Millitary Doctrine

Day 3,658, 11:49 Published in Iran Iran by javadn

تعاريف :
دكترين نظامي عبارت است از اصول اساسي، انديشه‌ها، اعتقادات، تعاليم و نظريه‌هاي هادي مورد قبول و مورد حمايت ملي كه در طرح‌ريزي‌ها و كاربرد قدرت نظامي در سطوح ملي و اجرايي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين اصول را رهبر سياسي ـ نظامي و يا حكومت با توجه به دكترين امنيت ملي، وضعيت نيروهاي مسلح و روند تقويت قدرت نظامي كشور، نتايج ارزيابي استراتژيك انجام شده از اوضاع خود و رقيبان، تجربه‌هاي به دست آمده از گذشته، پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك، قابليت‌هاي بالفعل و بالقوه ملي، موقعيت‌ها و معادلات ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك حوزه‌هاي امنيتي كشور، اهداف امنيت ملي مورد اختلاف و تعارض و شرايط بين‌المللي، عنوان و رسماً اعلام مي‌دارد.
اصول بنیادی و عملی و زیربنای فکری که فاقد قدرت قانونی هستند و به عنوان یک راهنما، یکنواختی لازم را در طرح‌ریزی‌های استراتژیک، سیاست‌گذاری‌های دفاعی و کاربرد نیروهای نظامی تحت شرایط معین (جنگ سرد، آفند ، پدافند، رزم در صحرا، جنگ در شب و طیف جنگ‌های هوایی و دریایی) فراهم می سازد. دکترین با سیاست که الزاماً واکنش‌های یکسان را طلب نمی‌کند تفاوت دارد.
الف) دكترين نظامي اصول بنيادي است كه برمبناي آن نيروهاي نظامي و عناصر تشكيل‌دهنده آن اقدامات خود را در جهت پشتيباني از منابع ملي هدايت مي‌كند.
ب) ‌اصول، خط‌مشي‌ها و افكار و عقايد قابل اجرا براي اقدامات نظامي كه از تجربه يا تئوري سرچشمه گرفته و پس از اجماع به عنوان يك راهنما شناخته مي‌شود.
پ) دكترين نظامي عبارت از اين است كه از زمان صلح هر كشوري بداند كه در موقع بروز حوادث نظامي و جنگي چه وظيفه‌اي داشته و طرح آن چيست.
دكترين نظامي عموماً به يك رشته نظريه‌ها و زيربناي فكري اتلاق مي‌شود كه به توصيف و تشريح محيطي كه در آن قواي نظامي بايستي به كار گرفته شوند پرداخته و روش‌ها و مقتضيات، موقعيت و موجبات استفاده از نيرو را تجويز و رهبران نظامي و سياسي را هدايت مي‌كند. وظيفه اصلي اين دكترين افزايش كاربرد قدرت و بهره‌برداري قوا و مقدورات نظامي يك كشور در پشتيباني و حمايت از هدف‌ها و آرمان‌ها و منافع ملي است.
دكترين نظامي يك گرايش ضمني است كه تحت‌تأثير آن استراتژي‌هاي نظامي براي پاسخ‌گويي به شرايط در حال تغيير جنگ اجرا مي‌شوند.
نظام پذيرفته شده رسمي در سطح يك كشور مرتبط با نظريه‌هاي علمي در مورد ماهيت جنگ‌هاي پيشرفته امروزي و به كارگيري نيروهاي مسلح در آنها و همچنين در مورد نيازهاي پديدار شده در كسب آمادگي رزمي.
دكترين نظامي عبارت است از اصول راهنما براي كاربرد نيروهاي نظامي به منظور نيل به اهداف سياسي. دكترين نظامي را مي‌توان به صورت يك نظريه در نظر گرفت كه محيط عمل نيروهاي مسلح را توصيف و روش‌ها و شرايط به كارگيري آن نيروها را تعيين مي‌كند. در اين صورت كاركردهاي اصلي دكترين نظامي به شرح زير خواهد بود:
الف- تصوري از جنگ‌هاي آينده (استراتژي، وسايل و روش آماده كردن كشور و نيروهاي مسلح آن براي اين جنگ‌ها).
ب- ‌انديشه به كارگيري نيروهاي نظامي براي دوري جستن از جنگ يا برپايي آن.
پ- ايده استفاده از نيروهاي نظامي در حمايت از سياست خارجي زمان صلح.
ت- تصوري از نقش نيروي نظامي در امور داخلي كشور.
دكترين نظامي در سطح ملي، قدرت نظامي كشور را با ساير ابعاد قدرت ملي هماهنگ مي‌سازد.
تعريف نهايي :
دكترين نظامي مجموعه‌ايست كه از نظريه‌ها، انديشه‌ها، زيربناي فكري و اصول بنيادي مورد قبول و حمايت ملي كه توسط رهبران نظامي ـ سياسي كشور و با توجه به دكترين امنيت ملي، انديشه نظامي حاكم، سوابق تايخي و وضعيت نيروهاي مسلح، تجربه‌هاي به دست آمده از گذشته، اعتقادات، پيشرفت علمي و تكنولوژيك و قابليت‌هاي ملي و مشخصات جغرافيايي كشور بيان مي شود.
اين اصول، راهنماي كلي طراحان ملي و مديران اجرايي كشور در طرح‌ريزي‌ها و كاربرد قدرت نظامي در ابعاد داخلي و خارجي، در زمان صلح و جنگ بوده و با توجه به سير تطور انديشه و تاريخچه نظامي ملت ها، تهديدات بالفعل و بالقوه آنها، شرايط سرزميني، منطقه‌اي، بين‌‌المللي و موقعيت ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك و حوزه‌هاي امنيتي سرزمينشان و به منظور پشتيباني و حمايت از آرمان ها، منافع و ‌اهداف ملي تهيه و تدوين مي شود.
.......در پایان برای ماموریت 25 کامنت ما را یاری کنید . مممنون میشم......