کودتا؛درست يا نادرست(25 کامنت لطفاً)

Day 4,886, 03:11 Published in Iran Iran by armin.farzam
همانطور که ميبينيد در کشور عده ای به سمت کودتا رفته اند و در شاتباکس کشور هم بحث هايی
انجام شده که از ادبيات چندان مناسبی استفاده نشده.کودتادچيان احتمالاً دلايلی
هم دارند(درست يا نادرست)اما بهتر بود پيش از انجام کودتا و يا لااقل الان که کودتا کرده اند
توضيح درستی برای اينکار داشته باشند و البته ديگران را هم در جريان قرار دهند