[ENTENTE] Welkom Belgie!! Nieuw Personeel, nieuw plannen and Mex-Ven Oorlog [BE]

Day 926, 20:54 Published in Belgium France by Entente Cordiale

<img src="http://static.fbshare.me/f_only.png"><img src="http://static.fbshare.me/f_only.png"><img src="http://static.fbshare.me/f_only.png" /><img src="http://s2.noelshack.com/uploads/images/15923829267819_header.jpg">
(english version Below)
(french version)


Hallo iedereen! Vandaag hebben we geweldig nieuws, het is een nieuwe maand, dat betekent, ontvang je salaris, betaal je belastingen (niet zo goed hé) … en natuurlijk een Nieuw Team Work (dit is mooi :3), een nieuwe groep die steeds zal worken voor het beste van onze alliantie o/.

Dit is het nieuwe team voor juni:

Secretaris Generaal: Delexo
Directeur van Communicatie: santirub
Directeur van Financiën: Luke Magitem
Directeur van Buitenlandse Zaken: alezitox
Ambassadeur voor EDEN: JNArno
Ambassadeur voor PHOENIX: OnlyPokerCanJudgeMe
Ambassadeur voor Brolliance: Moua Mim
Bevelhebber van het Leger: dimmustranger
Opperbevelhebber: Het gehele hoofdkwartier
Babyboom adviseur: Tim Paulsen
Economisch adviseur: Ivan Dusaiks
Militair adviseur: Lars87

Tevens bedanken we onze vorige Secretaris Generaal Azaret, die geweldig werk heeft geleverd, Aza, we love you!

Nog geweldig nieuws: België vervoegt ons!!! Yep, the raad heeft hun intrede goedgekeurd en nu kunnen we zeggen welkom België♥, ze zijn nu een nieuw lid van de ENTENTE (core member), de zevende :3. Om een beetje meer over hun te weten te komen, hebben we de Belgische president (Apotygma) geïnterviewd.

Santirub: Wat denk jij over de alliantie?
Apotygma: De Alliantie. Ik ben iemand die houdt van allianties, zij zijn één van de meest plezante onderdelen in dit spel. Ze leveren je een gemeenschap op, meer actie in je eLeven en ze geven je een hoger doel aan alles wat je doet.
ENTENTE past perfect in de visie die ik heb van wat een alliantie moet doen. Ik weet dat jullie een heleboel projecten hebben die bijna gelanceerd worden en dit geeft een doel aan een overheid (participeren) en alle burgers aangezien zij ook kunnen meedoen.
Santirub: Waarom wilt België de ENTENTE vervoegen?
Apotygma: België wilt erbij in deze optiek. We zijn een zeer klein land en op ons eigen leven in een gesloten gemeenschap is geen optie als we willen overleven op lange termijn. We hebben in staat zijn iets aan onze burgers te geven om aan deel te nemen, betrokken te voelen, iets waar je in feite iets groots voor nodig hebt. ENTENTE geeft dit en het laat ons ook toe om neutraal te blijven in het EDEN/PHOENIX gevecht en om geen van onze burgers hun afkomst te irriteren (sommige zijn EDEN, ander PHOENI😵
ENTENTE gaf ons ook de mogelijkheid om beter samen te werken met een van onze grootste buren! Iets waar ik aan wou werken. Veel Belgen leven in Frankrijk en we zouden goede relaties moeten hebben. ENTENTE over het algemeen lijkt te bestaan uit naties uit landen waar we enkel goede relaties mee kunnen hebben en vee van kunnen leren.
Santirub: Hoe zie jij je (België) toekomst in de ENTENTE?
Apotygma: België heeft een vrij actieve gemeenschap. We hebben een kleine bevolking maar het is zeer actief op ons nationaal forum, soms zelfs zo actief dat het angstaanjagend wordt. Ik wil ENTENTE dit enthousiasme geven en onze samenwerking in iets. We zijn geen sterke militaire macht, we hebben jonge burgers die nog altijd hun eerste stappen zetten in deze nieuwe wereld.Maar dit enthousiasme kan ENTENTE een boem geven doordat het veel actiever zal worden.
Bovendien heeft België een aantal erg ervaren mensen die de ENTENTE goede raad kunnen geven. Ik ben iemand die vrij goed is in economie (erkent door vrij veel mensen). Je hebt ThomasRed die enorm veel weet over allianties. Bij deze: ik zie België als een bron van enthousiasme samen met kennis van ervaren spelers 😛
Santirub: Wel, dat beantwoord de andere vraag “Wat denk je dat België kan toevoegen aan de Alliantie?” xD
Apotygma: Dat somt het inderdaad wel op 😁
Santirub: Zoals je weet, ENTENTE wordt groter elke dag, dus het is duidelijk tijd dat ENTENTE een eigen leger heeft. Wat denk je daarover?
Apotygma: ENTENTE als een alliantie moet serieus genomen worden. In dit spel draait alles rond oorlog en een leger is er deel van. Niettemin, een beslissing nemen nu is moeilijk. Wij kunnen niet oordelen als buitenstaanders, we weten niet wat het nut van EMC (ENTENTE’s Mobile Corps) zal zijn, de nodige middelen ervoor en het gebruik daarvan. Afhankelijk van het debat kan de positie van België erover veranderen.
Santirub: Laatste vraag, hou je van Jazz? :3 (Hell yeah)
Apotygma: Neen. In feite, Jazz is iets dat je moet leren liefhebben, het is in feite een leerschool (van wat ik weet). Ik heb het niet dus ik hou er niet van =S.

Wij houden van België♥. I love you Jazz ♥ 😁.
Nieuw onderwerp, onze spliksplinternieuwe BB-man, Tim Paulsen, heeft een groot en geweldig plan voor deze maand, ik kan niet teveel details vermelden, maar in de loop van de maand zal je het wel te weten komen =3

Het Media Mogul Programma zal geheropend worden!! Yep, veel mensen willen die medaille, het is moeilijk te verkrijgen, dus met het MM Programma zal het gemakkelijk worden. Natuurlijk zal ik hierover een specifiek artikel toewijden over de wat, hoe en wanneer.

Tenslotte wil ik jullie informeren over de Mexico-Venezuela oorlog! Zoals jullie weten (of niet), Mexico is onder de dreiging van een PTO (Political Take Over) door een Kroatische groep, om dit te bestrijden, heeft Venezuela de oorlog verklaart aan Mexico, en daarna heeft Venezuela alle gebieden van Mexico veroverd, zodus is het Congress (voornamelijk TO) nu ontbonden en kan ze niet meer dit doen of iets zoals dit. Dit is de Eerste stap, de Weg is Lang en Moeilijk, maar we zijn zeker dat Mexico zal overwinnen en je weet Mexico, je hebt altijd de steun van de ENTENTE♥.

Groeten,

<img src="http://s2.noelshack.com/uploads/images/14500840060971_bandeau.jpg">

Greetings everyone. Today we have a great news, it's another month thats means collect our salary, pay taxes (not so good eh?) ... and of course, a New Team Work (this is nice :3), a new group that still working for the best of our alliance o/.

This is the New Team for June:


Secretary General: Delexo
Director of Communication: santirub
Director of Finances: Luke Magitem
Director of Foreign Affairs: alezitox
Relationship officer to EDEN: JNArno
Relationship officer to Phoenix: OnlyPokerCanJudgeMe
Relationship officer to Brolliance: Moua Mim
Commander of the Army: dimmustranger
Commander in Chief: The Whole HQ.
Babyboom Advisor: Tim Paulsen
Economical Advisor: Ivan Dusaiks
Military Advisor: Lars87

We salute too, to our former SG Azaret, who did a great Job, Aza: We love you o/.


Another Great News: Belgium Join us !!!! Yeap, the council aproves their entry and now we can says Welcome Belgium ♥, they are now a new Member of ENTENTE (Core Member), the seventh =3. So to know a little bit of they, we interviewed the Belgium president (Apotygma):

santirub: What do you think about the Alliance?
Apotygma: The Alliance. I am someone that like alliances, they are one of the most fun parties in the game. They provide you a community, more action in your eLife and give a higher purpouse to everything you do.
ENTENTE fits perfectly in this vision I have of what an Alliance should do. I know you guys have quite a lot of projects that are about to be launched and this gives a goal to a governement (participate) and all citizens as they can all participate
santirub: Why Belgium want to join ENTENTE?
Apotygma: Belgium wanted to join in this optic. We are a very small country and living on our own in a close community is not an option if we want to survive in the long run. We need to be able to give our citizens something to participate in, feel involved, something you actually need something bigger for.
ENTENTE gives this, and it also allows us to remain neutral in the EDEN/PHX fight and not frustrate the origine of our citiznes (some come from EDEN some from PH😵.
ENTENTE also gave us the opportunity to get closer to one of our biggest neighbours ! Something I wanted to work on. A lot of Belgians are living in France and we should have very good relations. Entente more globaly seems to be composed of countries we can only have good realtions with and learn from
santirub: How do you see your (Belgium) Future in ENTENTE?
Apotygma: Belgium has a quite active community. We have a small population but it is quite active on our national forums, even to active sometimes that it becomes frighting. I want to give ENTENTE this enthousiasm and this involvement in something. We are not a huge military power, we have young citizens that are still taking the first steps in this world. But this enthousiasm can give ENTENTE a boom as it will make it more active.
Also, Belgium does have a couple of very experienced people that can give ENTENTE good knowledge. I am someone quite good in economy (recognized by quite some people). You have ThomasRED with a huge knowledge of alliance. By this : I see Belgium as a provider of enthousiasm along with knowledge of the experienced citizens 😛
santirub: well thats response the other question &quot;What do you think Belgium can contribute to the Alliance?&quot; xD.
Apotygma: pretty much sais it all indeed 😁.
santirub: as you know, ENTENTE is much more bigger every day, so is clearly it's time that entente have its own army, what do you think about that?
Apotygma: ENTENTE as an alliance has to be taken seriously. In this game everything turns around war and an army is part of it. Nonetheless, a decision now is hard to take. We cannot judge as outsiders, we don't know what the use of EMC (ENTENTE's Mobile Corps) will be, the fundings and the use of it. Depending on the debate the position of Belgium can change.
santirub: finally question, do you like Jazz? =3 (Hell Yeah!)
Apotygma: No. In fact, Jazz is something you have to learn to love, it's in fact an eduction (from what i know). I don't have it so I don't like it =S.


We love Belgium ♥. I love you Jazz 😁.


Changin topic, our brand-new BB man (Tim Paulsen), had a huge and awesome plan for this month, i can't tell too much details, but in the course of month are going to go finding out =3.

The Media Mogul Project will be reopen !! Yes, many many people want that medal, it's hard get it, so by the MM Project this could be much more easy. Of course I'll devote an article to this particular thing explaining whats, hows and wheres.

Finally i wish inform you about Mexico - Venezuela war. As you know (or not of course), Mexico is under a PTO (Political Take Over) from a Croatian Group, to combat this, Venezuela Declared the War against Mexico, and then Venezuela conquered all regions of Mexico, so Congress (mostly TO) now are disjointed and they can't do anymore this things, or something like that. This is the First Step, the Road is long and Hard, but we are sure that Mexico will succeed and you know Mexico, you always have the support of the Entente ♥.

Regards.

santirub. Director of Communication.


<img src="http://www.erepublik.com/images/flags/S/Belgium.gif"> HAIL BELGIUM !
<img src="http://www.erepublik.com/images/flags/S/France.gif"> HAIL FRANCE !
<img src="http://www.erepublik.com/images/flags/S/Italy.gif"> HAIL ITALY !
<img src="http://www.erepublik.com/images/flags/S/Mexico.gif"> HAIL MEXICO !
<img src="http://www.erepublik.com/images/flags/S/Paraguay.gif"> HAIL PARAGUAY !
<img src="http://www.erepublik.com/images/flags/S/Ukraine.gif"> HAIL UKRAINE !
<img src="http://www.erepublik.com/images/flags/S/Venezuela.gif"> HAIL VENEZUELA !
HAIL ENTENTE !