Угода про ненапад між еУкраїною і еУгорщиною

Day 2,027, 10:36 Published in Ukraine Ukraine by President Ukraine


eUkrainian - eHungarian non-agression agreement

By signing this agreement we hereby announce change of relationship between eUkraine and eHungary, as a part of bigger cooperation with TWO alliance.

General conditions


eUkraine and eHungary will start new cooperation by steps stated in this agreement below.

1. eUkraine and eHungary are signing non-agression agreement, by wich Subcarpathia to Taurida corridor (Subcarpathia, Bukovina, Podolia, Bassarabia, Taurida) will remain under Hungarian control same as Galicia and Volhynia regions. eUkraine will hold Polisia, Dnipro, Siveria, Sloboda, Donbas and Zaporozhia. Any agression actions will be stopped by both sides (NE, RW, etc) except cases described in this agreement below.

2. eUkraine will not support any other unwanted RWs against Hungary(resistance war) in bonus or bridge ukrainian regions except those agreed on between eHungaria and eUkraine.

3. eUkraine will fight on eHungarian side in any unwanted RWs (bonus regions) and, if these RW-s succeed eUkraine will NE eHungary and give the non-agreed regions back. Both eHungary and eUkraine are obliged to have such battle on top priority to stop such RWs.

3.1. The method of returning regions can be changed by agreement of both countries. For example - with help of third country. This shall be made by an amendment to this argeement.

4. If eHungary will acquire bonus region outside of ukrainian core regions that will double the unique bonus provided by ukrainian region, return of the ukrainian region shall be done. Non applicable if such region is a bridge to other unique bonuses. Only applicable, if the new bonus can be held by eHungary for a long period of time (at least 2 months).

5. This agreement will be fully valid after publication and when both CP-s have signed the agreement.

6. On 7th of each month new cabinets will have a mandatory review of this agreement under TWO HQ moderation.

Special conditions

1. In case of a common enemy, eHungary and eUkraine can coordinate against it. The measures taken should be dicussed each time, and then act according to it.

2. Coordination against unwanted RW-s should be discussed as soon as possible. Action taken by both sides will be discussed in each case separately.

3. Coordination chat will be created with: CP of both countries, MoFA of both countries, MoD of both countries and their deputies they will assign to substitute them.

4. Any amendments can be made only by agreement of all all parties involved.

5. This agreement will be guaranteed by TWO HQ.

6. All disputes should be solved with TWO HQ moderation and both countries are obliged to act on a decision taken.

This agreement is signed by eUkrainian CP Valeviko, eHungarian King(CP) Malwin Hun, TWO SG mittekemuis.Угода про ненапад між еУкраїною і еУгорщиною

Підписуючи цей договір, ми оголошуємо про зміну відносин між еУкраїною і eУгорщиною, як частину співпраці з альянсом TWO.

Основні положення:

еУкраїна і еУгорщина починають співпрацю на засадах обумовлених в нижче.

1. еУкраїна і eУгорщина підписує угоду про ненапад, за якою коридор від Закарпаття до Таврії (Закарпаття, Буковина, Поділля, Бессарабія, Таврія) залишиться під контролем еУгорщини, це також стосується Галичини і Волині. За еУкраїною залишаються Полісся, Дніпро,Сіверія, Слобода, Донбас і Запоріжжя. Будь-які агресивні дії (NE, RW etc) з обох сторін будуть зупинені, за винятком випадків, описаних у цій Угоді нижче.

2. еУкраїна не підтримуватиме будь-які інші небажані RW, проти Угорщини в бонусних або коридорних українських регіонах, за винятком тих, що узгоджені між eУгорщиною і еУкраїною.

3. еУкраїна буде битися на боці eУгорщини в будь-яких небажаних RW (в бонусних регіонах) і, якщо це RW отримає успіх еУкраїна виставить NE eУгорщині і поверне неузгоджені регіони назад. eУгорщина і еУкраїна зобов'язані ставити на такі битви найвищий пріоритет, щоб зупинити ці небажані RW.

3.1. Метод повернення регіонів може бути змінений за згодою обох країн. Наприклад - за допомогою третьої сторони. Це має бути закріплено у поправках до цієї угоди.

4. Якщо eУгорщина отримає бонусний регіон, за межами українських корінних регіонів, який буде дублювати унікальний бонус з українських регіонів , буде проведено повернення українського регіону. За винятком, якщо цей регіон є мостом до інших унікальних бонусів. Застосовується тільки у випадку утримання еУгорщиною нового бонусного регіону протягом тривалого періоду часу (не менше 2 місяців).

5. Ця угода набуває чинності після публікації і підписання її Президентами обох країн.

6. 7-го числа кожного місяця нові кабінети будуть в обов'язковому порядку переглядати умови цієї угоди під наглядом TWO HQ.

Cпеціальні положення:


1. У разі появи спільного ворога, eУгорщина і еУкраїна можуть координувати свої дії проти нього. Вжиті заходи щоразу повинні бути обговореними, і діяти потрібно відповідно до них.

2. Координація дій проти небажаних RW повинна проводитись якомога швидше. Дії, прийняті обома сторонами будуть обговорюватися в кожному випадку окремо.

3. Координаційний чат буде складатись з: CP обох країн, MoFa обох країн, МoD обох країн та їх заступників що вони призначать для своєї заміни

4. Будь-які зміни до цієї Угоди можуть бути зроблені тільки за згодою обох сторін.

5. Дотримання умов цієї угоди гарантується TWO HQ.

6 Усі суперечки повинні вирішуватися за наглядом TWO HQ і обидві країни зобов'язані діяти відповідно до прийнятого рішення.

Ця угода підписується CP еУкраїни Valeviko, король еУгорщини Malwin Hun, TWO SG mittekemuisДля шаутів:
Угода про ненапад між еУкраїною і еУгорщиною
http://www.erepublik.com/en/article/-1-2273703/1/20