تکمیل فراخوان خانه احزاب کشورمهم

Day 4,366, 08:26 Published in Iran Hungary by khosro Aparviz

ضمن عرض سلام مجدد پیرو اطلاعیه مهم ماضی ، و در راستای ارتقاء مشارکت برابر و تعامل ضروری ما بین کلیه احزاب کشور و برداشتن گام نخست در تنش زدایی فضای جاری کشور بدینوسیله اعلام میگردد لینک عضویت در گروه خصوصی تلگرام خانه احزاب کشور به تمامی ده مقام محترم مسوول احزاب کشور ارسال گردید ، و حتا جهت ریس جمهور فعلی محترم کشور که اقدام به تأسیس حزب جدیدی کرده اند نیز ارسال گردیده است ، لازم به ذکر می‌باشد که مسولین محترم احزاب بنا به صلاحدید خود و حسن درایت شأن لینک را متناسب با تعداد اعضای رسمی و اعضای حزب محترم شان در اختیار سایر اعضا و نمایندگان خود بگذرانند یک نکته بسیار مهم دیگر لزوم حضور بدون تردید روسا و نمایندگان کلیه احزاب در خانه احزاب می‌باشد چرا که این الزام میباست توسط خودمان جهت برداشتن قدم اول ساماندهی وضعیت داخلی ایران عزیز همواره تاکید گردد منتظر حضور سبز تان هستیم