Delpi 1400

Day 4,839, 14:14 Published in Iran Iran by gliuck12حمد و سپاس خداوندی را که نعمت دوستی با شما عزیزان را به ما عطا کرد

چرخ روزگار چرخید و چرخید و چرخید تا اینکه قرعه کار به نام من دیوانه زدند.

نانتان گرم و آبتان سرد که حزب بزرگ دلپی مجددا تجهیز خود را آغاز تا اعضای آن خم ابرو در مقابل کوه غم

اقتصادی در این زمانه وانفسا نداشته باشند.

برگ سبزی است تحفه درویش. پس دست افشان و پاکوبان، حلقه در حزب را به شادی زده تا با روی خندان به استقبال قدمهای در راه مانده شما آییم.

همچنین منادیان خبر آوردند که کیسه ای زر به همراه متعلقات ناچیز دنیوی هدیه ای خواهد بود برای هر آنکس که بخواهد مقاله ای آموزشی که در این مقال بگنجد، با نام و تصویر حزب دلپی چاپ کند.

مخلص کلام هر آن چیزی که سبب پویایی و زدودن خاک فرسایش از این بازی شود و دل در گرو محبت دوستان کند، سزاوار پاداشی است بس بزرگزیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟
بیداری شکفته پس از شوکران مرگ


زیر درفش صاعقه و تیشه تگرگ


عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ

محمدرضا شفیعی کدکنی