Legendary tanks & aviators of eRomania [eDay 3888]

Day 3,889, 01:39 Published in Romania Romania by Monitorul Oficial
For english version, please see below

Dragi prieteni,

Ideea pe care o vom prezenta în continuare nu este nouă, ați mai citit despre acest proiect aici. Scopul declarat este acela de a încuraja cetățenii eRomâni să urmărească scopuri bine definite în dezvoltarea lor militară, dar sperăm că vom obține în același timp o mai bună comunicare, jucători mai bine informați cu privire la variantele optime de dezvoltare în joc și dialog în cadrul societății.

Programul se adresează cetățenilor eRomâni, membri ai unei Unități Militare din eRomânia.

Cele două componente au ținte diferite - Legendary Tanks se adresează în mare măsură jucătorilor suficient de vechi și experimentați în bătălii terestre. Sperăm ca bonusul simbolic să fie încă un motiv să rămână activi în joc, acesta fiind o recunoaștere a efortului și perseverenței dar și a contribuției comunității la succesul militar obținut de echipa numită eRomânia.


Ne dorim să deveniți Legende ale eRomâniei (să obțineți statutul de Legendă în eRomânia) și vom premia jucătorii care obțin acest grad militar înainte de level 500. Bineînțeles, se auto-exclud cei ce luptă ca mercenari contra ordinelor și a aliaților noștri.
Guvernul actual va premia în felul următor:
Legend I-V câte 50.000 cc pe rank
Banca BiA va premia și ea jucătorii mai sus amintiți, pe lângă premiul standard, astfel:
Legend I 50.000 cc
Legend II 40.000 cc
Legend III 30.000 cc
Legend IV 20.000 cc
Legend V 10.000 cc.


Vă invitam sa completați https://tinyurl.com/Legendary-tanks-of-eRomania pentru a vă înscrie în programul “Legendary Tanks of eRomania”.


Legendary Aviators of eRomania își dorește să îndrume jucători mai vechi dar mai ales cetățenii noi, cărora nivelul acumulat de strength și rank în bătălii terestre nu le permite să concureze în aceeași măsură cu experimentații dinozauri, către “cariera” de luptător în bătălii aeriene.

Pentru că ne dorim să atragem și să motivăm jucătorii noi, am stabilit limite în funcție de level după cum urmează:
Bonusul pentru “Chief Master Sergeant (până la Chief Master Sergeant***** )”, în valoare de 5.000 cc poate fi obținut numai înainte de atingerea level 100 de eCetățenii “născuți” după 2016.
Bonusul pentru “Wing Commander (până la Wing Commander***** )”, în valoare de 10.000 cc poate fi obținut numai înainte de atingerea level 300.
Pentru “Group Captain (până la Group Captain***** )” limita va fi level 400 iar valoarea bonusului 15.000 cc.
Fondurile săptămânale de la stat vor fi la ora actuală de maxim 400.000cc. Pentru oamenii de pe chat, care pot răspunde mai repede ordinelor de luptă prin activitatea lor, Banca BiA va dubla premiul din fonduri private.

Vă invităm să completați formularul “Legendary Aviators of eRomania” pentru a vă înscrie în program.

Prin însăși natura sa, acest program poate și trebuie să fie susținut logistic și financiar pe parcursul unei perioade suficient de îndelungate de timp - mult peste durata unui mandat de Country President sau chiar a guvernării unei coaliții. De aceea vom înscrie acest proiect pentru a obține sponsorizare din partea Plato Foundation.


Așteptăm comentariile, părerile și propunerile voastre, acestea putând îmbunătăți sau ajuta prezentul proiect.

Dear friends,

The idea we are going to outline is not new, you have read about this project here . The stated aim is to encourage eRomanian citizens to pursue well-defined goals in their military development, but we hope that we will, at the same time, get better communication, informed players (about the best options development within the game) and spark dialogue within society.

The program addresses eRomanian citizens of an eRomanian Military Unit.

The two components have different targets - Legendary Tanks is largely aimed at players who are old enough and experienced in terrestrial battles. We hope the symbolic bonus is still a reason to remain active in the game. It is a recognition of the effort and perseverance, as well of the contribution to the military success achieved by the community called eRomania in the game.


We wish that you become Legends of eRomania (get the status of Legend in eRomania) and will reward players who obtain this military rank before level 500 . Of course, those who fight as mercenaries against orders and our allies are self-excluded.

The current government will award the following:
Legend I-V 50,000 cc per rank
BiA Bank will also award bonuses in the following way:
Legend I 50.000 cc / Legend II 40.000 cc / Legend III 30.000 cc / Legend IV 20.000 cc / Legend V 10.000 cc.

We invite you to fill out https://tinyurl.com/Legendary-tanks-of-eRomania to subscribe to the "Legendary Tanks of eRomania" program.


Legendary Aviators of eRomania wishes to guide older players, but especially new citizens - who’s accumulated strength and rank in terrestrial battles don’t allow to compete / contribute to the same extent as “dinosaurs” - to choose the "career of Fighter in Air Battles”.

Because we want to attract and motivate new players, the bonuses are level relate😛
The "Master Chief Master Sergeant (up to Chief Master Sergeant ***** )" bonus of 5,000 cc can only be won before reaching level 100 by the eCitizens "born" after 2016.
The “Wing Commander (up to Wing Commander ***** )” bonus, worth 10.000 cc, can be won only before reaching level 300.

For "Group Captain (up to Group Captain ***** )" the limit will be level 400 and the bonus amount 15.000 cc.
The weekly funds from the state will currently be up to 400,000 cc. For the people joining the chat, who can respond faster to the orders, BiA Bank will double the prize pool from private funds.


We invite you to fill in this form Legendary Aviators of eRomania to join the program.

By its very nature, this program can and must be sustained logistically and financially over a sufficiently long period of time - well beyond the duration of a CP mandate or even the government of a coalition. That is why we will enroll this project to get sponsorship from the Plato Foundation.


We await comments, feedback and suggestions that can improve or help with this project in comments, messages, or slack.


Vă mulțumim! / Thank you!
În numele echipei,
On behalf of the team,

Numa’ praz!