

About my newspaper

Open Wiki page

a newspaper to keep the Iranian United

فراخوان عمومی برای جنگ های مهم

9 Day 1,822, 01:08 Published in Iran Iran Battle orders Battle orders

با سلام خدمت همه دوستانی ایریپابلیکی

من تازه وارد هستم. اما از وقتی این بازی رو شروع کردم فقط بی نظمی و ناهماهنگی بین لول بالا ها رو شاهد بودم. البته بگم که من مخاطب خاص ندارم چون هنوز کسی رو آنچنان نمی شناسم که در موردش قضاوت کنم. اما یه سوال مهم

read more »

بازگشت ایرانیان به آغوش وطن مبارک

13 Day 1,820, 03:59 Published in Iran Iran Warfare analysis Warfare analysis

چو ایران نباشد تن مباد
در این بوم و بر زنده یک تن مبادبازپسگیری یزد مبارک

read more »