Een nieuwe partij, kom en word lid! / A new party, come and join us!

Day 1,285, 03:20 Published in Netherlands Netherlands by Jacob van den Guldenweege


========================================================================
Nederlandse versie
========================================================================

dag 1285, een goede dag in eNL, niet alleen de dag dat de lonen plotsklaps stegen, maar ook de dag dat Geuzen Partij Nederland is opgericht.

Voor hen die geen zin hebben het hele statuut te lezen hierbij verkort onze voorlopige programmapunten voor de volgende congresverkiezingen.
(we doen deze ronde niet mee met presidentsverkiezingen, maar kiezen de kandidaat van DemNL te steunen)

*verlaging vat naar 1% + verhoging income tax naar 20%
(dit laat koopkracht van burgers licht toenemen en verbeterd onze exportpositie)
*verhoging minimumloon naar 15 NLG
(om belastingontduiking tegen te gaan)
*Oost Nederland terug in onze handen krijgen, en proberen te onderhandelen voor een derde gebied, wat ook een van de duitse gebieden mag zijn
*Nederlands erkennen als voertaal in ons land, voor officiele documenten blijft het toevoegen van een Engelse vertaling nog wel verplicht.
*Meer verantwoording van de belastinginkomsten en uitgaves aan de burgers ook ingame, voor de spelers die niet op het forum komen.
*Het oprichten van een overheidsorgaan dat zich zeer actief bezigheid met het ronselen van nieuwe spelers voor eNL/
*Bijdrukken guldens als de koers naar 0.006 gold stijgt en deze verkopen, en zo de staatskas spekken.
*handhaven hoge inportbelasting van 99%
*onder geen beding een merger van Nederland met een ander land, we willen onze eigen identiteit behouden.


Partijstatuut Geuzen Partij Nederland
~wees van harte welkom lid te worden en samen het land op te bouwen!

Geuzen Partij Nederland

Wie zijn wij?

Wij zijn een partij opgericht met het doel een middenweg te vinden tussen de andere aanwezige partijen in ons land en een alternatieve keuze te bieden. We hebben de naam Geuzen bewust gekozen, om aan te geven hoe wij ons opstellen in het Nederlandse politieke landschap. Een Geus is vrijgevochten en zal rebeleren tegen die hem verdrukken, maar is uitermate trouw aan hen die hem goedgezind zijn en zal dan ook voor je door het vuur gaan.
Een Geus kan uiterst Nationalistisch zijn, maar heeft zijn hart in zijn thuis liggen en zal zijn eigen huis en haard niet riskeren voor een uitzichtloze zaak.
Een Geus vecht tegen de gevestige orde, en wil zaken anders en op zijn eigen manier, maar is van nature gezagsgetrouw.
En tenslotte een Geus is pragmatisch, als zich een kans voordoet waar hij voordeel in ziet, wil hij zich niet laten tegenhouden om hier ook gebruik van te maken.


Waar staan wij voor

*Identiteit
Wij staan voor een autonoom en onafhankelijk eNL, met Nederlands als primaire voertaal.
We staan niet afwijzend tegenover allianties, maar een samenvoeging met een ander land wijzen wij resoluut af.
We moedigen het toevoegen van een engelse vertaling aan officiele berichten toe, maar willen dat duidelijk is dat Nederlands
de primaire taal is die gevoerd word op het forum, IRC en in ingame persberichten.


*Openheid
Wij streven ernaar dat elke burger duidelijker kan zien wat er met zijn belastingeld maandelijks gebeurd en hierover volstrekte transparantie door de overheid word geboden.
Met name giften van het rijk aan individuele spelers of kleinere groepen spelers, zoals de legeronderdelen zien wij graag beter uitgewerkt, we staan afwijzend tegenover bedragen waar geen duidelijke en voor de burgers overzichtelijke administratie tegenover staat.

*Efficientie
Belasting zien wij als een noodzakelijk kwaad, waarvan de lasten en de lusten eerlijk over alle burgers moeten worden verdeeld.
Voor de overheid vinden wij de verantwoordelijkheid dat met elke cent die zij van haar burgers ontneemt zo zuinig mogelijk word omgesprongen.
Bij voorkeur zien wij inkomsten uit staatsbedrijven, en afdrachten van congresgelden zoveel mogelijk de kosten dekken, opdat de belasting in ons land zo laag mogelijk kan blijven.
We vinden ook dat er regelmatig gekeken moet worden naar de veelheid van overheidsfuncties fucties, organen en regelementen en waar mogelijk deze bureacratie zoveel mogelijk stroomlijnen en inperken.

*Welvaart
Voor ons is materiele welvaart voor alle burgers belangrijk, en ons beleid zal erop zijn gericht iedere Nederlander een zo groot mogelijke koopkracht en productiviteit te bezorgen.
Hierbij verkiezen wij bij voorkeur het iniatief van eigen burgers, maar geloven dat een overheid dit wel moet durven aansturen, en waar noodzakelijk ook durven ingrijpen.


*Eerlijkheid
Wij vinden het niet kunnen als sommigen landsgenoten onevenredig veel subsidie uit de staatsruif krijgen in verhouding tot hun landgenoten, zeker niet als de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen niet door andere spelers met inzet en iniatief te behalen zijn.
Wij vinden dan ook dat al zulke regelingen open moeten zijn voor alle landsgenoten, en er een eerlijke drempel moet zijn,
die vooral afhangt van een persoons inzet en iniatief, en niet zozeer van iemands verleden of status.

*samenwerking
Wij regeren Nederland bij voorkeur met een coalitie die meer recht doet aan de veelheid van overtuigingen in onze samenleving.
Ook internationaal zien wij veel baat bij allianties en bondgenootschappen, hierbij willen we echter ons niet laten leiden door bestaande verbintenissen en allianties, maar veel eerder op persoonlijke basis, bruggen slaan buiten de gevestigde wegen om.
Het Duale of Triaale wereldbeeld dat sommigen hebben waarbij ze blind achter een aliantie aanlopen, en deze op hogere of bijna gelijke voet plaatsen met hun nationale gevoellens vinden wij maar niks.

*groei
Het werven van nieuwe leden staat voor ons zeer hoog op de agenda, en we willen dan ook dat er mensen in de regering zich hier zeer actief en permant aan aan wijden door het voortdurend maken van nieuwe posters, persartikelen, filmpjes en dergelijke die ook op zoveel mogelijk externe pagina's en plaatsen worden geplaats.
Tevens willen wij dat deze groep voorbereidend en assisteren werk doet, zodat het voor andere spelers laagdrempeliger word om nieuwe spelers te recruitern.

======================================================================
English version
======================================================================
Day 1285, a good day in eNL, not only the day wages suddenly moved up, but also the day Geuzen Partij Nederland begon.

If you do not want to read our entire program these is our temporal program for the next congress election.
(we will not be running for president in the coming election round, but will support the candidate of DemNL)

*Lowering of VAT to 1%, raising income tax to 20%
(this will slightly increase purchasing power of our people, and improves our export position)
*Increase of minimumwage to 15NLG
(to prevent tax-evation)
*reaquire East Netherlands, and try to negociate for a third terretory, german area not excluded.
*Recognise Dutch as the language in our contry, for offcial documents, adding a English translation will stay obligated.
*More obligation to inform about tax income and state expensis to the people, also ingame to players that do not use the forum.
*Installation of a department of goverment that will be very active in recruiting new players for eNL
*Printing new NLG and selling it as soon as it will rise to 0.006, to benefit our statefunds
*maintain high import tax of 99%
*no merger of eNL with any other country ever, we want our own identity


Partystatute of Geuzen Partij Nederland
~you are welcome to join us and build our nation together!

Who are we?

We are a party with the purpose of finding a middle way between the other presentday partys and provide an alternative chooice.
We chooice the name Geuzen on purpose, to show how our standing is in the Dutch Political Landscape.
A Geus is uncurved and will rebell against all who opress him, but is extremely loyal to those who serve his interest and will go to great lenght for them.
A Geus can be very Nationalistic, but will have his heart in his own residence, and will not risk house and home for an imposible task.
A Geus fight against the present order and want to do things differently, but in his nature he is lawabding.
And finally a Geus is pragmatic, if he sees an opportunity in his benefit, he does not want to be hold back in taking advantage.

Were do we stand for?

*Identity
We stand for an independant, autonomous eNL, with Dutch as its primary language
We do not oppose formin alliances, but a merge with any other country we will oppose
We encourage adding an English translation to official messages, but we want that it is to be made clear that Dutch will be the primary language to use on the eNL forum, IRC and ingame press.

*Openness
We strife that every citycen can see more clearly what will happen to his taxmoney, and that the goverment will be completely transparant abou this.
Expecially gifts from the goverment to individual players or smaller groups, like the army regiments, we like to see better administrated.
We oppose the expendure of money that is not backed up by a clear and clarifying administation for the citycens.

*Efficiency
Tax we see as a neccecary evil, of which the burdens and gains must be divided evenly over all citycens.
The goverment has in our eyes the responsibility to use every penny of her people as economical as possible.
We prever seeing state-income from state-factorys and handing over of congress-grants cover the states expensies as much as possible, so that tax in our country can stay as low as possible
We also think that the number of goverment organs, rules and functions should be frequently under a critical eye, and were possible iron out and limit the bureacracy.

*Prosperity
Material wealth for all citycens is important to us, and our policy shall be focussed on giving every Dutch citycen the biggest purchasing power and productivity posible.
To achieve this end, we prefer having private iniatives, but believe a goverment must have the strength to direct and were neccecary interfere this.

*Integrity
We find it unbearable if some individual citycens get unevenly much allowance from the state compared to their fellow dutchman, certanly if the demands to be taken into consideration for this allowance are not possible to forfill by other players with commitment and iniative.
So we are of opion that all of such regulations must be open to all citycens of the eNL, and there must be a fair threshold that is based upon commitment an iniative and not a persons past or status.

*Teamwork
We would prefer to rule eNL with a coalition, because we believe that a coalition renders more justice to the multitude of opinions in our society.
Internationally we also see great benefits in alliances and brotherhoods. To this end we want to build bridges on a personal base outide the paved roads.
The dual or three-way worldvieuw some have, following blindy one of the alliances of that day placing it on a even or higher level as their loyality to their own country we strongly dislike.

*Growth
The recruiting of new players has for us the utmost priority, and we want that to that end there are capable people in the governmen who devote themselves to this cause and permanently and constantly create and publish new articles, posters, movies and such and post them on as many external pages as possible.
We also want that this group motives and assist the other players in doing this work, lowering their treshold to recruit.