Ambient on/off

نامها

10 Day 2,034, 12:51 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

این نامهایی که برخی برای خود برگزیده اند براستی ناپسندست و با شناسه ایرانی سازگاری ندارد. پیشنهاد میگردد نامهای نیک ایرانی برگزینید

read more »

پیشنهاد شاهنشاه

5 Day 2,031, 14:44 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

شاهنشاه به ایرانیان پیشنهاد نموده اند یا رای ندهند یا رای سپید بدهند
read more »

از شاهنامه نوبخت

5 Day 2,011, 13:58 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

ز ایرانشناسان دانشپژوه

بزرگان ز هر تیره و هر گروه

که بیرون نبد رای ایشان ز داد

به نیکی ز گوینده کردند یاد

ز ایرانیان گرچه خون شد دلم

دل از مهرشان جاودان نگسلم

گر از بوم خود آیدم درد و رنج

به از آنکه یابم ز بیگانه گنج

( شاهن
read more »

ایران پیشرفته و سرفراز

4 Day 2,002, 14:00 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

ایران پیشرفته و سرفراز را میتوانید بپندارید. ایران آزاد، ایران پیشرفته است، ایران پیشرفته، ایران سرفراز و آبرومند. خدایا این است همیشه خواست من، ایران سرفراز در جهان، جهان به ایران سرفراز. پاینده ایران

read more »

ایران را آزاد بسازیم

3 Day 2,000, 06:07 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

ایران آزاد بسازیم. ایران پیشرفته و نیک. ایران آبرومند بسازیم. ایران با کسی جنگ ندارد و در پی آبادانی و پیشرفت است. ایران در راه دانش گام برمیدارد و با همه کشورها دوست است. فرهنگ ایران سراسر آزادی و آزادگی و مهر و هنر و دانش است. فرهنگ ایران شادی است.

read more »