What Can I Say about the E and Real World of Ours

Day 5,870, 10:34 Published in United Kingdom Belgium by Georgelakeland
What Can I Say about the E and Real World of Ours (Greek Below / Ελληνικά πιο κάτω )

English

ABCD) It is now 36 Days since I last wrote an article.

I am still enjoying my time in the E-United kingdom.

E-United Kingdom is now N.1 in my Damage hits list. My Best Damage, True patriot list has now E-United Kingdom as No.1.

Since my last article, 54 friends have died in my friend list and plus 1 friend that has been permanently banned.


EFGH) The e-World Population on day 5834 was 35,798. Today, day 5870, the e-World Population is 34,634. That is 1164 people less. So it is going down again.

The e-United Kingdom population today, day 5870 is 311.

I have come to the conclusion that not many people want to have the citizen ship of e-United Kingdom because during these few months of my stay here there were very few citizen ship applications.

E-Uk continues to be a pleasant place to be in the game.


IJKL) In this article I am announcing the end, the scrapping up, the dissolving of my '' The Georgelakeland Party Participation Fund'' that occasionally gave food and weapons , gifts in general, to those being in a party in the e-United Kingdom parties because I see it is not needed any more.

I would like to congratulate the people that take part in the elections, weather they are Country President Elections, Congress Elections, Party Elections and the congress people that vote the various laws announced.

I would like to thank those that make the decisions with other countries for the benefit of the rest of us in the E-United Kingdom, because these give us the opportunity to have new or continued fighting areas and we can still enjoy the fair playing, fair fighting withing this game.

I am happy to see that there are no major problems withing the parties and that everyone has got an idea now of what goes on and what will happen after any party elections.


MNOP) The Amazing Journey was fun to play and kept us all busy using our food, guns and resources.

During the Amazing Journey I managed to get the permanently Energy Refill , the 10 images needed to make the TANK ( I needed it), the 10 images needed to make the AIRPLANE (I needed it) , some gold and a few other items. The rest of the other items where not very interesting and many of those items remained uncollected.

Due to the lack of TOKENS I could not collect all the opened Items in the Amazing Journey and it was impossible to do more fights to get tokens.

I did manage ALSO to open and collect the 16th Anniversary medal that was given to Celebrated the 16th Anniversary of eRepublik and this was good because I did not collect all of them during these years.


QRSTU) Because this article is written before Christmas and will last also after Christmas my thoughts and prayers go towards those many countries around Cyprus and further away, that are in real life war and I wish that this silliness of the nations to fight and kill each other ends. Wars must only be in games and not in real life.

I know that many of you do not like me to talk about real life events but I do wish that the BIG nations realise that smaller nations DO NEED TO EXIST and by eliminating them only causes other nations to not want big ones.

Many people around us in real life suffer and there is no need to cause more suffering. The WORLD is all educated , we have all read history books, we all know about deadly wars and the following years of suffering. We must keep history in our mind and find better solutions in understanding and allowing all people of all kinds to exist in there own FREE AREA NATION.

God has created everything perfectly and God allows everything to exist. In this prospect we must all allow room in this world for diversity and different kinds of nations without eliminating the ones different from us.

It is time for the world nations to settle issues and make world peace.
allowing borders of nations, allowing talks to resolve borders and to finally give the world a chance to be free from real life wars and the killing of innocent people on the earth that was created for peace and diversity nations.


VWX) Many things still seem to be unresolved in the game one of which is the not use of lower valued food and guns. The lower valued food had a chance to be used and sold during this past month but the guns of lower value are not sold as much.

The raw materials of some items seem to have disappeared for the market and people are finding it hard to find cheap raw food materials and cheap raw weapon materials. I think this also is the same with the other raw materials but I do not buy them because I do not have Aircraft of House factories to need them.

Also in an area that I do not use, The Game Tokens, I can see that they were sold in very high prices but now they are slowly reducing price and I could see them dropping in price in the next weeks due to the fact that not many will be needing them.


YZ) Once again I place a video for you to view for entertaining reasons. The Video can be viewed by pressing on the blue area that is following.
This BLUE AREA OF WRITING WILL TAKE YOU TO A VIDEO SO THAT YOU CAN VIEW IT.


Those reading this article and COMMENTING about this video will receive extra food when I make the calculations of participants in the gift article. This gift article will be in 2 articles from now. The amount of extra food given to all comments about the video is 9 q7 food.

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛVVVVVVVVVVVVVVΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GREEK.

Τι μπορώ να πω για τον Ε και τον πραγματικό κόσμο μας.

ΑΒΓΔ
) Έχουν περάσει 36 ημέρες από την τελευταία φορά που έγραψα ένα άρθρο.

Ακόμα απολαμβάνω τον χρόνο μου στο Ε-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

Το Ε-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ είναι πλέον το ΝΟ.1 στη λίστα επιτυχιών μου οσο αφορά τη ζήμια στις μάχες. Η λίστα My Best Damage, True patriot έχει πλέον το Ε-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ως Νο.1.

Από το τελευταίο μου άρθρο, 54 φίλοι έχουν πεθάνει στη λίστα φίλων μου συν 1 φίλος που έχει αποκλειστεί οριστικά.


ΕΖΗΘ) Ο πληθυσμός του Ε-ΚΟΣΜΟΥ την ημέρα 5834 ήταν 35.798. Σήμερα, ημέρα 5870, ο πληθυσμός του e-World είναι 34.634. Δηλαδή 1164 άτομα λιγότερα. Οπότε κατεβαίνει ξανά.

Ο πληθυσμός του Ε-Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, ημέρα 5870 είναι 311.

Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν την υπηκοότητα του Ε-Ηνωμένο Βασίλειου γιατί αυτούς τους λίγους μήνες της παραμονής μου εδώ υπήρξαν ελάχιστες αιτήσεις νέων υπηκόων.

Το Ε-Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να είναι ένα ευχάριστο μέρος στο παιχνίδι.


ΙΚΛΜ) Σε αυτό το άρθρο ανακοινώνω το τέλος, τη διάλυση, τη διάλυση του ''The Georgelakeland Party Participation Fund'' που κατά καιρούς έδινε τρόφιμα και όπλα, δώρα γενικά, σε όσους συμμετείχαν σε κόμμα στο Ε-Ηνωμένο Βασίλειο γιατί βλέπω ότι δεν χρειάζεται πλέον.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον κόσμο που συμμετέχει στις εκλογές, όταν πρόκειται για Εκλογές Προέδρου Χώρας, Εκλογές της ΒΟΥΛΗΣ, κομματικές εκλογές και τους ανθρώπους της Βουλής που ψηφίζουν τους διάφορους νόμους που ανακοινώθηκαν.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους παίρνουν τις αποφάσεις με άλλες χώρες προς όφελος των υπολοίπων στο E-Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να έχουμε νέες ή συνεχείς περιοχές μάχης και μπορούμε ακόμα να απολαμβάνουμε το δίκαιο παιχνίδι, δίκαιη μάχη σε αυτό το παιχνίδι.

Χαίρομαι που βλέπω ότι δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα μεταξύ των κομμάτων και ότι όλοι έχουν τώρα μια ιδέα για το τι θα συμβεί και τι θα συμβεί μετά από οποιεσδήποτε κομματικές εκλογές.

ΝΞΟΠ) Το Amazing Journey ήταν διασκεδαστικό παίζοντας και μας κράτησε όλους απασχολημένους χρησιμοποιώντας το φαγητό, τα όπλα και τους πόρους μας.

Κατά τη διάρκεια του Amazing Journey κατάφερα να πάρω την ΜΟΝΙΜΗ ΕΝΕΡΓΙΑ, τις 10 εικόνες που χρειάζονταν για να φτιάξω το TANK (το χρειαζόμουν), τις 10 εικόνες που χρειάζονταν για να φτιάξω το ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ (το χρειαζόμουν), λίγο χρυσό και μερικά άλλα αντικείμενα. Τα υπόλοιπα άλλα αντικείμενα δεν ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πολλά από αυτά παρέμειναν ασύλληπτα.

Λόγω της έλλειψης TOKENS δεν μπορούσα να συγκεντρώσω όλα τα ανοιχτά Αντικείμενα στο Amazing Journey και ήταν αδύνατο να κάνω περισσότερες μάχες για να πάρω μάρκες, TONENS.

Κατάφερα ΕΠΙΣΗΣ να ανοίξω και να μαζέψω το μετάλλιο της 16ης επετείου που δόθηκε για την 16η ΕΠΕΤΙΟ του eRepublik και αυτό ήταν καλό γιατί δεν τα μάζεψα όλα αυτά τα χρόνια.

ΡΣΤΥΦ) Επειδή αυτό το άρθρο γράφτηκε πριν από τα Χριστούγεννα και θα διαρκέσει και μετά τα Χριστούγεννα, οι σκέψεις και οι προσευχές μου απευθύνονται σε αυτές τις πολλές χώρες γύρω από την Κύπρο και πιο μακριά, που βρίσκονται σε πραγματικό πόλεμο και εύχομαι αυτή η ανοησία των εθνών να πολεμήσει και να σκοτώσει κάθε άλλα μικρά. Οι πόλεμοι πρέπει να γίνονται μόνο στα παιχνίδια και όχι στην πραγματική ζωή.

Ξέρω ότι σε πολλούς από εσάς δεν αρέσει να μιλάω για γεγονότα της πραγματικής ζωής, αλλά εύχομαι τα ΜΕΓΑΛΑ έθνη να συνειδητοποιήσουν ότι τα μικρότερα έθνη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ και με την πιθανή εξάλειψή τους κάνει τα άλλα έθνη να μην θέλουν τα μεγάλα.

Πολλοί άνθρωποι γύρω μας στην πραγματική ζωή υποφέρουν και δεν χρειάζεται να προκαλέσουμε περισσότερο πόνο. Ο ΚΟΣΜΟΣ είναι όλος μορφωμένος, όλοι έχουμε διαβάσει βιβλία ιστορίας, όλοι γνωρίζουμε για θανατηφόρους πολέμους και τα επόμενα χρόνια βασάνων. Πρέπει να κρατήσουμε την ιστορία στο μυαλό μας και να βρούμε καλύτερες λύσεις για να κατανοήσουμε και να επιτρέψουμε σε όλους τους ανθρώπους όλων των ειδών να υπάρχουν εκεί στο δικό τους ΕΘΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΩΡΟ.

Ο Θεός έχει δημιουργήσει τα πάντα τέλεια και ο Θεός επιτρέπει τα πάντα να υπάρχουν. Σε αυτή την προοπτική πρέπει όλοι να δώσουμε χώρο σε αυτόν τον κόσμο για την ποικιλομορφία και τα διαφορετικά είδη εθνών χωρίς να εξαλείψουμε τα διαφορετικά από εμάς.

Είναι καιρός τα έθνη του κόσμου να διευθετήσουν ζητήματα και να κάνουν παγκόσμια ειρήνη.
επιτρέποντας τα σύνορα των εθνών, επιτρέποντας στις συνομιλίες να επιλύσουν τα σύνορα και να δώσουμε επιτέλους στον κόσμο την ευκαιρία να απαλλαγεί από πραγματικούς πολέμους και τη δολοφονία αθώων ανθρώπων στη γη που δημιουργήθηκε για τα έθνη της ειρήνης και της διαφορετικότητας.

ΧΨ) Πολλά πράγματα φαίνονται ακόμα να μην έχουν λυθεί στο παιχνίδι, ένα από τα οποία είναι η μη χρήση φαγητού και όπλων χαμηλότερης αξίας. Τα τρόφιμα χαμηλότερης αξίας είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν και να πουληθούν τον περασμένο μήνα, αλλά τα όπλα χαμηλότερης αξίας δεν πωλούνται τόσο πολύ. Οι πρώτες ύλες ορισμένων ειδών φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί για την αγορά και οι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν φτηνές πρώτες ύλες τροφίμων και φθηνές πρώτες ύλες όπλων. Νομίζω ότι αυτό είναι το ίδιο και με τις άλλες πρώτες ύλες, αλλά δεν τις αγοράζω γιατί δεν έχω εργοστάσια Aircraft of House για να τις χρειαστώ.

Επίσης σε μια περιοχή που δεν χρησιμοποιώ, τα Game Tokens, μπορώ να δω ότι πωλήθηκαν σε πολύ υψηλές τιμές αλλά τώρα μειώνουν σιγά σιγά την τιμή και θα μπορούσα να τα δω να πέφτουν στην τιμή τις επόμενες εβδομάδες λόγω του γεγονότος ότι δεν πολλοί θα τα χρειαστούν.


Ω) Για άλλη μια φορά τοποθετώ ένα βίντεο για να το δείτε για διασκεδαστικούς λόγους. Το βίντεο μπορεί να προβληθεί πατώντας στην μπλε περιοχή που ακολουθεί.
Αυτή η ΜΠΛΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ. Όσοι διαβάζουν αυτό το άρθρο και ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ αυτό το βίντεο θα λάβουν επιπλέον φαγητό όταν κάνω τους υπολογισμούς των συμμετεχόντων στο άρθρο δώρου. Αυτό το άρθρο δώρου θα είναι σε 2 άρθρα από τώρα. Η ποσότητα επιπλέον φαγητού που δίνεται σε όλα τα σχόλια σχετικά με το βίντεο είναι 9 q7 φαγητό.

Γεώργιος, Γιώργος, George, Georgios
Georgelakeland