Trīspusēja vienošanās starp Latviju,Ukrainu un Igauniju

Day 4,037, 10:29 Published in Latvia Latvia by Prezidenta kanceleja
Vienošanās starp Igauniju, Latviju un Ukrainu.

1. Igaunija izīrēts Louna-Eesti reģionu Ukrainai.
2. Mēneša īres maksa sastāda 100k cc papildus nodokļu atmaksai. Mēneša īres maksa dalāma uz pusēm starp Ukrainu un Latviju, un maksājama Igaunijas valsts kasē vai organizācijas "Presidendi Kantselei" (I😨 155276😎 kontā līdz katra tekošā mēneša desmitajam datumam.
3. Ukraina katru mēnesi veic nodokļu atmaksu Igaunijai, atmaksa veicama atgriežot nodokļus Igaunijas valsts kasē vai organizācijas "Presidendi Kantselei" (I😨 155276😎 kontā līdz katra tekošā mēneša desmitajam datumam.
4. Louna-Eesti reģions nedrīkst tikt izmantots citos militārajos manevros bez saskaņošanas ar Igaunijas valdību kā izņēmums priekš treniņkara starp Ukrainu un Latviju.
5. Īres nosacījumi ir spēkā līdz 2019. gada 31. janvārim (aptuveni 2 mēnešus), īres nosacījumi var tikt pagarināti, ja visas puses par to vienojas.
6. Ja kāds no 2., 3. vai 4. punkta tiek pārkāpts, tad šī vienošanās tiek atzīta par spēkā neesošu.

Parakstīts;
Latvijas prezidents: Aquila Rapax
Igaunijas prezidents: Mixliarder
Ukrainas prezidents: UkrainianBot
Ukrainas ārlietu ministrs: Skoropadskyi

Угода між еЕстонією та еЛатвією і еУкраїною

1. еЕстонія буде здавати регіон Louna-Eest в орендуi еУкраїні.
2. Ціна оренди становить 100 000 сс в місяць а також повернення еУкраїною податків. Сплата оренди буде ділитися між урядами еУкраїни та еЛатвії 50% / 50% . Гроші за оренду будуть направлятись напряму до державної скарбниці еЕстонії або до еестонської організації ‘Presidendi Kantselei’ (I😨 155276😎 до 10 числа кожного місяця поки дійсна угода.
3. еУкраїна повертає еЕстонії подакти напряму до державної скарбниці еЕстонії або до еестонської організації ‘Presidendi Kantselei’ (I😨 155276😎 до 10 числа кожного місяця поки дійсна угода. еУкраїна мусить вести облік надходження податків з еестонської провінції.
4. Регіон Louna-Eesti не може бути використаний для якоїсь іншої воєнної операції без згоди уряду еЕстонії ,окрім як ТВ між еУкраїною та еЛатвією
5. Договір оренди буде дійсним до 31 січня 2019 року (~2 months), і може бути продовженим якщо всі сторони згідні.
6. Якщо пункти 2, 3 або 4 порушені, договір стає не дійсним.

Підписанти;
Президент Латвії: Aquila Rapax
Президент Естонії: Mixliarder
Президент України: UkrainianBot
МЗС України: Skoropadskyi

Agreement between Estonia, Latvia and Ukraine

1. Estonia will rent Louna-Eesti region to Ukraine.
2. Monthly rental fee is 100k cc + tax return. Rental fee is to be paid 50% / 50% by governments of Ukraine and Latvia directly to Country Treasury of Estonia, or Estonian national organisation ‘Presidendi Kantselei’ (I😨 155276😎 till 10th of every month of rental.
3. Tax return is to be paid monthly to Estonia by Ukraine, either to Country Treasury of Estonia or Estonian organisation ‘Presidendi kantselei’ (I😨 155276😎 till 10th of every month of rental. Ukraine should collect the correct data of taxes to be paid.
4. Louna-Eesti can’t be used for any other military actions without permission from government of Estonia, other than Training War between Ukraine and Latvia.
5. Rental agreement is valid till 31th of January 2019 (~2 months), and can be prolonged if all sides of this treaty agree to do so.
6. If any of points 2, 3 or 4 is broken, the agreement becomes invalid.

Signatures;
President of Latvia: Aquila Rapax
President of Estonia: Mixliarder
President of Ukraine - UkrainianBot
MoFA of Ukraine: Skoropadskyi