Starożytny Rzym na ziemiach bułgarskich - Древният Рим по българските земи

Day 4,375, 04:56 Published in Poland Bulgaria by DonBobolino

Witajcie przyjaciele!

Kontynuujmy naszą podróż w czasie do ziem bułgarskich. W poprzednim artykule opuściliśmy najstarszą cywilizację w Europie - Traków u szczytu ich świetności. Kończy się w II wieku pne, kiedy potężny starożytny Rzym skierował wzrok na nowe podboje na Półwyspie Bałkański.

Po pierwsze, w latach 20. III wieku opór Ilirów na wybrzeżu Adriatyku został przełamany. W 148 r. pne. legiony rzymskie pokonały państwo macedońskie. Rozpoczęły się pierwsze bitwy z plemionami trackimi. Do pierwszych, które padły, należało plemię Medi zamieszkujące dolinę Struma. Jako wasale państwa macedońskiego zostali także podbici przez Rzymian.

Stąd pochodzi słynny SpartakusRzeczywisty podbój Traków przez Rzym trwał kilka dekad. W 46 r. Rzymianie anektowali królestwo Odryssa i ustanowili prowincję Tracja. Równolegle na północ od Bałkanów i na południe od Dunaju powstała prowincja Mizja.
Rządy rzymskie na tych ziemiach trwały do 7-9 wieku naszej ery, kiedy w 681 roku powstało państwo bułgarskie.

Rzym pozostawia ogromne dziedzictwo kulturowe, które turyści mogą zobaczyć wszędzie. Wymienię tylko część z nich, ponieważ obiekty są dziesiątkami.Serdika

Twierdza Serdika to stanowisko archeologiczne położone w centrum stolicy Bułgarii - Sofii. Miasto było pierwotnie Trackie, ale podbite przez legiony rzymskie w 27 r pne. od rzymskiego dowódcy Marka Licyniusza Kras. Rzymska forteca została zbudowana w latach 176-180 pod rządami rzymskich cesarzy Marka Aureliusza i jego syna Komoda. Jej szczątki można zobaczyć w samym centrum Sofii.Plowdiw

W Płowdiwie, o którym mówiliśmy, że jest najstarszym miastem w Europie, można zobaczyć kilka rzymskich zabytków. Jednym z nich jest starożytny stadion Philippopolis, który został zbudowany na początku drugiego wieku po Chrystusie przez cesarza Adriana. Drugim obiektem jest Teatr Starożytny, zbudowany za panowania cesarza Marka Ulpiusa Traiana (98 - 117 ne). Budynek jest przystosowany do współczesnego życia kulturalnego Płowdiwu.Stara Zagora - Świątynie Augusta Trayana

Świątynie Augusta Trayana znajdują się w centrum Starej Zagory. Reprezentują one zachowane i odrestaurowane ruiny starożytnego miasta Augusta Trayana, które było ważnym ośrodkiem gospodarczym, politycznym i duchowym w rzymskiej prowincji Tracja. Dziś w starożytnych świątyniach buduje się trybuny, aby obserwować widzów różnych przedstawień teatralnych, baletów i wydarzeń festiwalowych.Hisaryia

Miasto otoczone było murem twierdzy o długości 2327 m, zachowanym miejscami w oryginale do 10-50 m wysokości. Brama południowej fortecy - Wielbłądy, do dziś pozostaje symbolem miasta. W centrum znajdują się dobrze zachowane pozostałości kompleksu termalnego, w którym płynie woda mineralna, cesarska rezydencja, wczesnochrześcijańskie bazyliki, rzymski grobowiec i arena - miejsce rozrywki. Termi rzymskiego cesarza Dioklecjana są najlepiej zachowanym starożytnym kompleksem balneologicznym na Bałkanach i niewątpliwie należą do pierwszych zabytków w Hisaryi, które warto zobaczyć.Nicopolis ad Istrum

Nicopolis ad Istrum to starożytne rzymskie miasto, położone 18 km od Wielkiego Tyrnowa. W 102 r. Jego fundamenty położył cesarz Traian na cześć zwycięstwa Rzymian nad Dakianami. Jego całkowita powierzchnia wynosi 21,55 ha. Nicopolis ad Istrum to obszar z bogatymi wioskami, rynkami i posiadłościami, w których hodowano zwierzęta gospodarskie, wyroby rzemieślnicze i rolnictwo.Villa Armira

Villa Armira znajduje się w pobliżu miasta Ivaylovgrad i została uznana za zabytek architektury i kultury. Jest to piękny rzymski kompleks budynków mieszkalnych. Badania archeologiczne wykazały dobrze zachowane mozaiki, balustrady, kolumny, marmurowe okładziny, artykuły gospodarstwa domowego, naczynia ceramiczne i ozdoby. Dziś ruiny zostały przywrócone.Twierdza Belogradchik

Jest to jedna z najlepiej zachowanych twierdz w Bułgarii. Do jego budowy wykorzystywane są bardzo naturalne formy skalne. W rzeczywistości mury twierdzy zostały zbudowane tylko z północnego zachodu i południowego wschodu. Z drugiej strony dziedziniec zamkowy jest otoczony naturalnymi formacjami skalnymi o wysokości ponad 70 metrów.Здравейте приятели!

Нека продължим нашето пътешествие във времето по българските земи. В предишната статия оставихме най-древната цивилизация в Европа - Траките на върха на своя разцвет. Той продължава до Втори век преди новата ера, когато могъщият древен Рим насочва погледа си за нови завоевания към Балканския полуостров.

Най-напред през 20-те години на Трети век преди Христа е сломена съпротивата на илирите по адриатическото крайбрежие. През 148 г. пр. н. е. римските легиони разгромяват и Македонската държава. Започват и първите битки с тракийските племена. Сред първите паднали са племето Меди, които са населявали поречието на Струма. Като васали на Македонската държава те също биват покорени от римляните.

От него произхожда и най-известният тракиец – СпартакСъщинското завладяване на траките от Рим продължава няколко десетилетия. През 46 г. след Христа римляните анексират Одриското царство и създават провинция Тракия. Успоредно с това продължава експанзията на север от Стара Планина и на юг от Дунав, където е формирана провинция Мизия.

Римското владичество по тези земи продължава до 7-9 век след Христа, когато през 681 г. е формирана Българската държава.

Рим оставя огромно културно наследство, което туристите могат да видят навсякъде. Ще спомена само част от тях, защото обектите са десетки.Сердика

Крепостта Сердика е археологически обект, разположен в центъра на столицата на България – София. Градът първоначално е тракийски, но е завладян от римските легиони в 27 г. пр. Хр. От римския пълководец Марк Лициний Крас. Римската крепост е построена през 176-180 г. при управлението на римските императори Марк Аврелий и сина му Комод. Нейни останки могат да се видят в самият център на София.Пловдив

В Пловдив, за който вече казахме, че е най-древният град в Европа могат да се видят няколко римски обекта. Единият от тях е Античният стадион на Филипопол, който е изграден от в началото на Втори век след Христа от император Адриан. Вторият обект Античният театър, построен по времето на император Марк Улпий Траян (98 – 117 сл. Хр). Сградата е адаптирана за съвременния културен живот на Пловдив и в нея се провеждат различни по характер спектакли за около 3500 зрители.Стара Загора - Храмовете на Августа Траяна

Храмовете на Августа Траяна се намират в центъра на град Стара Загора. Те представляват запазени и реставрирани руини от античния град Августа Траяна, който е бил важен икономически, политически и духовен център в римската провинция Тракия. Днес при античните храмове са изградени трибуни, за да наблюдават зрителите най-различни театрални постановки, балетни и фестивални прояви.Хисаря

Градът е бил обграден с крепостна стена, дълга 2327м, запазена на места в оригинал до 10,50м височина. Южната крепостна порта – Камилите, остава символ на града и до днес. В центъра се намират добре запазените останки на термалния комплекс, където тече минерална вода, императорската резиденция, раннохристиянски базилики, римска гробница и арената – мястото за развлечение. Термите на римския император Диоклециан са най-запазеният античен балнеоложки комплекс на Балканите и безспорно са сред първите забележителности в Хисаря, които си заслужава да видите.Никополис ад Иструм

Никополис ад Иструм е римски град от античността, намиращ се на 18 км от Велико Търново. През 102 г. са положени основите му от император Траян в чест на победата на римляните над даките. Площта му общо е 21,55 ха. Никополис ад Иструм представлява район с богати села, тържища и имения, в който са били развити животновъдството, заначтчийството и земеделството.Вила Армира

Вила Армира се намира край град Ивайловград, обявена е за архитектурно-културен паметник. Представлява красив римски комплекс от жилищни сгради. При археологически проучвания са намерени добре запазени мозайки, парапети, колони, облицовки от мрамор, предмети от бита, керамични съдове и накити. Вилата е голяма и изключително красива, от което следва че е била посещавана от представители на знатни семейства. Днес руините са реставрирани.Белоградчишка крепост

Това е една от най-запазените крепости в България. При построяването й са използвани изключително естествените скални форми, които се намират тук. На практика крепостни стени са били построени само от северозапад и югоизток. От останалите страни крепостният двор е преграден от естествени скални масиви с височина над 70 метра.