Закон за Държавния резерв - актуализация (Обсъждане)

Day 5,939, 07:30 Published in Bulgaria Bulgaria by Bulgarian Government

Необходимост от промяна на закона:
1. Актуализиране на изискванията за отчетност с оглед на това, че се търгува с резерва.
2. Регламентиране в закона на използването на държавни оргове за търговия с резерва.
3. Единият отговорник (Милев) е алармирал, че няма възможност да се занимава, ако от него се очаква да търгува с резерва.

Повече информация се съдържа в следните линкове към форума:
- Текущият закон: http://tinyurl.com/tdm8suc
- Тема за трансфери към и от резерва: http://tinyurl.com/yczaxfeo
- Решение за ползване на държавни оргове за търговия с резерва: http://tinyurl.com/qu28rju
- Последната тема с разписани предложения за актуализиране на закона: http://tinyurl.com/tzbk22s


Закон за паричен резерв

Глава I.
Определения. Размер. Компетентни лица.


Чл.1. Определение
Паричният резерв е сума в парични еквиваленти: валута, злато и токъни. Събирането, разходването и съхранението му се уреждат в този закон.

Чл.2. Минимален размер
Минималният задължителен размер на паричния резерв е равностойността на 5 000 000 лв. Когато при ползване на резерва сумата спадне под този праг, следва впоследствие незабавно да се възстанови при първа възможност.

Чл.3. Условия
Промяна на минималния задължителен размер или други условия се вземат след решение на парламента с мнозинство от 1/2 (50%+1 глас) от гласувалите депутати.
ал.1. При липса на парламент вследствие на окупация или наложена диктатура, ако има избрани депутати, то те гласуват във форума или с коментар в специално публикувана статия.
ал.2. При липса на избрани депутати и независимо от това дали има действащ президент или диктатор, всички решения, засягащи паричния резерв, се вземат от командирите на първите 10 военни отряда с мнозинство от 50%+1 глас, независимо от броя на гласувалите командири, в секция Разширен парламент във форума или с коментар в специално публикувана статия.

Глава II.
Разходване на суми от паричния резерв


Чл.4. Предложение за ползване
Разходването на средства се гласува по начините, указани в чл.3, по предложение на депутати, президент или диктатор при доброволна диктатура. В предложението се описват мотиви и размер на исканата сума.

Чл.5. Решение за ползване
Компетентните органи по чл.3 вземат решение дали да уважат искането и размера, като определят мястото, откъдето ще се вземе.
ал.1. Трансферите от и към резерва се отбелязват в темата "Закони за дарение от хазната към резерва" във форума, както и в специално създадена статия „Отчети на паричен резерв“ във вестника на парламента.
ал.2. При липса на депутати администраторът на форума - Ники Милев, дава временен достъп в секция Разширен парламент на командирите на първите 10 отряда, определени от седмичната класация за период от 1 календарен месец назад на база направена щета в наземни рундове.
ал.3. Ако даден отряд е в топ 10 на класацията за авио рундовете, но не е в топ 10 за наземна щета, то командирът му се добавя към определените топ 10 по наземна щета.

Глава III.
Съхраняване на паричния резерв.


Чл.6. Съхранение
Паричният резерв се съхранява в отговорници, които се определят с решение на парламента. Настоящите отговорници са: Ники Милев и Велин Генадиев.

Чл.7. Държавни организации (оргове)
Всеки отговорник може да получи до 4 държавни организации (наричани за кратко оргове), които да използва за краткосрочни сделки.Точният брой се определя в решението за назначаване на отговорника или с последващ закон. Настоящите отговорници имат право да използват 4 държавни организации.

Чл.8. Ограничения
В държавните оргове не може да се съхраняват средства за повече от 15 дни. След този срок средствата трябва да се прехвърлят в акаунта на отговорника.

Чл.9. Изключения
Изключение за дългосрочно съхранение се допуска единствено за злато, като лимитът е до общо 1000 единици злато в предоставените на отговорника държавните оргове. Отговорникът не трябва да държи повече от общо 1000 единици злато в предоставените му държавни организации, освен ако не е постигнал предварителна договорка с отговорника на Bulgarian Civilian Corps след 15-дневния срок да трансферира в този орг за определен период остатъка от златото над лимита от 1000 единици.

Чл.10. Непарични активи
Отговорниците имат право да извършват краткосрочни сделки и с непарични активи (стоки).

Чл.11. Трансфер между отговорниците
Отговорникът Ники Милев следва да прехвърли на другия отговорник (Велин Генадиев) изцяло или частично средствата, за които прецени, че няма възможност активно да управлява. Впоследствие по своя преценка може да поиска обратно трансферираните средства до размера, който прецени. За реализиране на трансфера в едната или другата посока е необходимо отговорникът да публикува коментар в темата "Закони за дарение от хазната към резерва” във форума и в специално публикувана статия във вестника на парламента за „Отчети на паричен резерв“.

Чл.12. Отчетност
ал.1. Отговорниците съставят обобщен отчет на месечна база, който съдържа следната информация поотделно за всеки акаунт (персонален или орг) за съхранение на средства от резерва:
- Начални салда по активи
- Видове транзакции с общите суми по тях (на месечна база): покупки, продажби, входящи и изходящи трансфери между акаунти
- Крайни салда по активи
- Задбалансови активи (средства, управлявани от други отговорници, които са временно трансферирани) – посочват се, но не се включват в крайното салдо
ал.2. Отговорниците показват чрез оферти на пазара наличните у тях активи.

Чл.13. Публикуване на отчети
ал.1. Отговорниците публикуват отчетите си едновременно в темата "Закони за дарение от хазната към резерва” във форума и в специално публикувана статия във вестника на парламента за „Отчети на паричен резерв“. Отговорниците на паричния резерв следва да получат постоянни права за групата “Правителство” във форума, която им предоставя достъп до Парламентарната, но без Скритата секция.
ал.2. Ако не са извършвани никакви транзакции със съхранявания у тях резерв, отговорниците могат да не публикуват отчет, а само да декларират с коментар, че няма промяна.

Чл.14. Контрол
Председседателят на парламента е длъжен да проверява дали информацията за резерва се актуализира и да изисква отчети от отговорниците.

Чл.15. Дарения
ал.1. Сумите, предвидени за резерва, се адресират до Bulgarian Civilian Corps с ИД: https://www.erepublik.com/en/economy/citizen-accounts/3047518 , откъдето се пренасочват към играчите.
ал.2. Депутатите имат право да използват орга Bulgarian Civilian Corps като транзитен за дарения към отговорници на други инициативи (военни програми, младежки отряд и т.н.), ако за тях няма определени оргове или ползването им в момента крие рискове.

Чл.16. Изисквания към отговорниците на паричния резерв
ал.1. Играчите, съхраняващи резерва, се задължават да изпълняват решенията, взети по чл.3 и чл.4, като преди това проверяват дали са изпълнени условията в закона.
ал.2. Играчите, съхраняващи резерва, декларират, че никой друг освен тях няма да има достъп до средствата.
ал.3. В случай че някой от играчите, съхраняващи резерва, се кандидатира за президент или бъде избран за диктатор при доброволна диктатура, същият е длъжен временно да прехвърли съхраняваните от него средства към останалите отговорници в равни части.Настоящ закон:
Закон за Държавния резерв (приет на 09.05.201😎

Глава I.
Определения.Размер.Компетентни лица.


Чл.1
Държавния резерв (ДР), е сума във левове и злато.Събирането,разходването и съхранението му се уреждат в този закон.
1.1 Минималния задължителен размер на ДР е 5 000 000 лв, разпределени в равни части на местата определени за съхранението му.
Чл.2
Даренията за попълване на ДР се определя в размер на 25% от всички приходи на държавата,описани в таблицата с икономическите показатели на държавата,в играта след приспадане на данъци, които се връщат на други държави по договори.
ал.1 Председателят на парламента (или определен от него депутат ) се задължава да обявява сумите, необходими за попълване на резерва веднъж седмично.
Чл.3
Промяна на минималния задължителен размер и/или други условия касаещи ДР се взимат след решение на Парламента с мнозинство от 1/2 (50%+1глас) от гласувалите депутати.
ал.1- При липса на Парламент,в следствие на окупация или наложена Диктатура,ако има избрани депутати,то те гласуват във форума.
ал.2- При липса на избрани депутати и независимо от това дали има действащ Президент или Диктатор,всички решения засягащи ДР се взимат от командирите на първите 10 МЮ-та,с мнозинство от 50%+1 глас,независимо от броя на гласувалите командири в секция Разширен парламент във форума.

Глава II.
Разходване на суми от Държавния резерв.
Чл.4

Разходването на суми от ДР се гласуват по начините указани в чл.3,по предложение на депутати,Президент или Диктатор- при доброволно наложена от нас Диктатура.
Чл.5
В предложението се описват мотиви и размер на исканата сума.
Чл.6
Компетентните органи, по чл.3,взимат решение дали да уважат искането,както и размера който да се трансферира,както и мястото от където ще се вземе.
ал.1- В секцията: "Парламент" се създава тема със заглавие- " Закони за дарение от хазната към Резерва." , в която ще се пускат законите, аналогично на тези които се пускат към БНБ.
ал.2- До приемането на закона обсъжданията,анкетите и гласуването ще се извършват в "Скритата секция" на Парламента,
ал.3- При липса на депутати администратора на форума- Ники Милев дава временен достъп в секция Разширен парламент на командирите на първите 10 МЮ-та,определени от седмичната класация,за период от 1 календарен месец назад най-малко,на база направена щета в наземни рундове.
ал.5- Ако дадено МЮ е в топ 10 на класацията за авио-рундовете,но не е в топ 10 за наземна щета,то командира му се добавя към определените топ10 по наземна щета.
Чл.7
Определените суми,предвидени да се теглят от резерва, се прехвърлят към единствен адресат-Bulgarian National Bank, с ИД: https://www.erepubli...accounts/953952

Глава III.
Съхраняване на Държавния резерв.

Чл.8

ДР се съхранява на четири места,а именно- Хазна,Ники Милев- https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/2658527 ,NO CARRIER- https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/4082200 ,Velin Genadiev- https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/3174950 , в равни пропорции.
Чл.9
ал.1-При достигане на сума превишаваща 1 200 000лв. в държавната хазна,определена за резерв, натрупването към нея се преустановява и нейната част се разпределя към определените играчи,в равни части.
ал.2- Сумите предвидени за резерва се адресират до Bulgarian Civilian Corps с ИД: https://www.erepubli...7518��,откъдето се пренасочват към играчите.
Чл.10
Играчите съхраняващи ДР показват чрез оферта на валутния пазар,натрупаната в тях сума.
Чл.11
Играчите, съхраняващи ДР, се задължават да изпълняват решенията взети по чл.3 и чл.4.
Чл.12
Играчите,съхраняващи резерва, декларират,че никой друг освен тях няма да има достъп до съхраняваните от тях части на ДР.
Чл.13
В случай,че някой от играчите,съхраняващи резерва,се кандидатира за Президент или бъде избран за Диктатор,при доброволна диктатура,същия е длъжен да прехвърли съхраняваните от него средства към другите двама играчи определени за това в равни части.


Допълнително решение (прието на 29.02.2020)
Търгуване с резерва - закупуване на злато или танкове по време на ивент

Условия за ползване на държавни организации (оргове):
1. Всеки отговорник има право да получи 4 държавни орга, които да използва за краткосрочни сделки.
Отговорникът Николай Милев има право на още 4, докато трае ивентът Power Spin.
2. В държавните оргове не може да се съхраняват средства за повече от 30 дни. След този срок останалите средства трябва да се прехвърлят в акаунта на отговорника или в частния орг на резерва Bulgarian Civilian Corps. Изключение за дългосрочно съхранение се допуска единствено за злато, като лимитът е до общо 1000 единици злато в предоставените на отговорника държавни оргове.