آزادی ایران

Day 4,377, 10:27 Published in Iran Poland by behrooz1140

متحد شدن و تلاش دوستان برای آزادی ایران
که شامل آموزش دادن نفرات پایین(مثل خودم).
کمک کردن چه آموزشی و چه مالی(سود زیادی نصیب هر دو نفر می شود).
پشتکار نفرات برای پیشرفت و قوی شدن(با توجه به آموزش ها و آنلاین بودن).
و مهم تر از همه متحد بودن و خودخواه نبودن(بی تفاوت نبودن به دوستان).