وضعیت لجند های ایران ~~~ J0K3R [MoD]

Day 4,278, 01:08 Published in Iran Iran by SajjadPRZD

با سلام؛
...باشد که روزگار خوشي رو در حال سپري کردن باشيد

" از دست دادن اميدي پوچ و محال، خود موفقيت و پيشرفتي بزرگ است "
شکسپير

در اين مقاله با توجه به اطلاعات آخرين گزارش وضعيت لجند هاي ايران
ميخوايم وضعيت پيشرفت اکانت هاي لجند کشور رو در سه ماهه گذشته بررسي کنيملجند هاي ايران1- Nader.ImmOrtal

Legends of the New World : Battalion XX (475,052,437,395)دميج زده شده در اين مدت

502,872,937,400

2- j o k er

Legends of the New World : Battalion XX (251,048,396,782)دميج زده شده در اين مدت

728,359,921,870

3- Dooomed

Legends of the New World : Battalion XVIII (195,505,564,446)دميج زده شده در اين مدت

474,078,490,320

4- SIay3R

Legends of the New World : Battalion XIV (154,085,601,714)دميج زده شده در اين مدت

290,547,369,640

5- Cyco.ImmOrtal

Legends of the New World : Battalion XIV (151,965,723,352)دميج زده شده در اين مدت

487,638,303,020

6- R.a.m.i.n

Legends of the New World : Battalion X (115,621,130,617)دميج زده شده در اين مدت

69,598,132,150

7- Theoden King

Legends of the New World : Battalion X (115,616,045,540)دميج زده شده در اين مدت

220,288,944,950

8- General Stalin

Legends of the New World : Battalion IX (106,755,484,230)دميج زده شده در اين مدت

221,630,741,100

9- pejmaaan

Legends of the New World : Battalion VIII (96,883,355,567)دميج زده شده در اين مدت

134,012,331,200

10- sudnzidvd.ImmOrtal

Legends of the New World : Battalion VII (85,731,774,517)دميج زده شده در اين مدت

179,638,989,430

11- Rotten.ImmOrtal

Legends of the New World : Battalion VII (81,976,744,000)دميج زده شده در اين مدت

299,625,837,210

12- Persian PuniSH3R

Legends of the New World : Battalion VI (74,244,631,444)دميج زده شده در اين مدت

287,459,001,720

13- p.e.d.r.a.m

Legends of the New World : Battalion V (67,381,756,870)دميج زده شده در اين مدت

80,359,690,690

14- Faraz.RevengeR

Legends of the New World : Battalion IV (58,360,533,852)دميج زده شده در اين مدت

205,125,895,180

15- Hossein M

Legends of the New World : Battalion IV (53,756,787,580)دميج زده شده در اين مدت

89,638,407,850

16- Persian Myth

Legends of the New World : Battalion III (49,193,942,126)دميج زده شده در اين مدت

36,952,108,540

17- Mam BgM

Legends of the New World : Battalion II (38,843,891,483)دميج زده شده در اين مدت

148,029,967,330

18- EMPRAT00R

Legends of the New World : Battalion II (38,465,560,340)دميج زده شده در اين مدت

???

19- Lord jax

Legends of the New World : Battalion II (38,131,360,360)دميج زده شده در اين مدت

26,564,797,140

20- arash irani 5

Legends of the New World : Battalion II (32,191,057,983)دميج زده شده در اين مدت

1,043,789,470

21- Persian Alpha

Legends of the New World : Battalion I (21,778,179,415)دميج زده شده در اين مدت

292,998,560

22- drmorteza

Legends of the New World : Battalion I (21,729,254,815)دميج زده شده در اين مدت

14,677,252,500

23- nazanin s

Legends of the New World : Battalion I (20,832,650,184)دميج زده شده در اين مدت

???

24- goraz

Legends of the New World : Battalion I (20,418,145,033)دميج زده شده در اين مدت

???

منابع

CyCo News
eRepBox

یاعلی
o/


JokerMan ~ Sajjad P.
PRZD.Sajjd@Gmail.com
eDay 4,278 of the New World
7 August 2019