401 GOLD and Other GIFTS

Day 5,698, 12:13 Published in Brazil Belgium by Georgelakeland
401 GOLD and Other GIFTS ( Greek below/ Ελληνικά πιό κάτω )
( Portuguese google translate below / Português google tradutor abaixo )

English / Αγγλικά.

Today I will write here the names and the gifts of those that participated in my previous 3 newspaper articles in ny newspaper. 106 people participated. 106 people commented or sent things, or sent me money. Many also answered questions about the videos that I placed in the 3 previous newspapers. The previous article was my 400th article. For this reason in this 401st article I will share them the amount of 401 GOLD. Thank you for taking part in my newspapers.

I am now a congress person and would like to thank the Party president for allowing me to take part in this procedure. I get bored very easy in the game and this will keep me in the area of E-Brazil for another month at least. I am very happy to see that the party gained 6 places instead of 5 or 4 in the congress area. I would also like to thank the E-people of E-Brazil for accepting me. Everything flows harmoniously here. Well done.

The e-Population for today, day 5698, 27 June 2023 is 34,554 players.

The names and the list of gifts for each person is below the text.

IN THIS NEWSPAPER article I place a video for you to view. Comments and opinions about the video will GAIN YOU EXTRA 4 q5 food. View the video by pressing on the blue area. THIS IS THE VIDEO. I WOULD LIKE YOU TO SEE IT.

**************************************************************

Greek / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

401 ΧΡΥΣΟ και ΑΛΛΑ ΔΩΡΑ

Σήμερα θα γράψω εδώ τα ονόματα και τα δώρα όσων συμμετείχαν στα προηγούμενα 3 άρθρα μου στην εφημερίδα μου. Συμμετείχαν 106 άτομα. 106 άτομα σχολίασαν ή μου έστειλαν πράγματα ή μου έστειλαν χρήματα. Πολλοί απάντησαν και σε ερωτήσεις σχετικά με τα βίντεο που τοποθέτησα στις 3 προηγούμενες εφημερίδες. Το προηγούμενο άρθρο ήταν το 400ο άρθρο μου. Για αυτό το λόγο σε αυτό το 401ο άρθρο θα μοιράσω στους 106 συμμετέχοντες το ποσό των 401 ΧΡΥΣΩΝ. Σας ευχαριστώ που συμμετέχετε στις εφημερίδες μου.

Τώρα είμαι Βουλευτής στην Ε-Βραζιλία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Κόμματος που μου επέτρεψε να συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία. Βαριέμαι πολύ εύκολα στο παιχνίδι και αυτό θα με κρατήσει στην περιοχή της Ε-Βραζιλίας για έναν ακόμη μήνα τουλάχιστον. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι το κόμμα κέρδισε 6 θέσεις αντί για 5 ή 4 στη βουλή. Επίσεις θα ήθελα να ευχαριστίσω τον Ε-λαό της Ε-Βραζιλίας που με αποδέκτικε. Όλα κυλούν αρμονικά εδω. Μπράβω.

Ο Ε-πληθυσμός για σήμερα, ημέρα 5698, 27 Ιουνίου 2023 είναι 34.554 παίκτες.

Τα ονόματα και η λίστα με τα δώρα για κάθε άτομο βρίσκονται κάτω από το κείμενο.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ τοποθετώ ένα βίντεο για να το δείτε. Τα σχόλια και οι απόψεις για το βίντεο θα ΣΑΣ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 4 q5 φαγητό. Δείτε το βίντεο πατώντας στην μπλε περιοχή. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ.

*****************************************************************

Portuguese google translate below / Português google tradutor abaixo

401 OURO e OUTROS PRESENTES

Hoje vou escrever aqui os nomes e os presentes daqueles que participaram dos meus 3 artigos anteriores no jornal de Nova York. 106 pessoas participaram. 106 pessoas comentaram ou enviaram coisas, ou me enviaram dinheiro. Muitos também responderam a perguntas sobre os vídeos que coloquei nos 3 jornais anteriores. O artigo anterior foi meu 400º artigo. Por esta razão, neste artigo 401, vou compartilhar com eles a quantia de 401 GOLD. Obrigado por participar dos meus jornais.

Agora sou congressista e gostaria de agradecer ao presidente do partido por me permitir participar desse procedimento. Eu me entedio muito fácil no jogo e isso vai me manter na área do E-Brasil por mais um mês pelo menos. Fico muito feliz em ver que o partido ganhou 6 lugares ao invés de 5 ou 4 na área do congresso. Também gostaria de agradecer ao E-people do E-Brazil por me aceitar. Tudo flui harmoniosamente aqui. Bom trabalho.

A e-População para hoje, dia 5698, 27 de junho de 2023 é de 34.554 jogadores.

Os nomes e a lista de presentes para cada pessoa estão abaixo do texto.

NESTE artigo do JORNAL coloco um vídeo para você ver. Comentários e opiniões sobre o vídeo vão GANHAR COMIDA EXTRA 4 q5. Veja o vídeo pressionando na área azul. ESSE É O VÍDEO. EU GOSTARIA QUE VOCÊ VISITE.

********************************************************************

1) 20.00 GOLD, 1435 Q3 FOOD, 764 Q4 FOOD,420 Q5 FOOD, 57 Q7 GUNS,3 Q5 TICKETS.
KOLAK79

2) 19.00 GOLD, 1285 Q3 FOOD, 684 Q4 FOOD,380 Q5 FOOD, 51 Q7 GUNS,3 Q5 TICKETS.
Dr Druid

3) 16.65 GOLD, 1125 Q3 FOOD, 600 Q4 FOOD,300 Q5 FOOD, 45 Q7 GUNS,3 Q5 TICKETS.
Nuclear Smee

4) 13.45 GOLD, 910 Q3 FOOD, 480 Q4 FOOD, 280 Q5 FOOD, 36 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
Chris jonadicus

5) 11.23 GOLD, 760 Q3 FOOD, 404 Q4 FOOD, 210 Q5 FOOD, 30 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
Branislave69

6) 11.22 GOLD, 760 Q3 FOOD, 400 Q4 FOOD, 200 Q5 FOOD, 30 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
Vazel Papado

7) 11.21 GOLD, 760 Q3 FOOD, 400 Q4 FOOD, 200 Q5 FOOD, 30 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
ME45

8 )10.10 GOLD, 685 Q3 FOOD, 360 Q4 FOOD, 210 Q5 FOOD, 29 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
Frade Ermita

9)10) 10.09 GOLD,675 Q3 FOOD,360 Q4 FOOD,180 Q5 FOOD, 27 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
Odonacer
Mandontback

11) 8.98 GOLD, 600 Q3 FOOD, 320 Q4 FOOD, 160 Q5 FOOD, 24 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
MarcoZivancevic

12) 7.88 GOLD, 545 Q3 FOOD, 280 Q4 FOOD, 150 Q5 FOOD, 21 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
Danielius Lazko

13) 6.76 GOLD, 450 Q3 FOOD, 240 Q4 FOOD, 150 Q5 FOOD, 18 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
Rafael Lemann

14)15) 6.75 GOLD, 450 Q3 FOOD,240 Q4 FOOD,130 Q5 FOOD,18 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
Burkotun
Jack Trout

16)17) 6.74 GOLD, 460 Q3 FOOD,240 Q4 FOOD,120 Q5 FOOD,18 Q7 GUNS,2 Q5 TICKETS.
NIKOS1974
Kendo Yanar

18 )19)20 )6.73 GOLD,450 Q3FOOD,240 Q4FOOD,120 Q5 FOOD,18 Q7GUNS,2 Q5 TICKETS.
itas
eDino WikiEd
Oleksiy De Elite

21) 5.62 GOLD, 375 Q3FOOD, 200 Q4FOOD, 100 Q5 FOOD, 15 Q7 GUNS, 2 Q5 TICKETS.
Jyuzo Okita

22)23) 5.61 GOLD, 375 Q3FOOD, 200 Q4FOOD, 100 Q5 FOOD,15 Q7 GUNS, 1 Q5 TICKET.
Florida Man
mentasfra

24) 4.51 GOLD, 300 Q3FOOD, 160 Q4FOOD, 90 Q5 FOOD, 12 Q7 GUNS, 1 Q5 TICKET.
Turnbeutel

25)26) 4.50 GOLD, 310 Q3FOOD, 160 Q4FOOD, 80 Q5 FOOD, 12 Q7 GUNS, 1 Q5 TICKET.
Dr.Male
Online Viktor

27)-32) 4.49 GOLD, 300 Q3FOOD, 160 Q4FOOD,80 Q5 FOOD, 12 Q7 GUNS, 1 Q5 TICKET.
Sarronco
Ginoraf3000
Pony of Darkness
Saied Bassyouny
Alvaro Cunhal
Lord Kosh Walker

33)34) 3.39 GOLD, 235 Q3FOOD, 120 Q4FOOD, 60 Q5 FOOD, 9 Q7 GUNS, 1 Q5 TICKET.
Count Miden
Citoyen Vigneron

35)-41) 3.38 GOLD, 225 Q3FOOD, 120 Q4FOOD, 60 Q5 FOOD, 9 Q7 GUNS, 1 Q5 TICKET.
Miquel Soprano
Cesare.Borgia
Zoran I Makedonski
Minho Village
Divo VI El Grande
ARAGORN II
Rocha II

42)-47) 2.29 GOLD, 160 Q3FOOD, 80 Q4FOOD, 40 Q5 FOOD, 6 Q7 GUNS, 1 Q5 TICKET.
murilo. ricart
Vidar18
AG.eL Jono
Last_hero
Cosmic Turtle
Tuniquinho do Arrebol

48 )-61) 2.28 GOLD, 150 Q3FOOD, 80 Q4FOOD, 40 Q5 FOOD, 6 Q7 GUNS, 1 Q5 TICKET.
Trite of the Northern Peguins.
Smee De Elite
eKrpan
Avutardo
Pieter Sjoerds Gerbandy
Mirai Trunks
DARTH CLUDIO
Kramer.
Ady5
X Tico Mia X
lobo gothic
eGo Anakin Skywalker
Sir Lacerda
George Barker

62)-73) 2.26 GOLD, 150 Q3FOOD, 80 Q4FOOD, 40 Q5 FOOD, 6 Q7 GUNS.
mentoris
Passos Coelho
esteves3
HK416
AG . trimafadzi
Alien_ware
MONGiS
Mister Y
UANAHS
HGus
Krikon
Eguilibrium
Onun73

74)75) 1.15 GOLD, 85 Q3FOOD, 40 Q4FOOD, 20 Q5 FOOD, 3 Q7 GUNS.
riyo86
ORION RAMIN

76)-106) 1.14 GOLD, 75 Q3FOOD, 40 Q4FOOD, 20 Q5 FOOD, 3 Q7 GUNS.
Screaming slave
Gamelinx
nani87
DopesII
Hataman
starba
Vagrant77
Majial
menon111
ON3P13C3
Eula Lawrence
Elvimonte
Cheapsunglasses
somaka
Nobody from Nowhere
Mithras Reloaded
DarkoSlvatore
General Destroyer
Anacleto Saturno
Hgus
Luzca
Rafaia De Arrascaeta H Bourbon
Rei Cruzado
izarra
Tomlesh
DRAGALU
Carol do Cerrado
balisto
meteham2010
ils4
edrauddrahcir


Best wishes to all from me.
Georgios, Giorgos, Γεώργιος, Γιώργος
Georgelakeland