NAP between Asteria and Chile/Argentina [SRB / ENG ]

Day 3,733, 04:57 Published in Serbia Serbia by eSerbian MoFA


Поштовани грађани,

У претходних неколико дана одржани су преговори између Аргентине/Чилеа и Србије у вези потписивања пакта о ненападању. Коначан текст је одобрен на састанку Астерије и као такав ће се односити на све чланице савеза.

Договор о ненападању између Чилеа / Аргентине и Србије / Астерије

Овим документом дефинисан је прекид непријатељства између Чилеа и Аргентине са једне стране и Србије са друге, а према следећим условима:

ЧЛАН. 1.
Владе Чилеа и Аргентине неће предложити следеће законе против Србије или било које друге чланице Астерије: Ваздушни удар, Природни непријатељ и објава рата.

ЧЛАН. 2.
Србија и званичне чланице Астерије неће предлагати следеће законе против Чилеа и Аргентине: ваздушни удар, природни непријатељ и објава рата.

ЧЛАН. 3.
Аргентина и Чиле ће имати све своје оригиналне регије.

ЧЛАН. 4.
Аргентина и Чиле прихватају тренинг рат против Србије у боливијским оригиналним регијама који неће обухватити оригиналне регије Аргентине и Чилеа. Тренинг рат ће се одвијати по принципу Победа // Пораз // Победа.

ЧЛАН. 5.
Србија прихвата да напусти оригиналне територије Боливије чим се нађе друго погодно место за тренинг рат. Тренинг рат се може преместити на другу локацију само ако се обе стране сложе.

ЧЛАН. 6.

Овај пакт о ненападању важи 1 месец и аутоматски се продужава или се мења на захтев потписница, осим ако једна од страна другачије затражи. Земље потписнице ће се састати једном месечно да разговарају о овом споразуму

ЧЛАН. 7.
У случају спора, енглеска верзија овог споразума је једина меродавна.

Потписано од стране:

Председника Србије Free Area
Председника Чилеа Voncan City
Председника Аргентине El MascheENGLISH VERSION:

NAP between Asteria and Chile/Argentina

Through the following document, there is a cessation of hostilities between the three signatory countries with the following conditions:

ART. 1.
Governments of Chile and Argentina will not propose the following laws against Serbia or any official member country of the Asteria: Air Strike, Natural Enemy or Declaration of War.

ART. 2.
Serbia and the official countries of the Asteria will not propose the following laws against Chile and Argentina: Air Strike, Natural Enemy or Declaration of War.

ART. 3.
Argentina and Chile will keep all their core regions.

ART. 4.
Argentina and Chile hereby agree on a Training war against Serbia in Bolivia original regions in which Arg-Chile CORE regions will not be affected by effect Conquest // Defeat // Conquest.

ART. 5.
Serbia commits to leave the original territories of Bolivia as soon as another suitable place is found to continue the war of training with Arg-Chile. Training war could only be moved to new designated place if both parties agree.

ART. 6.
This Non-Aggression Pact will be valid for one month and renewed automatically or revisited on request unless one of the parties indicates otherwise. And the signatory countries will meet once a month to discuss issues related to this agreement.

ART. 7.
The English version of this NAP agreement is the only valid version in case of disagreements or uncertainties.


Signed by:

President of Serbia Free Area
President of Chile Voncan City
President of Argentina El MascheMoFa of eSerbia,
Lordsrbin