سی تا بنی داشتیم

Day 2,724, 00:45 Published in Iran Slovenia by farimah

قال محسن
در انتخابات دیروز سی تا بنی داشتیم
بنی ادم اعضای بکدیگرند
که در افرینش ز یک گوهرند

😃
حالا بگین از کدوم گوهرند؟