Званични крај једног прелепог периода [eng version below]

Day 1,135, 14:39 Published in Serbia Serbia by Predsednik eSrbije

Овакав текст је већ дуго ишчекиван и сви који су упознати са ситуацијом неће бити претерано изненађени јер већ месецима вучемо за собом доста незадовољства по питањима сарадње са савезницима.

еСрбија званично напушта Phoenix алијансу. Не знам да ли је паметније формулисати то овако или “Phoenix алијанса више не постоји, самим тим ни еСрбија није више у њој”. Отприлике у исто време еМађарска објављује сличан текст са сличним саопштењем, док је у још пар чланица предлог на изгласавању и већ је очигледно да ће бити прихваћен мада морамо да сачекамо и њихова званична саопштења да би причали о томе. Напуштањем два оснивача и две најјаче државе мислим да се ставља тачка на већ познато. У сваком случају ја сам и даље мишљења да Phoenix одавно не постоји. Канал на коме се окупљамо служи искључиво за дружење председника и министара, то можемо на било ком каналу. Акције, уколико су организоване, организују се искључиво од стране самих председника који се проналазе међусобно и договарају. Све државе осим еМађарске, еСрбије и још пар гледају искључиво лични интерес, са осталима сарађујемо искључиво у случајевима када се интереси у неком моменту сусретну и поклапају, у противном смо сами на своме. Такође месецима ове две државе дају све што могу за савез, бранећи слабије чланице, помажући пријатеље, и на крају смо увидели да смо постали иако најјаче, државе са најмање новца у свом поседу. Овај ратни модул је такав да се све добија пре свега новцем, колико год се то нама свиђа или не, тако да морамо апсолутно да променимо начин на који водимо спољну политику и почнемо да гледамо где се то ми налазимо у овој новој поставци игре.

Рекао сам већ али бих да поновим и нагласим да је ово лично мишљење, имам утисак да нас наши противници далеко више цене и вреднују због свега што смо досад у игри урадили за своје пријатеље него сами пријатељи за које смо дали све и милион пута се одрекли својих интереса зарад помоћи пријатељу у невољи. Такође имам утисак да смо размазили многе савезнике и да смо тиме ослабили комплетан савез, јер неке државе једноставно не улажу довољно труда у свој развој рачунајући да ће увек уследити безусловна помоћ еМађарске и еСрбије и да ћемо их по милионити пут спасити од налета њихових противника и суседа. Мислим да је дошао моменат да ставе прст на чело и размисле о својој будућности. На њима је хоће ли тражити нови заклон у неким другим државама или једноставно одлучити да се развијају и ојачавају како би и саме могле бити достојан и равноправан савезник онима који су то већ урадили.

Овим поступком еСрбија не окреће леђа својим пријатељима. Наставићемо сарадњу са свим државама које то желе и које пре свега покажу да нису ту због интереса. Равноправно значи да ако ми потрошимо последњи динар да би помогли неком, очекујемо да тај неко потроши свој последњи динар да помогне нама, не да има исти учинак на бојном пољу јер је то поприлично немогуће.

Такође еСрбија овим не говори да неће у будућности приступити некој другој алијанси, која би могла у себи да садржи и неку досад противничку еДржаву, а против себе неког од досадашњих савезника. Једноставно баланс у игри је поремећен, и како нам је милион пута доказано на делу да сви гледају пре свега свој лични интерес, не видим никаквог разлога да ми и даље одбијамо да гледамо свој интерес да би били вољени и поштовани и да би нам неко рекао хвала, а онда наставио да гледа само себе. Вољни смо да сарађујемо са свим еДржавама које су вољне да сарађују на истом нивоу и да то докажу на терену.

Phoenix и Eden пропаганда су базиране на блаћењу противника и представљању супротне алијансе као зла које се мора победити. Отуда сви ми који играмо ову игру дуго времена имамо утисак да су они који су играли на супротној страни лоши, превртљиви и слично у многоме генерализујући комплетне државе. Мислим да смо достигли виши ниво свести по овом питању и да можемо да се отворимо новим идејама.

Статус еСрбије од данас је неутрална еДржава која срдачно сарађује са свим пријатељским еДржавама и која је отворена за нова пријатељства и сарадњу. Не заборављамо ничију помоћ и не окрећемо леђа ником, само гледамо у будућност.


English Version


The official end of a beautiful period

This text has been long-awaited, and all who are familiar with the situation will not be too surprised because for months we’ve had a lot of dissatisfaction regarding our cooperation with allies.

eSerbia is officially leaving the Phoenix Alliance. I do not know whether it is smarter to formulate it this way or "Phoenix Alliance no longer exists, therefore eSerbia is no longer in it." Around the same time eHungary will publish a similar article with a similar statement, while in a few states the proposal is voted and it is obvious that will be accepted, although we have to wait for their official statements to talk about it. By leaving of the two founders of two strongest states that puts an end to already known. In any case, I still think that Phoenix stopped existing long ago. Channel on which we gather is used solely for gathering the President and Ministers, it can be done on any other channel. Actions, if they are organized, are organized exclusively by the very president who find each other and agree on matters. All states except eHungary, eSerbia and few other see personal interests, we cooperate with others only in cases where the interests at some point meet and match, otherwise we are alone on our own. Also, for months, the two states give all they can for the Alliance, defending the weaker members, helping friends, and eventually we realized that we have become although the strongest, countries with the least currency in our possession. This war module is such that everything is gained with money before anything else, whether we like it or not, so we must absolutely change the way of our foreign policy and we must begin to find our place in this new setting of the game.


I have said it, but I would like to reiterate and emphasize that this is a personal opinion, I have the impression that our opponents appreciate us far more for everything we've done in the game for our friends than our own friends who we have given everything we could and gave up a million times our interests for the sake of helping a friend in need. Also, I have the impression that we spoiled many allies and that we thereby weakened the entire alliance, as some states simply do not invest enough effort in their development, counting on unconditional support of eHungary and eSerbia and that we will save them millionth time of the outbursts of their opponents and neighbors. I think the moment has come to put their finger on their forehead and think about their future. On them is whether to seek a new refuge in other countries, or simply decide to develop and strengthen, so that they could be a worthy and equal ally of those who have already done so.

With this procedure eSerbia does not turn its back on its friends. We will continue cooperation with all countries that so wish and which above all shows that are not there because of interest. Equally means, that if we spend the last dime to help someone, we expect that someone spends their last dime to help us, not to have the same effect on the battlefield, because it is quite impossible.

Also with this, eSerbia is not saying that it will not in the future join some different alliance, which could contain some so far opponent country, and against some former ally. Simply, the balance of the game is disrupted, and as we were shown for a million times, everyone is looking above all their personal interests. I see no reason that we still refuse to see our own interest, for the sake of being loved and respected and that someone told us thank you, and then continue to watch only for himself. We are willing to cooperate with every country which are willing to cooperate at the same level with us and to prove on that on the battlefield.

Phoenix and EDEN are based on smear propaganda on opponents and presentation of the opposing alliance as an evil that must be overcome. Hence all of us who play this game for a long time have the impression that those who played on the opposite side bad, quirky etc and by that generalize entire states. I think we've reached a higher level of awareness on this issue and that we can be open to new ideas.

Status of eSerbia from today is the status of neutral country which wholeheartedly cooperates with all friendly e-countries and that is open to new friendships and cooperation. We do not forget anyone's help and we do not turn our backs on anyone, we just look to the future.