[ KSI ] E-Matur nuwun sanget

Day 4,886, 15:42 Published in Indonesia Bulgaria by BHARA EDVERTISING


Hari ke 4,886/ (7 April 2021)

sugeng enjing, kula NGATURAKE matur nuwun kalih sadayaning kanca lan sadherek lajeng YUSWA ing jawi. Pertami-tami, kula badhe NGATURAKE "matur nuwun kathah" ing giling dhukungane dinten puniki lebet e-pilpres gangsal april warsa kalih ewu selikur (5 april 2021). Sanadyan kula piyambak dereng DIPARENGAKE dados presidhen KAGEM periode april 2021, ingkang salerese sanes menopo-menopo, kula tetep wonten ing ngriki SADANGU tirah SUGENG kula.

Nggih.. kula saged NDEREK kontribusi ing ngriki, ing game puniki KAGEM tansah usaha saged MARINGAKE ingkang paling sae KAGEM nagari lan tanah air eIndonesia. lebeting bab puniki saged tumut andil lebeting majengake lan nglajengake punapa-punapa ingkang sampun wonten ing ngriki KAGEM tansah njagi , ngingah saha ngreksane, malah MARINGAKE punapa-punapa ingkang sakintene ing ngriki dereng wonten, lan mboten utawi kedah dados pejabat pamarintah. Ing lebeting pemilihan presidhen ingkang pinten-pinten dinten puniki sampun nate kula tumuti lan kasile dereng PARINGAKE kesempatan KAGEM NGASTA estafet kepemimpinan e-RI, kula tetep bersemangat mainkan game puniki, lan saking sedaya puniku saged ndadosake wucalan ngiras pengalaman ingkang aos sanget lebet kegesangan ing erepublik. com utawi ing RL. yaa... saged tumut KAGEM kontribusi ing nusa lan bangsa mboten kedah dados pejabat pamarintah, dados KULA LAN PANJENENGAN sendire saged ugi kangge NDEREK kontribusi ing nagari. Salah satunggaling tuladha ingkang gampil, inggih menika saged NDEREK tansah berpartisipasi ngramekake game puniki kaliyan aktif nglangkungi (bekerja-berlatih lan ngrampungake misi dintenan kaping 25 mejahi mengsah ing medan pertempuran ) ingkang sampun ing jadwalkan dening piyambak-piyambak pengurus unit militer ingkang PANJENENGAN-PANJENENGAN tumuti puniki. NGENDIKAN sugeng gadhah[KAGUNGAN] tugas ugi kula sanjangake[ATURAKE] kalih[dhateng] sadherek : fakfak. COBRA -https://www. erepublik. com/id/citizen/profile/2645201 mugi-mugi amanah lan saged tanggel jawab kebak salami[SADANGU] kepemimpinan sampeyan[PANJENENGAN] kedados . lan ampun kesupen kangge ndamel lpj SADANGU kepemimpinan sadherek.TRANSLATE:
Selamat pagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman dan kerabat lanjut usia di Jawa.
Pertama-tama, saya ingin mengucapkan “Terima kasih banyak” atas dukungannya kali ini dalam e-pilpres Lima April tahun Dua ribu dua puluh satu (5 April 2021). Meskipun saya sendiri belum diizinkan menjadi presiden untuk periode April 2021, yang sebenarnya bukan menopo-menopo, saya tetap berada di sini selama sisa hidup saya.

Ya.. saya ingin bisa ikut berkontribusi di sini, di game ini untuk selalu berusaha bisa memberikan yang terbaik untuk negara dan tanah air eIndonesia.
Dalam hal ini bisa ikut andil dalam memajukan dan melanjutkan apa-apa yang sudah ada di sini untuk selalu menjaga, memelihara serta merawatnya bahkan memberikan sesuatu yang sekiranya di sini belum ada, dan tidak atau harus jadi pejabat pemerintah.
Di dalam pemilihan presiden yang beberapa kali ini sudah pernah saya ikuti dan hasilnya belum di berikan kesempatan untuk memegang estafet kepemimpinan e-RI, saya tetap bersemangat mainkan game ini, Dan dari semua itu bisa menjadikan pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan di Erepublik.com maupun di RL.
Yaa... Bisa ikut untuk berkontribusi pada Nusa dan Bangsa tidak harus menjadi pejabat pemerintah, jadi diri kita sendiripun bisa juga untuk ikut berkontribusi pada negara. Salah satu contoh yang mudah, yaitu bisa ikut selalu berpartisipasi memeriahkan game ini dengan aktif melalui (Bekerja-Berlatih dan menyelesaikan misi harian 25 kali membunuh musuh di medan pertempuran ) yang sudah di jadwalkan oleh masing-masing Pengurus Unit Militer yang kalian ikuti selama ini.

Ucapan Selamat bertugas juga saya sampaikan kepada Saudara :

Fakfak.COBRA - https://www.erepublik.com/id/citizen/profile/2645201

Semoga amanah dan bisa bertanggung jawab penuh selama kepemimpinan anda berlangsung. Dan jangan lupa untuk membuat LPJ selama kepemimpinan saudara.LIHAT TABEL DI BAWAH INI:wontene kemajengan kasil suwanten kangge[KAGEM] sengkuyungan dhateng kula lebet pilpres 5 januari 2021 dhateng pilpres 5 april 2021, saageng 5.21%, bab puniki kula apresiasi lebet sujut syukur ing ingkang maha kuwaos (rl) sanadyan namung sawentawis 5% langkung[MIYOS] sakedhik, kangge[KAGEM] kula kamajenganing bab ingkang positif. artose (pangapunten[nuwun sewu] sanes kula sombong utawi nyombongake dhiri. amargi lebet dhiri kula puniku punapa wontene )kompetensi lan kredibilitase mboten saged ing anggep iringaning mripat[SOCA], saged dados puniku sedaya amargi lebeting yasa bab ingkang positif ing tengah-tengah masyarakat ing benten sisi ugi saged ing karenaka proker ingkang ing ajengake angsal[KEPARINGAN] nilai positif demi indonesia ingkang langkung[MIYOS] sae, mungkin puniku.TRANSLATE:
Adanya kemajuan hasil suara untuk dukungan ke saya dalam pilpres 5 Januari 2021 ke Pilpres 5 April 2021, sebesar 5.21%, Hal ini saya apresiasi dalam sujut syukur pada yang Maha Kuasa (RL) meski hanya sekitar 5% lebih dikit, bagi saya kemajuan hal yang positif. artinya (Maaf bukan saya sombong atau menyombongkan diri. Karena dalam diri saya itu apa adanya )Kompetensi dan kredibilitasnya tidak bisa di anggap sebelah mata, bisa jadi itu semua di karenakan dalam membangun hal yang positif di tengah-tengah masyarakat di lain sisi juga bisa di karenaka proker yang di ajukan mendapatkan nilai positif demi Indonesia yang lebih baik, mungkin itu.Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk dukungannya kepada:


BHARA EDVERTISING - https://www.erepublik.com/id/citizen/profile/9373904 dalam pilpres 5 April 2021 . Semoga kita semua yang ada di game ini selalu dalam keadaan yang sehat selalu, Aamiin.
Terima kasih.

TRANSLATE:
mekaten lah ingkang saged kula sanjangake[ATURAKE] kangge[KAGEM] dhukungane kalih[dhateng] bhara edvertising -https://www. erepublik. com/id/citizen/profile/9373904 lebet pilpres 5 april 2021 . mugi-mugi kita[KULA LAN PANJENENGAN] sami ingkang wonten ing game puniki tansah lebet kawontenan ingkang saras[SENGGANG] tansah, aamiin. matur nuwun .

yogyakarta, 07 april 2021

Penulis: bhara edvertising

Penerbit: ksi