Ambient on/off

Join the new world

 

ABC Chartija. [LT - EN]

Day 1,577, 11:46 Published in Lithuania Lithuania by Monkey. D. Luffy


Sveiki dar kartą, tautiečiai!

Rašau šį straipsnį gana pakilios nuotaikos, nes po užsitesusių derybų, atidėliojimų ir kitų nesklandumų pagaliau ABC turi savo pagrindinį dokumentą – Chartiją!

Šio dokumento dėka ABC galės dirbti kur kas našiau ir efektyviau, nes jame apibrėžiami įvairūs klausimai, pradedant sprendimų priėmimo tvarka ir baigiant biudžetu.

Štai ir pati Chartija:
Lietuviška versija


Baltijos Šalių Aljansas (toliau – ABC) yra pagrįstas eEstijos, eLatvijos ir eLietuvos bendradarbiavimu. ABC yra suformuotas, kad išlaikytų visų narių suverenitetą ir tam, kad padėtų visom šalims plėsti savo teritoriją. Visos šalys narės yra lygios ir turi lygias teises. ABC yra paremtas bendradarbiavimu ir tarpusavio pasitikėjimu. Kiekvienas sprendimas, paveikiantis visą aljansą, yra sprendžiamas balsavimo būdu. Balsavime kiekviena šalis turi lygų balsų kiekį. ABC yra pro-ONE aljansas ir koordinuoja visą karinę veiklą su ONE. ABC šalių mūšiai yra aukštesnio prioriteto, nei ONE mūšiai. Pasirašydamos šį dokumentą šalys narės įsipareigoja laikytis ABC taisyklių ir elgtis pagal jas.

ABC HQ

1. ABC HQ yra aukščiausio lygio aljanso valdžia.
2. ABC HQ sudaro šalių Prezidentai, Krašto Apsaugos Ministrai , Užsienio Reikalų Ministrai, ABC Kancleris ir ABC Kovų Koordinatorius.
3. Jei kuri nors šalis nori pradėti karinę kampaniją ar pakeisti savo užsienio politikos kryptį, ji prieš tai turi aptarti viską su ABC HQ ir gauti jų leidimą..

ABC KOVŲ KOORDINATORIUS

ABC KOVŲ KOORDINATORIAUS
(toliau - BC) pareigos:
1. Kovų koordinavimas.
2. Kontaktavimas su draugiškomis šalimis ir aljansais dėl pagalbos.
3. Buvimas aktyviu.
4. Vykdyti savo pareigas kiek galima geriau.

KOVŲ KOORDINATORIAUS RINKIMAI

1. ABC BC yra renkamas naujų Prezidentų, Krašto Apsaugos ir Užsienio Reikalų Ministrų kiekvieno mėnesio aštuntą arba devintą dieną..
2. BC renkamas atviru balsavimu.
3. Balsavimas trunka 48 valandas.
4. BC yra išrenkamas jei surenka 66% visų balsų.
5. Kiekviena šalis gali pasiūlyti vieną kandidatą į BC postą.
6. BC yra išrenkamas vienam mėnesiui.
Jei nė vienas kandidatas nesurenka 66% balsų, du daugiausiai balsų surinkę kandidatai patenka į antrą turą, kur BC išrenkamas paprasta balsų dauguma.

ABC BC NUŠALINIMAS

Jei BC nevykdo savo pareigų jis gali būti pakeistas.
Keitimas vykdomas pagal šias procedūras:
1. BC pakeitimui reikalingi du balsavimai.
2. Pirmasis balsavimas reikalingas BC nušalinimui.
3. Antrasis – naujojo BC išrinkimui.
4. Abu balsavimai trunka 24 valandas ir reikalauja 66% palaikymo.
5. Naujasis BC savo pareigas vykdo du mėnesius.
Kol vyksta naujojo BC rinkimai, praėjusiuose BC rinkimuose antras daugiausiai balsų surinkęs kandidatas tampa laikinuoju BC.

ABC BIUDŽETAS

ABC BIUDŽETO TIKSLAS


ABC biudžeto pagrindiniai tikslai:
1. Ginklų pirkimas, jei vyksta tiesioginis konfliktas susijęs su kuria nors šalimi nare.
2. Užsienio karių samdymas, jei konfliktas tiesiogiai liečia ABC aljansą.

MOKĖJIMAS Į ABC BIUDŽETĄ

1. Kiekviena šalis perveda 50000 vietinės valiutos arba šios sumos ekvivalentą auksu.
2. Mokėjimai vykdomi kiekvieno mėnesio pirmąją dieną.
3. Mokėjimo dydis gali būti keičiamas atsižvelgiant į administratorių pakeitimus, šalių ekonominę situaciją arba karo metu.
4. Balsavimas, trunkantis 24 valandas, yra reikalingas norint pakeisti įmokų dydžiu ir laikomas pavykusiu, jei visos šalys narės sutinka.

ABC KANCLERIS

ABC kancleris yra atsakingas už:
1. Priėjimą prie oficialios ABC organizacijos.
2. ABC biudžeto kontrolę.
3. Oficialių ABC pareiškimų skelbimu ABC laikraštyje.
4. Išlaidų ataskaitų rengimą.

ABC KANCLERIO RINKIMAI

Rinkimai prasideda kas antro mėnesio dešimtą dieną.
Kiekviena šalis narė gali siūlyti po vieną savo kandidatą.
Kancleris yra renkamas dviem mėnesiams.
Rinkimai trunka 24 valandas.
Kancleris yra išrenkamas, jei sulaukia bent 66% balsų.
Kanclerio rinkimuose balsuoja tik šalių Prezidentai.

KANCLERIO NUŠALINIMAS

Kancleris gali būti nušalinimas, jei:
1. Yra pripažintas kaltu dėl vagystės iš iždo.
2. Leidžia straipsnius, kurie nėra oficialūs ABC pareiškimai.
3. Kancleris toliau negali vykdyti savo pareigų.
4. Atskleidžia informaciją trečiosioms šalimis.
Balsavimas prasideda, jei kuris iš punktų yra pripažintas teisingu.
Balsavimas trunka 24 valandas.
Tik šalių Prezidentai gali balsuoti.
Tam, kad Kancleris būtų nušalintas reikia 66% balsų.
Jei Kancleris yra nušalinamas, naujai išrinktas Kancleris vykdo savo pareigas iki kitų planuotų rinkimų.

OFICIALI ABC ORGANIZACIJA

ABC biudžetas yra laikomas oficialioje ABC organizacijoje - Zemessardze.org ID 1933695
http://www.erepublik.com/en/economy/citizen-accounts/1933695
Organizacijos tikslai:
1. ABC iždo laikymas.
2. Oficialių ABC pareiškimų leidimas iš oficialio ABC laikraščio.

OFICIALUS ABC LAIKRAŠTIS

ABC oficialus laikraštis vadinasi „ABC NEWS“
Laikraščio tikslas yra oficialių ABC pareiškimų spausdinamas.
Laikraštis yra leidžiamas iš oficialios ABC organizacijos.

IŠMETIMAS IŠ ABC

Šalis gali būti išmetama dėl:
1. Išdavystės.
2. ABC chartijos nesilaikymo.
Išmetimo Procedūra:
Tam, kad šalis būtų išmesta vykdomas slaptas balsavimas.
1. Balsuoti gali tik Prezidentai.
2. Tam, kad šalis būtų išmesta reikia 66% balsų.
3. Balsavimas trunka 24 valandas.
4. Visos šalys narės turi dalyvauti balsavime.
Pašalinus šalį, ji praranda visas lėšas esančias ABC ižde.

PRIĖMIMAS Į ALJANSĄ

Šalys kandidatės turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Atlikti mėnesį trunkantį bandomąjį laikotarpį.
2. Visos šalys turi pritarti priėmimui.
3. Šalis turi pritarti ABC chartijai.
Jei šie reikalavimai yra įvykdyti, skelbiamas balsavimas.
1. Tik Prezidentai gali balsuoti.
2. Balsavimas trunka 48 valandas.
3. Balsavimas laikomas pavykusiu, jei sulaukia 100% palaikymo.

BANDOMASIS LAIKOTARPIS.

Šalis, atliekanti bandomąjį periodą turi norėti prisijungti prie ABC.
Bandomasis laikotarpis trunka vieną mėnesį.
Bandomoji šalis turi:
1. Pasirašyti MPP su visomis šalimis – narėmis.
2. Ji turi dalyvauti karinėje ABC veikloje.
3. Šalis tampa visaverte nare, kai pasirašoma sutartis.
4. Bandomoji narė moka 25000 vietinės valiutos į ABC iždą.

CHARTIJOS KEITIMAS
Chartija nėra galutinė. Keitimai gali būti vykdomi, jei jų reikia.
Jei daromi pakeitimai – visos šalys turi sutikti su pakeitimas. Vykdomas balsavimas.English version

Alliance Of Baltic countries is based on cooperation of eEstonia, eLatvia and eLithuania. It is formed to protect the sovereignty of all the members and to help all members achieve their goals concerning expansion. All members are equal and have equal rights in the alliance. ABC is based on cooperation and trust between the member states. Each decision that affects the alliance is made by holding a vote where each country is represented equally. ABC is a pro-ONE alliance and coordinates all military activities with it. However, battles of ABC are of higher than battles of ONE. By signing this document all members agree to follow all the rules of ABC and to behave appropriately, according to the treaty.

ABC HQ
1. ABC HQ is the highest level of command in ABC.
2. ABC HQ is consisting state presidents, Ministers of Defence, Ministers of Foreign Affairs, ABC Chancellor and a Battle Coordinator.
3. If any state wants to start a military operation or make changes in foreign policy, they should discuss it in a ABC HQ and get a permission first.

ABC BATTLE COORDINATOR
ABC BATTLE COORDINATOR`S (BC in short) duties
1. Coordinating battles.
2. Contacting with friendly states and alliances for help.
3. Being active.
4. Carrying his duties as best as he can.
ELECTION OF ABC BATTLE COORDINATOR
1. ABC BC is elected by new CP’s MoD`s and MoFA`s on 8th or 9th day for every month.
2. BC is elected by open vote.
3. vote takes 48 hours.
4. BC gets elected if he gets 66% of all votes.
5. Every state can propose only one candidate for a BC.
6. BC is elected for a period of one month
If any candidates fails to have 66% of all votes, two candidates that collected most of votes will participate in second election round where winner will be determined by a simple majority.
REPLACEMENT OF ABC BATTLE COORDINATOR
If ABC BC fails to do his duties, he can be replaced.
Replacement must take following these procedures:
1. For replacement of BC two votes must be held.
2. First vote must be held in order to fire current BC.
3. Second vote must be held in order to elect new BC.
4. Both votes must take 24 hours and need 66% of approval.
5. Newly elected BC will carry on his duties for two months.
When the BC gets impeached, candidate that took second place in BC elections takes his place until new BC gets elected.
ABC BUDGET
ABC BUDGET PURPOSE

ABC budgets main purposes are:
1. Buying weapons in case of conflict that involves ABC directly.
2. Hiring mercenaries in case of conflict that involves ABC directly.
Payments to ABC Budget.
1. Every member state must pay a monthly fee of 50000 of local currency or amount of gold, that is equal to 50000 local currency.
2. Payments must be made on first day of every month.
3. The size of payments can be modified regarding the administrator changes, states economic situation or in case of war.
4. To change the amount of payment, vote of 24 hours must be started. Vote will be considered passed, if it gets approval of all member states.

ABC Chancellor
ABC chancellor is responsible for the following things:
1. Having access to official ABC organization.
2. Controlling ABC budget.
3. Publishing official ABC statements via official ABC newspaper.
4. Making reports of expenditures

ELECTION OF ABC CHANCELLOR
Elections begin on 10th day for every two months.
Any member state can propose one candidate for Chancellor elections.
Chancellor is elected for two months.
Election continues for 24 hours.
Chancellor is considered elected if he gets 66% or more of all votes.
Chancellor is elected by Country Presidents.

REPLACEMENT OF ABC CHANCELLOR
Chancellor can be replaced, if he meets at least one of the following conditions:
1. Is found guilty for theft.
2. Is publishing articles, that are not official ABC statements.
3. Chancellor is not able to carry on his duties anymore.
4. Is giving information to third party states.
If any of these conditions is met, voting can be started to replace him.
Voting takes 24 hours.
Only Country Presidents can vote.
To pass, 66% of voters must agree with that.
If chancellor is replaced, new elections to his seat must be held. Newly elected Chancellor carries his duties until next regular elections.

OFFICIAL ABC ORGANIZATION
ABC Budget must be held in official ABC organization - Zemessardze.org ID 1933695
http://www.erepublik.com/en/economy/citizen-accounts/1933695
This organizations has two purposes:
1. Keeping ABC Treasury.
2. Publishing official ABC statements via official ABC newspaper.

OFFICIAL ABC NEWSPAPER

ABC official newspaper is called ‘ABC NEWS’
Main purpose of this newspaper is publishing official statements of ABC.
Newspaper is held in ABC official organization.

EXCLUSION FROM ABC
Any member state can be expelled for ABC for following reasons:
1. Treason.
2. Violation of the ABC charter.
Procedure of exclusion
In order to expel any member a secret vote must be held.
1. Only Presidents of member states can vote.
2. In order to expel the member, 66% of votes for YES must be aquared.
3. vote must be announced 24 hours before it starts.
4. All member states should participate in this voting.
If state is expelled, thy loose all they payments, that were made to the treasury.
ACCEPTANCE TO ALLIANCE
If any state is interested in joining ABC, first they must meet the following conditions
1. Be a trial member for a month
2. All other states should agree to accept the membership application
3. State should agree with the ABC charter.
If these requirements are fulfilled, voting for the membership can be started.
1. Only presidents of member states can participate.
2. Voting must take 48 hours.
3. State is accepted if it gets 100% approval.

TRIAL MEMBER.

Trial member is a state, that is willing to join ABC.
Trial period is one month.
Trial member must:
1. Sign MPP with all full members.
2. Participate in military activities involving ABC.
3. State is considered as a full member when the treaty of joining the alliance is signed.
4. Pay a fee of 25000local currency.


MODIFICATION OF THE CHARTER
This charter is not final. Any parts can be changed if there is a need.
After any change is made, a new voting must begin to ratify it.


Originalus dokumentas

Po keleto dienų įvyks pirmieji rinkimai į Vyriausiojo vado ir Kanclerio postus. Apie tai pranešiu kiek vėliau.

Tai šiam kartui tiek.

Pagarbiai,
Lietuvos Prezidentas,
Seras Dariukas.
 

Comments

Vaicius
Vaicius Day 1,577, 11:54

o7

Alex Brattwurst
Alex Brattwurst Day 1,577, 11:56

ABC o/

Asirgitawe
Asirgitawe Day 1,577, 11:58

o7

The Unit Helius
The Unit Helius Day 1,577, 12:01

gut

Monkey. D. Luffy
Monkey. D. Luffy Day 1,577, 12:02

Beje, dabar verčiam į lietuvių kalbą viską. Palūkėkit

Jazzymen
Jazzymen Day 1,577, 12:05

O galima trumpą atsakymą: kuris variantas labiausiai priartėjo prie galutinio - EE, LV, LT? Ta prasme kurių lobistai geriausiai sudirbo 🙂

Monkey. D. Luffy
Monkey. D. Luffy Day 1,577, 12:07

@ Jazzymen, pasirinktas buvo lietuviškas variantas.

Jazzymen
Jazzymen Day 1,577, 12:23

Oplia tada į jūsų sveikatą : )

Barikadijs
Barikadijs Day 1,577, 13:53

o7 v+s sub mine newspaper http://www.erepublik.com/en/newspaper/pupu-times-270140/1, please. Send PM and I sub your's, too!

Pauliakas
Pauliakas Day 1,578, 01:57

Siūlau visiems, nukeliauti ryt į mitingą: http://alkas.lt/2012/03/13/visuomenininkai-kovo-17-d-surengs-mitinga-prie-seimo/

gliookas II
gliookas II Day 1,578, 02:04

BC isrenkamas, jeigu surenka 66proc balsu. klausimas: o jeigu nesurinks??? tai gali isvis nebut ar kaip

Short Circuit
Short Circuit Day 1,578, 02:31

vote

Serminatorius II
Serminatorius II Day 1,578, 03:28

Jei nei vienas kandidatas nesurenka 66% balsų, du daugiausiai balsų surinkę kandidatai patenka į antrą turą, kur BC išrenkamas paprasta balsų dauguma.
Juk Lietuviškai parašyta skaityt išmok.

Crezo
Crezo Day 1,578, 05:08

haha... atsiprašant užsikruškit sus avo debiliškais dokumentais.. ką gali veikt erepe tai kurt chartijas ir statutus, daugiau nieko 😁

DrMonte
DrMonte Day 1,578, 06:26

Crezo, keista bet žinok RL žmonės kartais irgi laikosi tų debiliškų ant popieriaus surašytų įstatymų.

Monkey. D. Luffy
Monkey. D. Luffy Day 1,578, 07:57

O jūs padielkoj be dokumentų apsieinat? ; D

Crezo
Crezo Day 1,578, 09:50

RL žmonės gyvenimą skiria tiems dokumentams. O čia sėdit ir žaidžiat su popieriais nieko žaidime nepadarydami. Daro iš erepo jie RL 😃

Crezo
Crezo Day 1,578, 09:57

ir ta padielka už erepą koki 10 kartų geresnė. Tik tu dariuk neik ten, nes jau tokios LNP xebros ten nereik. Be to ko stumi čia ant padielkos, jei patys goldo erepe is tos padielkos užsidirbinėjat 😃

Monkey. D. Luffy
Monkey. D. Luffy Day 1,578, 11:00

Jei erep toks blogas, tai ko čia sėdi? Beje, aš ten nežaidžiu, tai ko ta daugiskaita čia panaudota nesuprantu...

Crezo
Crezo Day 1,578, 16:44

Ateinu paverbuot žmonių į padielkę

gliookas II
gliookas II Day 1,579, 10:44

slabotke, as skaityt moku, ne taip kaip tu. esme: jeigu antram ture surenkama po lygiai balsu?

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.