Античка Србија - Ancient Serbian History (in Serbian & English)

Day 1,547, 09:54 Published in Poland France by ParadoxGentleman
Стајство: 5500-4000 године п.н.е
Колевка људске цивилизације


Stajstvo: 5500-4000 B.C.E.
The Cardle of Human Civilization“Стајство је најстарије доба из којега имамо поуздане поратке о животу, развоју и кретању људских заједница” (Гордон Чаилд)

According to Gordon Childe, stajstvo is the oldest age from where we have obitained reliable facts about human life, development, and movement.

Сточарство је већ било развијено, но са усавршавањем ратартсва почињу се градити и прва устаљења: мањи градови (Жак Пирен)

Animal husbandy was already developed, but whit the perfection of farming came the first human sattlements: smaller towns (Jacque Pirenne)

Подунавље је најплодније и најподесније за земљорадњу: сливање река Дунава, Тисе, Мораве и Саве. (Жак Пирен)

The lower Danude area is the most fertile and the most likely place for the earliest forms of agriculture: at the confluence of the Danube, Tisza, Morava and Sava rivers (Jacque Pirenne)


Пирен каже да земљоделство није почело на блиском истоку, него код подунавља 1000-2000 година раније (Жак Пирен)

Jacque Pirenne claims that agriculture did not start in the Middle-East: it was already used 1000-2000 years earlier at the lower Danube area (Jacque Pirenne)


У подунављу доказују савремена открића да се прерада бронзе (металургија) развила 2000 година пре него у Месопотамији.
Бронза је ушла у употребу у Месопотамији нешто пре 3000 г.п.н.е (Гордон Чаилд)

In the lower Danube area, modern day findings document that bronze was developed 2000 years earlier compared to the Middle-East.
Bronze in Mesopotamia was first used around 3000 years B.C.E (Gordon Childe)


Египћани су само знали за обичну секиру у то време (Гордон Чаилд)

During this period, the Egyptians only knew how to craft stone axes (Gordon Childe)Велики напредак људи са подунавља пред крај стајства је била израда глиненог посуђа и следствено прву светску уметност (Гордон Чаилд)

At the end of stajstvo, the people living at the lower Danube area crafted the first pottery ever made from clay, and, consequently, the world`s first art which was an extremely big step in human development (Gordon Childe)Виничанско писмо (5500 г.п.н.е.) је прва светска азбука са само 30 слова: списци Виничанског писма се пронашло код Бинче, Тартарије, Тордоса, Каранова, Гардешнице, Бањице, Троје, Крита и Фенекије (Жак Пирен)

The Vincan Script (5500 B.C.E) is the world`s first fully developed alphabet, containing only 30 letters: the wrigings can be seen at Vinca, Starcevo, Tartary, Tordos, Karanovo, Gradesnica, Banjica, Troy, Crete and Fenicia (modern day Palestine) (Jacque Pirenne)

Следеће фигуре су ископане код Винче, датиране од доба стајства: последња фигура је испопана код Кнососа на Крети и има огрому сличност са Виничанским фигурама.

The following figurines are axcavated at Vinca, dating from stajstvo: the last firugine is from Knossos which bears a crushing resemblance to the Vincan firugines.

Прва веровања су се развила код Виничана са првим светским храмовима и са одговарајућим требником: Винчански Богови су првенствено били природне појаве: сунце, небо, земља и плодност; сви су имали своју одговарајућу пареду (Гордон Чаилд).

The Vincans developed the first classic mythology whit the world`s first tamplles and holu scripts: The Vincan Gods were first and foremest natural phenomena: the sun, the haven, the earth and fertility; all had their respective pair (Gordon Childe)

Главна седелишта Боговских храмова су били Винча, Лепенски вир, Старчево, Кереш и Караново; према томе Виничанска митологија се ширила преко целог Хлема: Балкана (Гордон Чаилд).

The main cities whit tamples of the Gods were Vinca, Lepenski vir, Starcevo, Keres and Karanovo; Accordingly, the Vincan mythology was spread to all corners of Helm: the Balkans (Gordon Childe)

Ево пар примера од најзначајнијег Бога и Богиње Винчанске митологије: Бог сунца (Сербон) и нјегова “жена” Богиња месеца (Сербона)

Here are some examples of the most important God and Goddess from the Vincan mythology: the God od the sun (Serbon) and his “wife” the Goddess of the moon (Serbona)

Хвала на читању (хехе). Следећи чланак ће бити о Иметсву: развој и кретање Винчана које датира од 4000-2000 г.п.н.е

Tnaks you for reading. Next historic piece will deal whit Imetsvo: the development and migration of the Vincans which dates back to 4000-2000 B.C.EИзвори – Sourses

Deretic, Jovan. Anticka Srbija. Temerin, Serbia: Jugo-PIRS, 2000. Print.
Gordon Childe: L`Europe prehistorique, Payout, Paris, 1962.
Gordon Childe: The Bronze Age, University Press, Cambrige, 1930/
Jacque Prienne: Civilisations antiques: Albin Michel, Paris, 1951.VOTE+SUB+SHOUT!!!! 🙂