ULUSALCILIK (GÖREV MAKALESİDİR 25 YORUM OLURSA SEVİNİRİM)

Day 4,605, 04:09 Published in Turkey Romania by Kemalist1283
Ulusalcılık milli mücadele döneminde ortaya çıkan sol merkezli, Atatürk miiliyetçiliği olarak adlandırılır. Tam bağımsızlık, ulusal sanayinin gelişimi, dışa bağımlılıktan kurtulma gibi hedefleri savunan; Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinin korunması ve ulusal çıkarların ön planda tutulmasını esas alan bir görüştür. Attila İlhan bu görüşe "Türkçü-devrimci diyaloğu" olarak da bakmıştır.
Ulusalcılar Anayasanın 3. maddesinde belirtildiği üzere;laik ve sosyal bir hukuk devletini savunurlar ve tam bağımsızlıktan yanadırlar, Mustafa Kemal Atatürk, Kemalist ulusalcılık olarak adlandırdığımız ve Batı’daki laik eksenli, bütünleştirici ulusalcılık anlayışını temel almış ve Türk toplumuna bunu öğretmeye çalışmıştır ancak ülkede muhafazakar-milliyetçi bir akım bunu baltalamış ulus yapısının yerine ümmet anlayışı yerleştirmiştir.
Türkiye’de 1930’larda Kadro hareketi, 1960’larda ise Yön hareketi ulusalcılığı sosyalizmden üstün gören bir anlayışla Kemalizm’in ideolojisini şekillendirmeye çalıştı bu anlayışı baltalayacak olan fikir neo-liberalizm olacaktı, ABD’de Reagan’ın, İngiltere’de ise Thatcher’ın iktidara gelmesiyle belirginleşen neo-liberalizm ile Doğu Bloğu’nda sosyalist sistem çöküş sürecine girerken, dünya genelinde ulus inşası süreci önemli ölçüde
yavaşladı.
Atatürk ulusalcılığının, Osmanlı’daki “millet” kavramından farklı olarak din eksenli değil, Batı’da Rönesans - Aydınlanma-Sanayileşme çizgisini izleyen sürecin sonunda ortaya çıkan laik eksenli bir anlayışı yansıttığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1931 tarihli programında, “millet, dil, kültür ve mefkûre birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai heyettir” denilmektedir. 26 Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında
Türk milletini şöyle tanımlamaktadır: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
Türk halkına Türk milleti denir.” her iki tanımda da din kavramına ulus yapısını oluşturan şeylerde yer verilmemiştir.
Ulusalcılık, tarihsel köklerini büyük ölçüde İttihat ve Terakki Partisi’nden alan bir ideolojidir, Ulusalcıların en önemli politik eylemleri, 2007 yılında Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen "Cumhuriyet Mitingleri" idi.Mitinglere katılanlar Türk bayrakları taşımış, meydanlara Türk bayrakları asılmıştı. "Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye", "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" gibi sloganlar atmıştır.
"12 Eylül yönetimi, Atatürk tarafından kurulan bütün kurumları
ortadan kaldırdıktan ya da tanınmaz hale getirdikten, devlet içindeki
Atatürkçü kadroların tamamını tasfiye ettikten ve Mustafa Kemal Atatürk’ün özel vasiyetnamesine varıncaya kadar Atatürk ve Atatürkçülük adına ne varsa tahrip ettikten sonra, iktidarı Nakşibendî tarikatının bir müridine terk ederek kenara çekilmiştir. Dışarıdan güdümlendiği belli olan bu operasyondan sonra artık hiçbir şey Atatürk’ün istediği ve öngördüğü şekilde olamazdı, olmamıştır."