[Event] Stay at home Weekly Challenge ایونت بهاره - درخانه بمانیم

Day 4,509, 08:14 Published in Iran Iran by gliuck12

ایونت بهاره با مضمون در خانه بمانیم برای جلوگیری از گسترش کروناویروس توسط آدمین بازی ارائه شد.
شروع ایونت : از روز 4508(سه شنبه 5 فروردین1399)0

پایان ایونت :روز 4514 (دوشنبه 11فروردین1399)0


برای محاسبه ویکلی چلنج میتونید از سایت زیر کمک بگیرید:

http://wcsimulator.droppages.com/
ویکلی چلنج برخلاف روزهای عادی که در 40000 پرستیژ پوینت به اتمام میرسید در این ایونت بهاره تا 60050 پرستیژ پوینت ادامه داره.

و به همان اندازه که ای بی بدست می آوردی نیز هویج (هر هویج 50 انرژِی) بدست خواهید آورد.

علاوه بر این ، تقویت کننده های "بسته مانند" وجود دارند ، پس از فعال سازی در فضای ذخیره سازی آنها برای 30 دقیقه بعد ، 1 یا 2 ساعت معتبر هستند ، بستگیبه نوع آنها دارد.

در صورتیکه یکی از بسته های پک را فعال داشته باشید(قبلا خریداری کردید)در صورت فعال سازی پک های تقویت کننده زمان آن به پک های قبلی تان اضافه میشود.انواع پک های تقویتی عبارتند از:

ده عدد پاور پک * زمان یک ساعت
پنج عدد بلیتز پک * زمان یک ساعت
پنج عدد ماوریک پک * زمان دو ساعت
ده عدد اینفانتری پک * زمان 30 دقیقه
دو عدد تیکون پک * زمان 30 دقیقه
* Infantry Kit Booster

این پک در موقع استفاده هیچگونه ایکس پی در هنگام فایت زدن در جنگ زمینی به شما اضافه نمیکند=این پک در دیو 4 بی تاثیر هست.

** Maverik Pack Booster

با این پک میتونید بین دیویژن ها جابجا بشید و برای کسب مدال تلاش کنید ویا در اپیک دیویژن های مختلف شرکت کنید.

*** Blitzkrieg Pack Booster
این پک 2000 انرژی به انرژی سنتر شما اضافه میکند= سعی کنید قبل از لول آپ آن را فعال کنید تا بتوانید از 2000 انرژی بیشتر بهره بگیرید.

**** Power Pack Booster

این نوع پک هم 20 انرژی در هر 6 دقیقه به شما اضافه میکند = از این پک هم سعی کنید قبل از لول آپ بهمراه بلیتز پک فعال کنید تا بیشترین کارایی را داشته باشد.

***** Tycoon Pack Booster

فعالسازی تیکون پک باعث افزایش تولیدکارخانه هابه اندازه 20 درصد میشود و همچنین میتوانید تا 50 گلد در روز چنج کنید.= سعی کنید این پک را 15دقیقه قبل از تعویض روز فعال کنید تا بتوانید در دو روز مختلف از مزایای آن برخوردار شوید.


توجه داشته باشید که پک های تقویتی تا روز 4538 تاریخ انقضا دارند.
هویج ها نیز تا پایان روز 4523تاریخ انقضا دارند.
Weekly challenge rewards list:


5 Prestige Points: +1 Energy recovery
10 Prestige Points: +1 Energy recovery
15 Prestige Points: +1 Energy recovery
25 Prestige Points: +1 Energy recovery
50 Prestige Points: +1 Energy recovery
75 Prestige Points: +1 Energy recovery
100 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)

149 Prestige Points: 10 carrots (half EBs)
150 Prestige Points: +1 Energy recovery
200 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
225 Prestige Points: +1000 Storage Area
250 Prestige Points: 1 Maverick Pack Booster (2 hours)
299 Prestige Points: 10 carrots
300 Prestige Points: +1 Energy recovery
350 Prestige Points: 1 Blitzkrieg Pack Booster (1 hour)
400 Prestige Points: +1 Energy recovery
500 Prestige Points: +1 Energy recovery
550 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)
600 Prestige Points: Travel Tickets x5
650 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
750 Prestige Points: +1 Energy recovery
900 Prestige Points: 2 Hours + 50% Damage Booster
1000 Prestige Points: 1 Blitzkrieg Pack Booster (1 hour)
1049 Prestige Points: 1 carrot
1050 Prestige Points: Energy Bar x1
1200 Prestige Points: +1 Energy recovery
1350 Prestige Points: Small Bomb
1500 Prestige Points: Moving Tickets x5
1650 Prestige Points: +1 Energy recovery
1799 Prestige Points: 1 carrot
1800 Prestige Points: Energy Bar x1
1950 Prestige Points: 2 Hours + 50% Damage Booster

2000 Prestige Points: 1 Maverick Pack Booster (2 hours)
2100 Prestige Points: +1 Energy recovery
2299 Prestige Points: 5 carrots
2300 Prestige Points: 5x Energy Bar
2500 Prestige Points: 2 Hours + 50% Damage booster
2750 Prestige Points: +1 Energy recovery
3000 Prestige Points: Moving Tickets x5
3250 Prestige Points: +1 Energy recovery
3499 Prestige Points: 5 carrots
3500 Prestige Points: 5x Energy Bar
3750 Prestige Points: +1 Energy recovery
4000 Prestige Points: 8 Hours + 50% Damage booster
4100 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)
4250 Prestige Points: +1 Energy recovery
4400 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
4499 Prestige Points: 5 carrots
4500 Prestige Points: 5x Energy Bar
4750 Prestige Points: +1 Energy recovery
5000 Prestige Points: +1 Energy recovery
5100 Prestige Points: 1 Economy Pack Booster (to check if this is like Tycoon pack!)
5250 Prestige Points: +1 Energy recovery
5500 Prestige Points: + 50% Damage Booster 24h
5700 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)
5750 Prestige Points: +1 Energy recovery
6000 Prestige Points: Moving Tickets x5
6100 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
6250 Prestige Points: +1 Energy recovery
6500 Prestige Points: +9000 Storage Area
6750 Prestige Points: +1 Energy recovery


6999 Prestige Points: 10 carrots
7000 Prestige Points: 10x Energy Bar
7050 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)
7250 Prestige Points: +1 Energy recovery
7499 Prestige Points: 10 carrots
7500 Prestige Points: 10x Energy Bar
7700 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
7750 Prestige Points: +1 Energy recovery
7999 Prestige Points: 10 carrots
8000 Prestige Points: 10x Energy Bar
8050 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)
8250 Prestige Points: +1 Energy recovery
8499 Prestige Points: 10 carrots
8500 Prestige Points: 10x Energy Bar
8550 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
8750 Prestige Points: +1 Energy recovery
8999 Prestige Points: 10 carrots
9000 Prestige Points: 10x Energy Bar
9050 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)
9250 Prestige Points: +1 Energy recovery
9499 Prestige Points: 10 carrots
9500 Prestige Points: 10x Energy Bar

10000 Prestige Points: +1 Energy recovery 10250 Prestige Points: +1 Energy recovery
10499 Prestige Points: 10 carrots
10500 Prestige Points: 10x Energy Bar
10550 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
10750 Prestige Points: +1 Energy recovery
10999 Prestige Points: 10 carrots
11000 Prestige Points: 10x Energy Bar
11050 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)
11250 Prestige Points: +1 Energy recovery
11499 Prestige Points: 10 carrots
11500 Prestige Points: 10x Energy Bar
11550 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
11750 Prestige Points: +1 Energy recovery
11999 Prestige Points: 10 carrots
12000 Prestige Points: 10x Energy Bar
12050 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)
12250 Prestige Points: +1 Energy recovery
12499 Prestige Points: 10 carrots
12500 Prestige Points: 10x Energy Bar
12550 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
12750 Prestige Points: +1 Energy recovery
12999 Prestige Points: 10 carrots


13000 Prestige Points: 10x Energy Bar
13050 Prestige Points: 1 Infantry Kit Booster (30 minutes)
13250 Prestige Points: +1 Energy recovery
13499 Prestige Points: 10 carrots
13500 Prestige Points: 10x Energy Bar
13550 Prestige Points: 1 Power Pack Booster (1 hour)
13750 Prestige Points: +1 Energy recovery
13999 Prestige Points: 10 carrots
14000 Prestige Points: 10x Energy Bar
14050 Prestige Points: 1 Maverick Pack Booster (2 hours)
14250 Prestige Points: +1 Energy recovery
14499 Prestige Points: 10 carrots
14500 Prestige Points: 10x Energy Bar
15000 Prestige Points: +1 Energy recovery
15050 Prestige Points: 1 Blitzkrieg Pack Booster (1 hour)
15250 Prestige Points: +1 Energy recovery

15499 Prestige Points: 15 carrots
15500 Prestige Points: 15x Energy Bar
15750 Prestige Points: +1 Energy recovery
15999 Prestige Points: 15 carrots
16000 Prestige Points: 15x Energy Bar
16050 Prestige Points: 1 Maverick Pack Booster (2 hours)
16250 Prestige Points: +1 Energy recovery
16499 Prestige Points: 15 carrots
16500 Prestige Points: 15x Energy Bar
16750 Prestige Points: +1 Energy recovery
16999 Prestige Points: 15 carrots
17000 Prestige Points: 15x Energy Bar
17050 Prestige Points: 1 Blitzkrieg Pack Booster (1 hour)
17250 Prestige Points: +1 Energy recovery
17499 Prestige Points: 15 carrots
17500 Prestige Points: 15x Energy Bar
17750 Prestige Points: +1 Energy recovery
17999 Prestige Points: 15 carrots
18000 Prestige Points: 15x Energy Bar
18050 Prestige Points: 1 Economy Pack Booster (??)
18250 Prestige Points: +1 Energy recovery
18499 Prestige Points: 15 carrots
18500 Prestige Points: 15x Energy Bar
18750 Prestige Points: +1 Energy recovery
18999 Prestige Points: 15 carrots
19000 Prestige Points: 15x Energy Bar
19050 Prestige Points: 1 Maverick Pack Booster (2 hours)
19250 Prestige Points: +1 Energy recovery
19499 Prestige Points: 15 carrots
19500 Prestige Points: 15x Energy Bar
20000 Prestige Points: +1 Energy recovery
20050 Prestige Points: 1 Blitzkrieg Pack Booster (1 hour)

20999 Prestige Points: 20 carrots
21000 Prestige Points: 20x Energy Bar
.
.
20 EBs and 20 Carrots per 1k up to 60k prestige points 😉

ممنون از توجه شما امیدوارم مفید واقع شده باشه این مقاله

من رو با لایک و کامنت و نظراتتون همراهی کنید.


مقاله اصلی از لینک زیر هست.
https://www.erepublik.com/en/article/-event-stay-at-home-weekly-challenge-2714788/1/20