14η Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,971, 07:44 Published in Greece USA by milano13

Πρόγραμμα Ίκαρος: Αναφορά Προόδου #14

Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων μαχητών αεροπορίας που προσφέρει:


1) ανταμοιβές για προαγωγή σε αεροπορικό στρατιωτικό βαθμό

2) εβδομαδιαία ενίσχυση για αγορά φαγητού (‘κουπόνια’)

3) εβδομαδιαία βραβεία προόδου


ΔΕΝ δεχόμαστε αιτήσεις για νέα μέλη αυτή τη στιγμή. Συμπληρώστε, όμως, τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε μόλις προκύψει θέση.
Αυτή είναι η Αναφορά Προόδου #14 και ανασκοπεί την περίοδο 25/09/2018-01/10/2018.

Μελετήστε προηγούμενες αναφορές: #13, #12, #11, #10, #9, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 15 ανταμοιβές προαγωγής, κόστους 16.700 cc

> 67 ‘κουπόνια’ φαγητού για 522.000 μονάδες ενέργειας, κόστους 80.872,5 cc

> 8 Βραβεία Προόδου, κόστους 5.000 cc

> 1 δωρεά (από Plato Foundation), αξίας 45.229 cc


> Κατανομή Ποσοστών Επίτευξης Στόχου:

8 0-1%, 22 2-49%, 14 50-99%, 7 100-149%, 24 150+%
Παρακαλώ ψηφίστε, σχολιάστε, επιδοκιμάστε και αναρτήστε σύνδεσμο στη ροή των φίλων σας και της Μονάδας σας. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂

Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.
Project Icarus assists Greek aircraft fighters through:


1) rank-up rewards

2) weekly food vouchers

3) weekly progress prizes


Applications are closed. However, fill in this form and will let you know as soon as a spot is available.
This is Progress Report #14, reporting on 25/09/2018-01/10/2018.

Review previous reports: #13, #12, #11, #10, #9, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 15 rank-up rewards, costing 16.700 cc

> 67 food vouchers for 522.000 energy units total, costing 80.872,5 cc

> 8 Progress Prizes, costing 5.000 cc

> 1 incoming donations (by Plato Foundation), valued 45.229 cc


> Goal% Distribution:

8 0-1%, 22 2-49%, 14 50-99%, 7 100-149%, 24 150+%
Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side!