Ambient on/off

وزارت دفاع روز 1027

33 Day 1,027, 12:13 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:64
تاریخ: 1,027 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایریپابلیک:12:12


از اینکه در همین ابتدا به مقالات وزارت دف

read more »

وزارت دفاع ---آپدیت اول---روز 1024

47 Day 1,024, 04:10 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:63
تاریخ: 1,024 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایریپابلیک:13:10


read more »

UP2 --- وزارت دفاع روز 1022

38 Day 1,022, 08:39 Published in Iran Iran

UP1


آپ دیت شماره 2
از همه دوستانی که میتونن بجنگن میخوام فورا برن توی این جنگ وبجنگند سپاس
برین بلغارستان وتو جنگ بلغارست … read more »

وزارت دفاع - دستورات جنگی روز 1017

56 Day 1,017, 03:33 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:61
تاریخ: 1,017 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:15:00


read more »

وزارت دفاع - دستورات جنگی روز 1012

55 Day 1,011, 13:40 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:60
تاریخ: 1,011 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:01:15


read more »