Ambient on/off

Join the new world

 

Araplar bizi Sattı PALAVRASI!!!!

Day 1,826, 08:14 Published in Turkey Turkey by Mehter34

ARAPLAR BİZİ SATTI PALAVRASI!!!
Osmanlı Ordusuna tıbbi yardım malzemeleri yetiştiren Mısır gemileri

Her Türk genci “Araplar’ın I. Dünya Savaşı’nda bize ihanet ettiğini” öğrenerek büyür. Oysa bu, ancak kısmen doğrudur. I. Dünya Savaşı’nda Mekke Şerifi Hüseyin’in Ingilizler ile anlaşarak Osmanlı’ya isyan ettiği ve ordumuzu arkadan vurduğu doğrudur. Ama hep atlanan nokta Şerif Hüseyin’in “Araplar”ın tümünü temsil etmediği, aksine bir istisna olduğudur. Ortadoğu uzmanı tecrübeli gazeteci Cengiz Çandar, “Arapların ihaneti” söylemi ile tarihsel gerçek arasındaki önemli farka şöyle işaret ediyor:

“Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in Hicaz’da bazı Arap bedevi kabilelerini ayaklandırarak 1916′da Ingilizlerle işbirliği yaptığı doğrudur. Ancak, Birinci Dünya Savaşı konusunda genel bir bilgisi ve fikri olan herkes, bunun ‘askeri açıdan’ tayin edici bir değer taşımadığını bilir. Ingilizlerin daha sonra yerine getirmediği ‘bağımsızlık vaadi’ ile işbirliğine çektikleri Şerif Hüseyin’in ve oğullarının komuta ettiği bedevi kabileleri, Mekke-Maan hattında, yani ‘asıl cephenin gerisi’nde Ingiliz kuvvetlerine yardımcı olmuştur. ‘Asıl cephe’, önce Şüveyş Kanalı ve Kanal Harbi’nde Türk-Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra Filistin’de kurulmuştur. Filistin’de tek bir Arap ayaklanmamıştır. Suriye’de, Irak’ta, Lübnan’da Türk kuvvetlerini ‘arkadan vuran’ herhangi bir olay olmamıştır. Arapların ‘ezici çoğunluğu’, Istanbul’a yani Türkiye’ye sadık kalmıştır… Arabistan Yarımadası’nın Hicaz bölümünden Akabe’ye kadar olan ‘cephe gerisi’ dışında, Arapların Türkleri arkadan vurduğuna dair tarihte herhangi bir kayıt yoktur.”[1]

Aynı gerçek, American-Israeli Cooperative Enterprise (Amerikan-Israil Işbirliği Girişimi) adlı düşünce kuruluşunun başkanı, Ortadoğu analisti Mitchell G. Bard tarafından da, sözkonusu kuruluşun sitesinde[2] şöyle vurgulanıyor:

“O dönemin romantik kurgusunun aksine, Arapların çoğu I. Dünya Savaşı’nda Türklere karşı müttefiklerin yanında savaşmadılar. Ingiliz Başbakanı David Lloyd George’un belirttiği gibi, Arapların çoğu, Türk yöneticileri için savaştı. Faysal’ın Arabistan’daki taraftarları, bir istisnaydı.” Araplar’ın topluca ihanet etmesi bir yana, bazıları Osmanlı ordularını fiilen desteklemiştir de. Konu hakkındaki uzmanlardan biri olan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un ifadesiyle, “I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusu ile beraber çeşitli cephelerde Türklerle omuz omuza çarpışan Arapların büyük yararlıklar gösterdikleri bir hakikattir.”[3] Arap Milliyetçiliğinin öncüsü Müslüman değil;

“Hıristiyan” Araplardı.
Araplar Filistin’de Osmanlı Tuğrası ve Ayyıldızlı Sancaklar altında Türklerle omuz omuza

Arap milliyetçiliği, 1860′larda, Suriyeli Arap entellektüeller arasında doğmuştu. Osmanlı Imparatorluğu’na ve yönetimindeki “Türklere” karşı ciddi bir antipati besleyen bu entellektüellerin dikkat çekici bir yönü ise, çoğunun “Hıristiyan” oluşuydu. Butros El-Bustani, Faris Şadyak, Nakkaş, Corci Zeydan gibi Hıristiyan Arapların öncülüğünde başlayan bu harekete katılan Müslüman Araplar ise, çoğunlukla Batılı fikirleri benimsemiş seküler aydınlardı. Arap milliyetçiliğini geliştirirken “Arapların Islam öncesi tarihlerine” ilgi duymaları, bundan kaynaklanıyordu. Buna karşılık muhafazakar Müslüman Arapların çoğu, Osmanlı’ya sadakat duyguları içindeydiler. Hatta sadece Sünni Araplar değil, Irak ve Suriye’deki Şii Araplar arasında bile Osmanlı’ya ve Hilafet’e bağlılık duygusu vardı.[4] Bu konuda büyük bir otorite olan Prof. Kemal Karpat, Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Arap milliyetçiliğinin, Hıristiyan Araplarınki hariç, aslında en son noktaya kadar “ayrılıkçı olmadığına” dikkat çekerek şöyle diyor:

“Görülüyor ki Arapların milli hareketi esasında ayrılıkçı bir hareket değildi. Arapların birçoğu Osmanlı hükümdarlarını yabancı bir sömürgeci güç olarak değil, sadece Arap kökeninden olmayan, iktidarda bir hanedan olarak görüyorlardı ve Osmanlı Devleti ve hanedanı Müslüman kaldıkça ve Arapların hayat tarzına saygılı oldukça, özlemlerini yerine getirmeye söz verdikçe ve onları Avrupa işgaline karşı korudukça, itaat etmekten geri kalmıyorlardı. Geçmişte şan ve şereflerini ilk hatırlayan veya hayal edenler ve tarihlerinin modern bir versiyonunu yaratmaya çalışanlar Müslüman değil ‘Hıristiyan’ Araplardı.”[5]

Prof. Dr. Erol Güngör’ün “Islam’ın Bugünkü Meseleleri” adlı kitabında aynı konuda başka bazı önemli bilgiler de var. Güngör, Osmanlı Imparatorluğu’nun 1915 yılında Itilaf Devletleri’ne karşı dünya Müslümanlarına hitaben yaptığı “cihad” çağrısının aslında sanılandan – veya gösterilenden – çok daha etkili olduğunu anlatıyor. Çeşitli tarihsel kaynakları dipnot vererek şöyle diyor:

“Cihad Fetvası doğurduğu neticeler itibariyle çok defa yanlış anlaşılmıştır. Islam dünyasının bu çağrıya hiç aldırış etmediği, hatta Müslümanların Osmanlı ordularına karşı Ingilizler safında çarpıştığı veya onlar hesabına Türklere ihanet ettikleri söylenir. Meseleyi biraz derinliğine araştıranlar göreceklerdir ki, bu iddialar bazı gerçeklerin yanlış yorumuna dayanmaktadır. Cihad Fetvası’nın istenen tesiri gösteremeyişinin başlıca sebebi, o çağda Islam dünyasının bir mihrak etrafında savaş için organize olabilmesi şöyle dursun, bizzat savaş davetini gereği gibi duyuracak komünikasyon imkanlarından bile mahrum bulunmasıydı. Ingiliz propagandasının Cihad Fetvası’ndan daha tesirli olduğu ve bu propaganda sayesinde fetvanın tam tersine bir maksat için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Çanakkale muharebelerinde bize karşı Ingiliz saflarında çarpışan Müslüman sömürge askerleri arasından alınan esirlerin sorgularından çıkan neticeye göre, bu askerler dinsiz Ittihatçılar’ın Halife’yi hapsettikleri ve Ingilizler’in de onu kurtarmak için Ittihatçılar’a savaş açtıkları propagandasına inandırılmışlardı. Imparatorluk dışında en çok Müslüman nüfus barındıran Hindistan’da da bu hususta çok kesif bir propaganda yapıldığı görülmektedir. Ingilizler savaş sırasında Hint Müslümanlarını “harbin bir mahiyet-i diniyyeyi haiz olmadığına, Osmanlı padişahına ve Islam’ın saltanatına hiç bir zararı dokunmayacağına” inandırmışlardı. Ayrıca Lordlar Kamarası’nda “Hilafet’e ait hiç bir şeye müdahale olunmayacağı, muharebenin ancak Ittihat ve Terakki Cemiyeti’yle olduğu” beyan edilmişti. Nitekim Mekke Emiri Şerif Hüseyin de kendi isyan hareketinin ‘Halife’nin değil, ancak bozkurda ibadet edecek derecede Turancılıkla meşbu (dolmuş) olan nazırların (Bakanların) aleyhine’ olduğunu bildirmişti.”[6]

Prof. Güngör, I. Dünya Savaşı sonrasında da dünya Müslümanlarının Osmanlı’ya ve Türkiye’ye yönelik süregiden sadakatlerinden şöyle söz ediyor:

“Harbin sonunda Osmanlı topraklarının parçalanması, Istanbul’un ve Halifeliğin Türkler’den alınması veya Halife’nin devlet reisliği sıfatından sıyrılarak papa gibi sırf ruhani bir lider mertebesine indirilmesi fikirleri ortaya çıkınca, Hindli ve Mısırlı Müslümanlar arasında büyük reaksiyonlar görüldü. Hind Müslümanları Ingiliz hükümetine Hilafet’e dokunulmaması ve Türk devletinin parçalanmaması konusunda çeşitli yerlerde ve birçok defa tehdide kadar varan protestolar yağdırdıktan sonra, Anadolu’daki kurtuluş mücadelesine büyük maddi ve manevi yardımlar yapmışlardır ki, bu yardımların mahiyeti ve akıbeti herkesçe bilinmektedir.[*] Dikkati çekecek bir başka husus da, Hilafet’i korumak üzere harekete geçenler arasında Sünni olmayan Müslümanların da (Ağa Han gibi) bulunmasıdır.”[7]

[*] Prof. Güngör’ün Hintli müslümanların yaptıkları yardımlar için “mahiyeti ve akıbeti herkesçe bilinmektedir” diyerek üzerinde durmadığı yardımlar hakkında kısaca malumat verelim.

Hindistan müslümanları, Hilafetin korunması için Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’ye para yollamışlardı. Bu para 500-600 bin liradan (125.000 Ingiliz lirası) oluşuyordu.[8]
Araplar veya diğer ülkelerdeki müslümanlar değil, bizimkiler ihanet etti… Daha doğrusu bizden “sanılanlar”…
Araplar Filistin’de Türklerle omuz omuza

MAKALENİN DEVAMI GELECEK!!!

 

Comments

MeteorTR
MeteorTR Day 1,826, 08:17

Arabistan lı Lawrence a bak önce

The Examiner
The Examiner Day 1,826, 08:22

v+s

The Examiner
The Examiner Day 1,826, 08:24

osmanlıyı satan kemalleri de tespit etmek lazım

MeteorTR
MeteorTR Day 1,826, 08:31

İşgalcilere teslim olup orduyu lağveden Osmanlı mı ? Ülkeyi geri almaya çalışan Mustafa Kemal i hain ilan eden Osmanlı mı ?

Capriss61
Capriss61 Day 1,826, 08:45

Vote

malazgirt01
malazgirt01 Day 1,826, 08:46

Gazze'ye olan ilgi ve alakayı kıskanan ve çekemeyenlere ithaf olunur

komando67
komando67 Day 1,826, 08:48

eyvaahhh.. ne yaptın kardeş.. şimdi küfürleri gör sen : (

HannyaTR
HannyaTR Day 1,826, 08:51

Araplar kendi kendilerini sattılar, dolaylı olarak da bizleri.

ArslanbekSultanbekov
ArslanbekSultanbekov Day 1,826, 08:54

özet geçersen çok güzel olur kardeşim. gerçekten bu konular önemli konular. ama günümüz modern toplumunda oturup bunu okuyacak vaktim yok

cennetul firdevs
cennetul firdevs Day 1,826, 09:00

vote

sakin.
sakin. Day 1,826, 09:08

makale tamamıyla arab yalayıcılığı, türkçü düşmanlığı üzerine...

bir de o hint müslümanlarının paralarını savaşta kullanılsın diye atatürk'ün "şahsına" gönderilmiştir. paranın gerektiği kadarı cephede harcanmış, harcanmamış kısım ile de iş bankası kurulmuştur (takribi 1/4 hisse)... “mahiyeti ve akıbeti herkesçe bilinmektedir” gibi imalara gerek yok...

iş bankasından gelen kazancın da yarısı "türk" tarih, diğer yarısı "türk" dil kurumuna gitmektedir...

yolcu2701
yolcu2701 Day 1,826, 09:08

yıllrca bazı yalan tarihle uyutulmuşuz acaba daha ne yalanlar söylendi ancak zamanla gün yüzüne çıkar.

sakin.
sakin. Day 1,826, 09:08

tabii bu para "arab(!)" dil ve tarih kurumlarına gitmediği içindir ki sizin gibi arab yalacılıları tarafından "Araplar veya diğer ülkelerdeki müslümanlar değil, bizimkiler ihanet etti… Daha doğrusu bizden “sanılanlar”…" demektesiniz...

sakin.
sakin. Day 1,826, 09:10

halbuki atatürk türk milliyetçiliği yerine arabçılık siyaseti izleyeydi ondan kralı yoktu sizin gözünüzde...

sakin.
sakin. Day 1,826, 09:16

ha bir de arab makalesi açıp araya hintlileri karıştırmak da tam arab işi çirkeflik...

var mı şu ortamda hintliler bizi sattı diyen?..

hintlilerin sadakati ve yardımı, arabların kalleşliğini örtüyor mu?

Drk Raiden
Drk Raiden Day 1,826, 09:23

Tarihin sayfaları açılıyorsa Talkan ve Curcan katliamlarını da açalım - olsun bitsin. Hilafetin Osmanlı'ya nasıl geçtiği, peygamber soyundan gelen son Abbasi Halifesi 3. Mütevekkil'in Yavuz Sultan Selim'e hiçbir zaman gönül rızasıyla hilafeti devretmediği, hatta Mısırda sürgünde öldüğü gibi gerçekler de gün yüzüne çıksın.

JJ aka Jawek
JJ aka Jawek Day 1,826, 09:39

arapların aq sana bişey olmasın. ayriyeten araplar bizi sike sike müslüman yapmışlardır bıcak zoruyla,. yemişim sizin hoşgörünüzü.

HannyaTR
HannyaTR Day 1,826, 09:42

Enyalios666 yanlışın var kardeşim. Ha sen yine de böyle düşünüyorum diyorsan şu an için kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Aklına göre hareket edebilirsin yani.

Nickholai A. Hel
Nickholai A. Hel Day 1,826, 09:43

arap fetişleri iş başında

Mamado
Mamado Day 1,826, 09:50

Geçmişi bırakalım o zaman bugune bakalım; Bugünün Arap dünyası özeelikle Suudi Arabistan ve B.A.E. bir taraf seçmek zorunda kalsalar Amerikanın yanında mı olur bizim yanımızda mı?

Ferfecir63
Ferfecir63 Day 1,826, 09:55

baştakilerin seçimi çok büyük ihtimalle amerika olacaktır ama halkının değil

Boferep61
Boferep61 Day 1,826, 09:57

@dr.erol cehalet kokuyorsun.

Sultan Bayezit
Sultan Bayezit Day 1,826, 10:02

milliyetçilik anlayışları cetvel ile kafatası ölçmek ve rakı masalarında sürtmek olan kişiler tarihi gerçekleri anlamaktan mahrumdurlar.
dr.erol denen postal yalakçısı gibi olmaktansa arap yalakçısı olmayı tercih ederim ayrıca

Boferep61
Boferep61 Day 1,826, 10:09

@Sultan Bayezit, adamsın.

Shamil Surhay
Shamil Surhay Day 1,826, 10:36

etr de gerçek türkiyenin adeta kopyası: kör milliyetçi, cahil ve vicdansız...
yazık. sizden bir bok olmaz...

Josh Frost
Josh Frost Day 1,826, 10:44

araplar ıhanet etmedı turkler ıhanet ettı lanet olsun bıze

sakin.
sakin. Day 1,826, 10:55

kasap bahane... arap yalayıcısı olacağın varmış, olayını bana endeksleme...

ayrıca sizin siyasetçi abilerinizin basit politikacı dili ile bana gelme... burada tek kelime asker, ordu v.b. sözcükleri de geçmedi... ama tepede makale altta yorumlar, sizlerin arap yalakalığı ile dolu...

bana postal yalayıcısı demen ucuz bir saptırmadan öteye geçemez... ben siyasetçi değilim, araba veya askere yalaklanma ihtiyacım yok, kafamı bozana da lafımı esirgemem...

Efesli
Efesli Day 1,826, 10:58

arapların köküne kibrit suyu.

ArslanbekSultanbekov
ArslanbekSultanbekov Day 1,826, 11:02

bakın özet geçin dedim. dr.erol özet geçmiş birtek. bunu hiçkimse okumaz. kendinde yazmamışsın copy+paste yapmışsın. emek harcamamışsın. özet de geçmiyorsun.

minikpanzer
minikpanzer Day 1,826, 11:08

yav orospu evladı ilk paragrafı okudum ananı sikmeye gidiyom şimdi

minikpanzer
minikpanzer Day 1,826, 11:09

ermeni soykırımını kabul etmez ama gider bir kısım araptı hepsine yükleyemezsin bunu der

arap ziksin seni tarih bilmez adam

Anharchist
Anharchist Day 1,826, 11:34

Arapların amk.Sana arabistan yakışır git orda yaşa sen kardeşlerinle

la beyin ibnesi araplar tabiki sattı çünkü emperyalist olan bir devlet vardı oda Osmanlı tabiki başkaldıracaktı Arapları bağımsızlık hayli ile kandıran İngiltere ise akıllı bir hamle yapmıştır tarihi saptıranlar sizin gibi beyinleri zikişen ibişler hadi şimdi bir çay koy da beynin açılsın

Kutluk Bilge Kul klongs
Kutluk Bilge Kul klongs Day 1,826, 11:39

aqumun salağı copy paste yaptığını kendi bile okumamıştır

la Osmanlı Türkleri bile sömüren kendi cinsinde acayip bir hanedan idi

Sebatay
Sebatay Day 1,826, 11:48

Kardeş, araplar bırak bizi, kendi topraklarını sattılar a.q

Adamların para ve güç hırsından ötürü bugün İsrail büyüdü, serpildi. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ? Kendi toprağını para karşılığı satan bir milletten bahsediyoruz !!!

Hayatı boyunca hiç arap topraklarına gitmemiş bir kişinin yazdıkları ve yaşadıkları bu kadar olur. Kudüs'e git bakalım, Mescid-i Asa'ya git bakalım Türk kimliğinle adamlar sana nasıl davranıyor. Senin ala olmasın, bi a.q pezevenk arabı bana zamanında şöyle demişti

Sebatay
Sebatay Day 1,826, 11:50

"siz Türkler A.B.D'nin müttefiğisiniz. Sizin Mescid-i Asa da yeriniz yok, sokamam". Sene 2005 ! Bugün aynı yere, aynı pasaportla gidiyorum, bir ağırlanma, bir ilgi, bir itimam...

Bilmem anlatabiliyormuyum ???

DeliBasAli
DeliBasAli Day 1,826, 11:50

Cephe gerisi dışında olduğuna dair bir kayıt yok mu?
Mustafa Yıldırım'ın belgelere dayanarak yazdığı 58 Gün kitabını bir okuyun isterseniz,ayrıca cephe gerisinden kasıtın lawrancein taktiği gereği İKMAL YOLLARINI kesmek olduğu,ikmali olmayan bir ordunun ne kadar dayanabileceği hususunda dilerseniz bir araştırma yapın yada kaç tane Türk askerinin o çöllerde boğazının kesildiği,dahası savaşı Arap Yarımadasında kaybetmemizin en büyük nedenlerinden biri bu ikmal yollarına saldırılar olduğunu.....

DeliBasAli
DeliBasAli Day 1,826, 11:51

bir zahmet öğreniverin,Çanakkale dahil olmak üzere özellikle Batı Anadolu coğrafyasında düşmanı yenmemizin en büyük sebeplerinden biri ikmal yolları ve Türk nüfusunun desteğidir.Fahrettin Paşa neden askerine çekirge yedirmek zorunda kaldı,Türk askeri kendi parası ile dahi ürün satın alamadı isterse yağmalardı onu da yapmadı.Batı Anadolu örneği vermemin sebebi yanlış anlaşılmasın Karadeniz'de Sarıkamış Harekatı için giden ikmal gemisi Rusların saldırısına uğramıştır........

DeliBasAli
DeliBasAli Day 1,826, 11:51

,kışlık kıyafeti olmayan bir çok askerimiz kurşun atamadan şehit düşmüştür.Vahabi&Emevi tayfasının Türk nefreti çok daha eskidir bu arada,Türkler Müslüman olduktan sonra dahi bu nefret geçmemiştir,isterseniz Amin Maalouf'un Arapların gözüyle haçlı seferleri isimli kitabını okuyun.
Anlamadığınız husus şu Türkiye Cumhuriyetinin TÜRKİYENİN TÜRKLERİN ARAPLAR İLE DERDİ YOK YOK YOK.Eğer olsaydı ne Suriye'ye fransızlara karşı olan mücadeleri desteklenirdi,ne cumhuriyetin ilk yıllarında Mısır'dan....

DeliBasAli
DeliBasAli Day 1,826, 11:52

olurdu,bunun yanında bir çok Müslüman ülkeye de yeni Türk Cumhuriyeti örnek olurdu.İşin komiği Türkiye'nin Arap&Müslüman coğrafyası ile yaşadığı ayrılık Türkiye Cumhuriyeti dönemi ile değil bir takım kişilerin kahraman&mazlum olarak göstermeye çalıştığı bir BAŞBAKAN sayesinde idi,zira kendisi Cezayir'liler Kurtuluş Savaşı verirken FRANSA'yı desteklemiş,yaşanan ilk Lübnan Krizi sırasında Müslümanlara pilotlarımıza Müslümanlara ilaç götürüyorsunuz demiş pilotlarımız Müslümanların......

DeliBasAli
DeliBasAli Day 1,826, 11:52

daha sonra ele geçirdiği hava alanında yapılan aramada Müslümanlara İLAÇ değil,Hristiyanlara gönderilen SİLAHlar çıkmıştır kargoda.

DeliBasAli
DeliBasAli Day 1,826, 11:52

Milletin deli olduğu husus teröre gık etmeyip,Türkmenleri görmezden gelip hatta iç savaşlarda milyonlarca Müslüman birbirini öldürürken sessiz kalıp taraf olup ondan sonra yüzsüzce saldırmanız,yazıya ekte yapayım isterseniz malum yazıyı asıl yazan şahsın anlaşılan işine gelmemiş,Türk Kurtuluş savaşını destekleyenlerden biri de Şeyh Ahmet El Sunusi'dir,daha önce Mekke'de yaşadıkları halde VAHABİLER yüzünden Mekke'yi terk etmek zorunda kalmışlardır,Trablusgarp Savaşında da bizleri desteklemişlerdi

DeliBasAli
DeliBasAli Day 1,826, 11:53

kendini tarihçi sanan dangalağın biri Atatürk ile Ömer Muhtar'ın aynı pulda görünmesini ilginç bulmuştu,eh sözde tarihçinin dangalak olması doğal zira Ömer Muhtar'da Sunusi şeyhidir.
En güzeli özet geçmek,
İki gün önce İsrail,Suriye'ye karşı ateş açtığında 31 çeken malum medya,180 derece dönüverdi,Kaddafi'nin özel davetlerine giderken,ödüller alırken daha sonra nasıl döndüklerini gene gördük.......

DeliBasAli
DeliBasAli Day 1,826, 11:53

bu tür insanlara kimse güvenmemi beklemesin,askerlerimiz geri çekilirken Mısırlı bir Arap dedenin Atatürk'e dediği gibi;
Gidiyorsunuz ve sizinle birlikte huzurda gidiyor.....

DeliBasAli
DeliBasAli Day 1,826, 11:54

Türk Milliyetçiliğine ve hatta kafatası muhabbetine giren şahıslar,dönemin bilinen en gelişmiş yöntemi bu idi,yalnız Türk Milliyetçiliğine BIK BIK ederken Kut-ul Amere'de ingilizlere en ağır yenilgilerinden birini yaşatan Halil KUT aynı zamanda milliyetçidir.Laf dalaşına girmeden,sağdan soldan duyduklarınızla bık bık edeceğinize iki sayfa kitap okuyun.

Hadi öptüm.

pearlowl
pearlowl Day 1,826, 12:01

delibasali arap kıçı yalayıcılarının anasını skmiş bize laf kalmamış amk.

sakin.
sakin. Day 1,826, 12:14

^^ efsane sikiş...

=konu kilit=

Walpole
Walpole Day 1,826, 12:24

Filistindeki insanlik dramini dile getirenlere "Arap yalacilari" "Osmanli hayranlari" diye cemkiren, vicdanlari 9 numara astigmattan muzdarip insan bozuntulari no cok amq.

Insanlik onuru, zulme ugrayan kim olursa olsun, ister musluman ister yahudi ister ateist, bizlerin kayitsiz sartsiz o mazlumlarin yanlarinda olmamizi dikte eder.

Gerisi lafi-i guzah, aksi entellektuel gotverenliktir. Nokta.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.