نگاهی راهبردی به زمین های تمرین

Day 4,296, 21:00 Published in Iran Spain by mirghasemi.alireza

همانطور که می دانید در این بازی 4 زمین تمرین وجود دارد و در این مقاله دلایل مفید بودن دو زمین تمرین را شرح می دهیم.
زمین های تمرین عبارت اند از:
1. زمین تمرین رایگان
2. زمین تمرین با هزینه 0.19 طلا
3. زمین تمرین با هزینه 0.89 طلا
4. زمین تمرین با هزینه 1.89 طلا

برای بدست آوردن دستاور ابر سرباز که جایزه آن 5 شمش طلا است به 250 امتیاز قدرت (Strength) نیاز دارید
اجازه دهید برای سادگی این 250 امتیاز را از 240 در نظر بگیریم چرا که اگر به صورت روزانه و مداوم تمرین کنید این 10 امتیاز جبران می شود.
با ارتقای زمین تمرین رایگان به بالاترین سطح ممکن شما می توانید روزانه 20 امتیاز قدرت کسب کنید و برای رسیدن به امتیاز 240 به 12 روز نیاز دارید. با تقسیم 5 طلای بدست آمده در انتها به 12 روزء شما به صورت میاتگین در هر روز 0.417 طلا بدست میاورید.
با ارتقای زمین تمرین با هزینه 0.19 طلا به بالاترین سطح خود شما می توانید 10 امتیاز اضافه روزانه کسب کنید. مجموع امتیاز بدست آمده از زمین تمرین رایگان و زمین تمرین با هزینه 0.19 می شود 30 امتیاز در روز. حال با 30 امتیاز شما نیاز به 8 روز دارید تا به امتیاز 240 برسید. پس به جای آنکه در 12 روز 5 طلا بدست بیاورید در 8 روز 5 طلا بدست میاورد اما در این 8 روز نیز 0.19 طلا در هر روز مصرف نموده اید. پس طلای باقی مانده شما در پایان 8 روز 3.48 طلا خواهد بود که به تقسیم این عدد به 8 شما به صورت روزانه 0.435 طلا بدست آورده اید. جالب است که این عدد بیشتر از میانگین طلای بدست آمده از زمین تمرین رایگان است.
اگر این محاسبات را برای زمین های تمرین با هزینه 0.89 و 1.89 طلا انجام دهید متوجه می شوید که به میانگین طلای بدست آمده شما در روز منفی خواهد شد که بدین معناست شما روزانه طلا از دست می دهید.

از گزاره ها و محاسبات بالا می توان این چنین نتیجه گرفت که با رساندن زمین تمرین رایگان و زمین تمرین به هزینه 0.19 طلا به بالا ترین سطح شما می توانید
1. در هر 100 روز 2 شمش طلای اضافه تر بدست بیاورید که البته رشد چشمگیری نیست
2. سرعت رشد کسب امتیاز قدرت خود را 50% به نسبت افرادی که از زمین های که دارای هزینه طلا استفاده نمی کنند افزایش بدید.
3. تنها هزینه شما انرژی روزانه و طلای مورد نیاز برای ارتقای زمین ها خواهد بود