Oświadczenie: ePolska opuściła EDEN/Announcement: ePoland left EDEN [PL/EN]

Day 1,160, 09:47 Published in Poland Poland by Rzecznik RzaduSzanowni Obywatele,


To oficjalne oświadczenie Rządu ePolski. Informujemy, iż na podstawie:

-wewnętrznej debaty rządowej
-głosowania Kongresu wynikiem 19 głosów Za, 1 Przeciw oraz 6 Wstrzymujących się
-ogólnopolskiemu referendum, którego ponad 75% uczestników odpowiedziało "TAK"

Nasz kraj opuścił EDEN, czyli Erepublik Defense and Economic Network. Od dzisiejszego dnia strona ePolska wypełnia zobowiązania jedynie wobec jej bezpośrednich sojuszników i deklaruje pełną niezależność od wszelkich struktur EDEN HQ.

Nasz konflikt z innym państwem członkowskim - Rumunią - osiągnął apogeum i stało się jasne, że nie jesteśmy zdolni współpracować w ramach jednego sojuszu na obecnych warunkach. Nie mieliśmy możliwości porozumienia, więc jedyną drogą, która nam pozostała, była niestety droga wyjściowa. Nie da się ukryć, że EDEN wyczerpał swą formułę, stał się przestarzały. Tym, co czyni go szczególnie nieefektywnym, jest zanik wspólnego celu, kiedyś obecnego w prawdziwym duchu braterstwa, teraz straconemu z powodu egoistycznych narodowych frakcji HQ. Nadal jednak posiadamy przyjaciół w EDENie i życzymy im jak najlepiej.


Obywatele, Kongresmani, członkowie gabinetu rządowego. Ostatnie dni przyniosły historyczne zmiany i z pewnością wielu z nas zastanawia się, czy obrana droga jest najlepszą z możliwych. Zapewniamy, że tak właśnie jest. Podjęliśmy tę trudną decyzję wspólnie, zjednoczeni jak niemalże nigdy przedtem. Dopóki zachowamy tę solidarną perspektywę, ePolskę z pewnością czekają pomyślne czasy.


Podpisano,

Smrtan, Prezydent ePolski
Niko14, p.o. Marszałka Kongresu
Sztandarowy, Rzecznik Rządu
Dear Citizens,

This is an official ePolish Government announcement. We inform, that on the following basis:

-inner goverment debate
-Congress vote: 19 for, 1 against, 6 undecided
-all-Polish referendum resulting in over 75% votes for YES

ePoland left EDEN, Erepublik Defense and Economic Network. Starting from now on, ePL fulfills only obligations of its direct allies and declares complete independence of EDEN HQ.

Our conflict with another member state - Romania reached its climax and it became clear that we cannot cooperate within one alliance on the current terms. Unfortunately, we were unable to reach any other solution, so the only way we got left was the way out. We cannot also deny that EDEN became obsolete. What makes it particularly uneffective is lack of common goal, once shared in a true brotherhood, now lost because of egoistic national factions of HQ. Still, we have some friends left in EDEN and we wish them all the best.


Signed,

Smrtan, President of ePoland
Niko14, Vice Speaker of Congress
Sztandarowy, ePolish Spokesmean
Czytaj i subskrybuj:


Szatę graficzną wykonał S'til