Ambient on/off

Join the new world

 

Samenvatting/Summary Zeeuwsmeisje 1

Day 1,932, 15:01 Published in Netherlands Netherlands by Ministerie van Media en Recrui
English Version Below


Beste burgers,

Aan het einde van deze presidentiële termijn, Zeeuwsmeisje 1, zou ik graag alle lopende projecten even samenvatten, zodat het volgende kabinet onze koers kan voortzetten. Het is een geweldige termijn geweest, met veel plezier, waarin ook veel nieuwe ideeën zijn ontwikkeld.

Het eerste van deze ideeën is nuttyfox's Coaching voor ambassadeurs. Momenteel doet het MoC zijn best om de basis van het spel uit te leggen aan onze bevolking en ons MoD legt de militaire basis. Maar onze overheid wil de bevolking ook in de politiek betrekken. En een ambassadeurspositie is daar zeker een leuke eerste stap voor. Het probleem is dat er momenteel geen diplomaten-coaching is, waardoor het communiceren met de andere landen in eRep nu onderbelicht blijft, en we een tekort aan ambassadeurs blijven hebben.

Het tweede idee was de staats-MU Avatar competitie. Een nieuwe avatar voor de staat-MUs is vooral belangrijk omdat we (vooral) nu vechten uit China. Dus om herkenbaar als Nederlanders, moeten onze avatars duidelijk laten zien dat we Nederlanders zijn.

Een ander ding waaraan het Ministerie van Defensie werkt, is een betere manier om onze militaire orders te coördineren. Dit wordt op dit moment vooral gedaan via IRC op #nl-army, maar op IRC gaan is een extra horde die sommige mensen ervan weerhoudt onze prioriteitenlijst te zien.

Omdat we allemaal in China zitten, heeft het MoF een subsidie ​​voor het terug naar ENL verhuizen ingesteld, onder voorwaarde dat er officiele orders voor zijn (en voor divisie 1 en divisie 2 spelers). Omdat we tot nu toe niet in oorlog zijn geweest, is dit nog niet nodig geweest en zit de subsidiepot nog vol. Maar we verwachten dat deze subsidie ​​instant gehouden zal worden door de volgende regering, zodat wanneer de tijd komt iedereen kan deelnemen.

Het MoHA heeft gewerkt aan een nieuw welkomstbericht en bijgewerkte medailles, dat laatste samen met de Mol. Deze bijgewerkte medailles zijn nu te vinden op het forum. De naamgeving is meer consistent, en er zijn kleine veranderingen in de eisen voor de Willemsorde medailles, maar nog belangrijker, de algemene procedure is nu een beetje strenger. Screenshots van de influence moeten de in-game datum tonen, en zijn slechts geldig indien ze minder dan een maand oud zijn. Op deze manier invloed moet weer belangrijker geworden, in plaats van het oude systeem, waar het verkrijgen van de volgende hogere rang het enige was wat mensen ervan weerhield de volgende medaille aan te vrageb. Een artikel hierover volgt zeer spoedig.

Het laatste punt is de nieuwe uitgebreide "Foreigners Status Act". Hierover wordt nog steeds gedebatteerd in het Congres, maar moet de controverse van sommige van de recente ereburgerschap-debatten in de toekomst verhinderen.

Om dit artikel af te sluiten: Ik hoop dat iedereen een leuke maand heeft gehad. En laten we proberen om volgende maand nog een betere tijd ervan te maken.

djirtsdew,
Minister van InformatieDear citizens,

At the end of this presidential term, Zeeuwsmeisje 1, I'd like to summarise all of the on-going projects, so that the next government can continue on the same track. It's been a great term, with a lot of fun, in which also a lot of new ideas have been developed.

The first of these ideas is nuttyfox's Coaching for ambassadors. Currently the MoC makes a huge effort to explain the basics of the game to our population, and our MoD explains the military basics. But our government wants to involve our population in politics as well. And what better place to start than as an ambassador. The problem is that there is currently no coaching for diplomacy and specifics of commicating with other nationalities.

The second idea was for the state MU avatar competition. A new avatar for the state MUs is especially important because we (mainly) fight from China now. So to be recognisable as Dutchmen, our avatars need to clearly show them we are.

Another thing the MoD is working on, is a better way of coordinating our military orders. This is currently mainly done via IRC, at #nl-army but going to IRC is an additional hurdle that prevents some people from seeing our priority list.

Because we are all located in China, the MoF is giving a subsidy for moving back to eNL if there are offial orders to do so. Since so far we haven't been at war, this has not yet been needed. But we expect that this subsidy will be kept in place by the next government, so that when the time comes everybody can participate.

The MoHA has been working on a new welcome message and on updated medals, the latter together with the MoI. These updated medals have now been introduced on the forum. The naming is more consistent, and there have been small changes in the requirements for the Willemsorde medals, but more importantly, the general procedure is now a bit more strict. Screenshots of your influence should contain the in-game date, and are only valid if they're less than a month old. This way influence should become more important again, instead of having the old system where obtaining the next higher rank was the only real thing holding people back from requesting the next medal. I'll post an article on this very soon.

The last thing is the new extensive "Foreigners Status Act". This is still being debated in congress, but should get rid of the controversy that some of the recent Honorary Citizenship debates have caused.

To conclude this article: I hope everybody's had a fun month. And let's try to make next month even better.

djirtsdew,
Minister of InformationPlease subscribe to the Government Newspapers


 

Comments

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,932, 15:05

o7, thanks for the update, and.... game on!

Thanatos the Magnificent
Thanatos the Magnificent Day 1,932, 15:15

thanks for the update o7

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Day 1,933, 04:19

\o/

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,934, 15:06

voted o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.