Ambient on/off

Join the new world

 

[БГ] Truth hurts Bul/Pol/Rus

Day 1,946, 08:44 Published in Poland Bulgaria by NKFV


ENGLISH VERSION BELOW
Здраво, юнаци!
Музата ме прасна с правата лопата и реших незабавно да оцапам пейзажа със солидна доза кафевичко. Знайни и незнайни герои се изредиха да се правят на капацитети, та си викам “aз ли ще пропусна?”. Че даже и много закъснях. Та...


Полша

Скъпа, Дружина Полска,

ти си една голяма, огромна мощна дружина. Откъдето минеш – нищо не расте. И може би затова си мислиш, че всички трябва да ти се кланят, че всички трябва да играят по твоята свирка, че всички трябва само с теб да се съобразяват. Че щом си една от двете най-силни държави можеш да си правиш каквото искаш. Е, извинявай, скъпа огромна дружина Полска, но това не е така. Ти за кого играеш? За себе си? За TWO? Дали пък не играеш за EDEN? Мъдри хора са казали, че когато фактите говорят, и боговете мълчат. Нека да ги видим тези факти:

Преди военните действия срещу Русия ситуацията на Балканите е следната:


- България и Македония са изместили столиците си в Близкия Изток, но притежават бази в оригиналните си региони, с които тормозят Гърция и Турция. И двете еденски страни са под постоянна обсада и с ограничен брой ресурси. Това е добре за целия CoTWO, защото Гърция и Турция са едни от нашите най-големи врагове.

Какво се случва на първата седмица от атаката на Полша:


- Ето, че Румъния се включва активно във военните действие между двойките България-Турция и Македония-Гърция. По този начин тя накланя везните в полза на ЕДЕН и първо България започва да губи оригиналните си територии и бази за военни действие.

Какво имаме днес?


- Пълно заличаване на България и Македония от оригиналните територии. Русия, про-Сот, оставена с 3 бонуса, Румъния със 7 бонуса, Гърция с 4 бонуса от всички оригинални региони и Турция също с 4 бонуса от оргиналните територии. Но това е най-малкото. В момента България е раздирана от жестоки вътрешни скандали и не се съмнявайте, драги, могъщи, еПоляци, че вие имате голяма вина за това. Много хора първоначално подкрепяха идеята за инвазия срешу Китай и въпреки, че не желаеха това по никакъв начин това да навреди на Русия, бяха склонни да я приемат, ако наистина след изтичането на ЕВ Русия бе достигната граница с Китай и бе ЯВНО показано, че целта е именно Китай. Отделно, в България, има твърда група подръжници на Русия, които още от начало се обявиха категорично против полска инвация, но ако при стартирането на военните действия тази група да е била не повече от 15-20%, то вече две политически партии от топ5 се обявиха в подкрепа на Русия и недоволството срещу Полша нараства с всеки изминал ден. Тук, вината, уважаеми поляци, е изцяло ваша. Вие настройвате българите срещу вас. Настройвате и българи срещу българи, а това е нещото, за което мен най-много ме боли. Вашите неясни действия, повтарям – неясни, водят до един вече не само локален, а глобален проблем. Няма официална позиция, няма официални становища, няма никаква ЯСНОТА за това какво правите всъщност вие срещу Русия. Това мълчание е пагубно. Ако имате някакъв свръх-секретен план, моля за вашите извинения, но ние, обикновени играчи, няма как да ви знаем намеренията. Ако в следващите дни, вие, не обявите какво се случва и какво правите в Русия, то последсвията ще са крайно необратими. Фактите от вашите действия са:

- Никакви ползи за Полша
- Един допълнителен бонус за Унгария
- Спокойствие за Гърция, Румъния и Турция и възможност за множество маневри
- Постоянни загуби за България и Македония на Балканите
- вреда на проКот страна и отдалечеването й от нашата сфера на влияние
- вътрешни скандали в България, нарушаване на отношенията й с Русия

Е драги, могъщи Поляци, вашите действия са изцяло в полза на ЕДЕН! Браво!


Русия

Скъпа, прекрасна, руска Мечко, о, ти, толкова безстрашна и смела,

че нашето приятелство има дългогодишна история, сравнима едва с няколко други в играта е факт, който не подлежи на съмнение. Че за много българи ти си втора родина, а дори и по-важна от самата България, също е безспорен факт. Че нещата, които двете страни са правили една за друга не бива, не трябва, и никога няма да бъдат забравени и подложени на съмнение. Голяма сибирска еМечко, ние те обичаме, но вече сме изморени. Изморени сме да чакаме твоето решение. Повече от година ние те искаме, но ти все се дърпаш. Разбери, любима еМечко, не може да продължаваме повече така. Това е пагубно и за теб, и за нас, и за интересите ни. Ти отказваш да сътрудничиш на Полша, защото “не даваш път на никого”. Защо? Имаш голяма чест и достойнство? Където бяха те като подписа МПП-та с Хърватска и Китай? Това ли е достойното? Не, не излизай с номера, че защитаваш страната си. Тези МПП-то и на малките деца е ясно, че няма да те спасят. Това си беше показен акт, драга, прекрасна, еМечко. Акт, който показва, че ти гледаш само и единствено собствените си интереси. Защото CoTWO има интерес да нападне и да разбие Китай. Но това в твой интерес ли е? Скъпа, руска Мечко, от кой имаш по-голяма нужда? От България или от Китай? Вече все повече хора започваме да си задаваме този въпрос. Започва да ни се струва, че твоята политика се гради изцяло на сигурния китайски гръб. Как иначе да си обясним това, че отказваш да сътрудничиш? Ако ти наистина искаше да си част от СоТ е редно да помагаш за общото благо. Ако общото благо не е в твой интерес, избери ясно и категорично своя път и се насочи към ЕДЕН. Така, както България не се съгласи с общото благо преди една година и напусна ЕДЕН. Направи го и ти! Вече една година стоиш на два стола. Хем приятел с едните, хем приятел с другите. Еми БАСТА! Скъпа Русия, България в момента се раздира от скандали, колкото заради Полша, толкова и заради теб. Аз виждам как българи се обиждаме помежду си, как се караме... и заради какво? Заради чужди проблеми!

Русия, вземи решение!

TWO

Скъпи съюз, TWO,

твоите членки Полша и Унгария стартираха кампания срещу една проКот страна. Ако приемем, че Унгария има полза и взе бонус, то каква е ползата за Полша? Забавление? Възможно е... но нека видим един сценарий, който на мен ми се струва много, ама много забавен.

TWO подкрепя инвазията над Русия с пълна сила. България и Македония подписват НАП с Гърция, Турция и Румъния и отдават оригиналните си региони, които в момента са им напълно ненужни. България и Македония обявяват пълна подкрепа за Русия. Изведнъж, Албания, Босна и Хърватска се появяват на картата и заедно с Гърция, Румъния и Турция отварят фронтове срещу Сърбия и Унгария. Украйна също отваря фронт срещу Унгария. Уау, колко интересно!!! България и Македония се включват на пълни обороти за Русия срещу Полша, а Франция, Германия и Холандия отварят фронтове срещу Полша. Уау, ама то било много интересно!

Скъпи, съюз TWO. В момента ти създаваш проблеми на България и СоТ. Никой няма полза от това. С подкрепата на тази война ти работиш за EDEN!

За бога, всички спорещи страни, осъзнайте се! Единствения, който печели в момента е само и единствено EDEN! Това ли искате? Президенти, дипломати, министри – спретнете ръкави и се захващайте за работа! Решете проблема по най-бързия начин, докато не е станало прекалено късно, защото все още има надежда да излезнем от блатото!


Hello, dear readers.

The tension between Bulgaria, Poland and Russia is escalating everyday and maybe it will come a time when no actions would solve the problem. I strongly believe that with joint work, desire from every involved side and sacrifices we will find the true way.

Poland

Dear, beloved Poland,

You are one big, huge and a powerful group. From where you go through – nothing grows. And maybe, that’s the reason why you think that everyone should bow you, or that everybody should play your game, or that everyone should comply with you. Besides, when you are one of the both most powerful countries in the game you can do whatever you want. So, I’m sorry, dear Poland, that’s not true. Who are you playing for? For you? For TWO? What about EDEN? Once some wise men had said that when the fact are true, and the Gods are silent. Let see those facts:

Before your military campaign against Russia the situation was the following:


- Bulgaria and Macedonia had moved their capitals in the Middle East, but they were controlling their original territories with which they could attack Greece and Turkey. Both EDEN countries were under siege and were with limited bonuses. That was good for CoTWO because Greece and Turkey are one of our biggest enemies in the game.

What happens after the first week of the attack:


- So now, Romania has the chance to join Turkey and Greece in their campaign versus Bulgaria and Macedonia due to that Romania changes everything. It makes favor of EDEN and first Bulgaria starts losing original territories and military influence.

What do we have today?


- Complete wipe out of Bulgarian and Macedonian original territories. Russia, pro-CoT, left with three bonuses, Romania with 7 bonuses, Greece with 4 bonuses of all original regions and Turkey with 4 bonus of its original regions. But this is the tip of the iceberg. Currently Bulgaria is ripped apart by violent internal scandals and no doubt, my dear powerful, ePoles that you can take a big share of the blame. Many people initially supported the idea of an invasion against eChina and although they did not want in any way to damage Russia, were willing to accept it if you would CLEARLY show that the goal is indeed eChona after the NE of Russia had expired. Meanwhile, there is a solid group of supporters of Russia in Bulgaria, who from the beginning declared themselves strongly against Polish invasion, but if at the start of the war this group was no more than 15-20%, now we have two political parties in top5 in favor of Russia against Poland and dissatisfaction grows with each passing day. Here, the fault, dear ePoles is entirely yours. You set the Bulgarians against you. You set Bulgarians against Bulgarians, and that's the thing that hurts me the most. Your vague actions, I repeat - vague, lead not just to a local but a global issue. There is no official position, no official statements, there is no clarity about what you actually do against Russia. This silence is disastrous.

If you have some super-secret plan, I ask for your apologies, but we - the ordinary players, can not know your intentions. If in the next few days, you do not announce what is happening and what you do in Russia, the consequences would be extremely irreversible. The facts of your actions are:
- No benefits for Poland;
- One extra bonus for Hungary;
- Peace in Greece, Romania and Turkey and possibility of multiple maneuvers;
- Permanent losses for Bulgaria and Macedonia in the Balkans;
- Damage to a pro-CoT country and its pushing away from our sphere of influence;
- Internal scandals in Bulgaria, damage to its relations with Russia.

Well dear, powerful ePoles, your actions are fully in favor of EDEN! Well done!

Russia

Dear, lovely Russian Bear. You, so fearless and brave.

Our friendship has a long-standing history that can be comparable with few others, that is for sure. The fact that for many Bulgarians you are a second home or even more important than Bulgaria itself is well known as well. The things that the two countries have done for each other should not and are never going to be forgotten and questioned.
Oh, You, big Siberian eBear, we love you so much, but we are tired! We are tired to wait for your decision. More than a year we want you with us, but you always hang back. You must understand, my dear eBear, we can not go like this anymore. It is detrimental for you, for us and for our interests. You refuse to cooperate with Poland, because you "don't give way to anyone". Why? You have honor and dignity? Where were they when you signed MMPs with Croatia and China? Is this your dignity, is this your honor? Do not try to escape by saying that you defend your country. Even little children know that these MPPs will not save you. This was an ostensible act, dear beautiful eBear. Act, which shows that you watch only for Your interests. Because CoTWO has interest into attacking and wiping out China. But is this in your interest? Dear, Russian Bear, whom do you need more? Your Bulgaria or that China? More and more people begin to ask ourselves this question. It begins to appear that your politics is based on the safe Chinese back. How else can we explain this to ourselves, how can we explain that you refuse to cooperate with us? If you really wanted to be a part of CoT, helping for the joint good is what you should do. If the joint good is not your in your interest, you should choose your way clearly and take your way down to EDEN. Do as Bulgaria did - we did not agree with the joint good a year ago and left the alliance.
A whole year you've been sitting on two chairs, as a friend with these and a friend with those. Dear Russia, Bulgaria is now being torn by scandals as much as for Poland, as for You. I see how Bulgarians insult each other, how we fight... and for what? Because of foreign problems!

Russia, It is time to make your decision!

TWO

Dear TWO alliance,

Your members ePoland and eHungary launched a campaign against a pro-CoT country. Assuming that Hungary took a bonus benefit, what's in it for Poland? Fun? It is .. but let's look at a scenario that to me seems very, very funny.

TWO supports the invasion of Russia in full force. eBulgaria and eMacedonia sign NAPs with eGreece, eTurkey and eRomania and give their original regions, at the time completely unnecessary. eBulgaria and eMacedonia announce full support for Russia. Suddenly, eAlbania, eBosnia and eCroatia appear on the map and together with eGreece, eRomania and eTurkey open fronts against eSerbia and eHungary. eUkraine also opens a front against eHungary. Wow, how interesting! eBulgaria and eMacedonia go at full speed for eRussia against ePoland; eFrance, eGermany and the eNetherlands open fronts against ePoland. Wow, it is very interesting indeed!

Dear TWO alliance, currently, you create problems in Bulgaria and CoT. No one will benefit from it. Supporting this war you work for EDEN!

For God's sake, all disputing parties, come to your senses! The one who wins is currently only EDEN! Is this you? Presidents, diplomats, ministers – get your **** together and get to work! Solve the problem as quickly as possible, until it is too late, because there is still hope for getting out of this mess!


Best regards, concerned old*ag, NKFV!

For shout:

[БГ] Truth hurts Bul/Pol/Rus
http://www.erepublik.com/en/article/-truth-hurts-bul-pol-rus-2231139/1/20
 

Comments

epssia
epssia Day 1,946, 08:48

o7

Mizeroi
Mizeroi Day 1,946, 15:19

You wrote:
"Here, the fault, dear ePoles is entirely yours. [..] You set Bulgarians against Bulgarians, and that's the thing that hurts me the most."
and than:
"Dear Russia, Bulgaria is now being torn by scandals as much as for Poland, as for You."

It looks like anyone is responsible for Bulgaria except Bulgarians... But the truth is that you should clean a mess in your house, before you accuse others

Bulgurs are gay
Bulgurs are gay Day 1,947, 00:08

HAHAHA! Good point @Mizeroi...

"It looks like anyone is responsible for Bulgaria except Bulgarians... But the truth is that you should clean a mess in your house, before you accuse others"

MUFC992
MUFC992 Day 1,946, 08:48

NKFV is a boss.

HAIL Old friendship !

Iliya The Great
Iliya The Great Day 1,946, 08:50

хх :Д Браво Кафеф! 🙂

Pelgarian
Pelgarian Day 1,946, 08:51

You have my axe!

Gavro77
Gavro77 Day 1,946, 08:52

Вот.

Al Punk
Al Punk Day 1,946, 08:52

ah, When you will understand that ePoland and eSerbia use you like sheeps!
Quit arguing against eRussia! They showed integrity! Do you have any?

8-3=1
8-3=1 Day 1,946, 08:57

i was wondering before if this "polish campaign" is actually a trick to get the Ro+Gr+Tur out of their cage and make them spend money on a campaign in territories which are not essential to Bul+Mak.

but it seems it was the other way round.

ps: CoT attacking Serbia would be madness. its not their fault...

8-3=1
8-3=1 Day 1,946, 08:58

and hail NKFV! 🙂

anThhraX
anThhraX Day 1,946, 08:59

You have my papoi!

Krum III
Krum III Day 1,946, 09:02

Full support for this article!

Bovc
Bovc Day 1,946, 09:02

Вот!

Coyolxauhqui V
Coyolxauhqui V Day 1,946, 09:02

really good article!
the situation needs some stepping up of the different parts directly involved, or it is going to continue to grow in this rather chaotic and counter-productive manner as it has until now.
V & S & S

Greevas
Greevas Day 1,946, 09:03

Ей не си набихте в дебелите картуни че без баланс тая игра не може да се играе, че не може все единият да е отгоре, че винаги трябва да има драми които променят статуквото по картата.
Вие си знаете рев, рев, рев.Като сме затрити що не моим се освободим, като затрием някой, що не моим го държим.

Браво на поляците,че върнаха баланса за месец напред.

traptukan
traptukan Day 1,946, 09:04

Та еба в тъпия, и ти ли? ;Д

The Mike
The Mike Day 1,946, 09:04

EDEN needed that breath of fresh air. And the routine CoTWO domination will most probably continue in the next months in the very same well known way...

ARE WEEEEEEEEE
ARE WEEEEEEEEE Day 1,946, 09:04

Много добре си синтезирал информацията от всички гледни точки ! Поздравления ! Дано само някой се вслуша в това . .

AquariusSG
AquariusSG Day 1,946, 09:05

Чак и аз ще кажа:
Много добра статия! : )

Tervel 2
Tervel 2 Day 1,946, 09:06

07 /ма късно -еден ще са добре още поне 1 месец, поляци , руснаци и ние зле , а после..........???

ArhelajBlatecki
ArhelajBlatecki Day 1,946, 09:07

All true !

MEGA VOTE !

Ethan Seelowe
Ethan Seelowe Day 1,946, 09:10

I am confused. Is COTWO one alliance or 2 alliances? Seems to me all you ever do in public articles is trashtalk Eden. You guys need to decide if you are one alliance or two, then you can start acting as one or two alliances and not be all upset/surprised when your members actually act as parts of two alliances instead of one.

Otherwise, one alliance (two) attacked a country in favor of another alliance (pro-COT ) but not even a member of it.

Drakantas
Drakantas Day 1,946, 11:28

When FYROM or Bulgaria hit against TWO are Mercenaries, when some players of TWO hit against they, betray!! betray!! traitors!! mathafacas!!
TWO is one alliace, CoT other alliance and Russia now is a "pro-cot" country haha funny

overm1nd88
overm1nd88 Day 1,946, 09:10

Good article.

Kukulast
Kukulast Day 1,946, 09:12

Ти си велик признал съм те. Само две три неща си пропуснал. Едното е че наши бивши Президенти с техни изявления също спомогнаха за двоуменето на Русия, другото е че Русия не е Турция и дори да влезне в ЕДЕН на много българи отношението към нея почти няма да се промени на пръв поглед и третото е че можехме изцяло да избегнем конфликта ако в самото начало бяхме скръцнали със зъби.
Обективен си но не съвсем никъде не споменаваш ЧиБуРашка. България трябва да се пази от неспазването на договори за да гласува Парламента неутралитет трябваше първо да денонсира договора.

Zadnik van der Gaaden
Zadnik van der Gaaden Day 1,946, 09:49

Голям си разбирач! Тая чебурашка беше едно предварително споразумение, написано с очакването че Русия, България и Чили ще създадат нов съюз. И България и Чили го създадоха, а Русия така и не реши каква ще бъде външната им политика. Задължителните клаузи да указваме военна подкрепа на еденска страна, пък била тя и Русия бяха страхотна глупост при положение че КоТ е антиеденски съюз. В момента дори без МПП-та с ЕДЕН руската щета отива направо за еден и най големите губещи от това сме ние. А че никой не си е направил труда да помисли за Чебурашка, когато нападнахме Гърция е отделен въпрос. Руснаците не ни оказаха военна подкрепа, както сега ние не им оказваме. Така че чебурашка е един остарял договор, писан преди 1 година с друга цел. Крайно време е Чебурашка да бъде или променен или денонсиран. Вижда се че от цялата интрига само ЕДЕН печели.

Krum III
Krum III Day 1,946, 10:33

Руснаците подкрепиха ли ни, като Румъния подписа НАП с Унгария и ни нападна? Чебурашка беше в сила, нали?

Kukulast
Kukulast Day 1,947, 09:16

Едно не мога да разбера защо като искам да си говоря с с Кафевият защото наистина мога да науча нещо от него всички "пенкилери" искат да си говорят с мен.

Krum III
Krum III Day 1,947, 10:40

За разговори между двама си има лични съобщения.

Kukulast
Kukulast Day 1,947, 10:47

И според теб не могат да се правят коментари под статията на автора с цел изясняване на неговите позиции от статията. При личните разговора е конфиденциален, а ако искаш и други да научат нещо от разговора питаш в коментар. Не се сърди но с теб тия въпроси сме ги изяснявали и обсъждали и само можем да се повторим. Друго си е да чуя мнението на Кафевият ако той иска да го даде разбира се.

DrKaban
DrKaban Day 1,946, 09:12

Excelent, full support to nkfv from eChile. You are my papichulo.

Dm. Khotko
Dm. Khotko Day 1,946, 09:17

[private opinion mode ON]
Quote: A whole year you've been sitting on two chairs, as a friend with these and a friend with those Always been against this, but...
Isn't CoTWO two chairs itself, as we can see now?

NKFV
NKFV Day 1,946, 09:19

which are the two chairs? Old friend as Russia on one side and two whole alliances on the other?! U serious?

Did u really said that?!

Dm. Khotko
Dm. Khotko Day 1,946, 09:31

I only meant that CoTWO is way too big and its interests are sort of hard to be harmonized - which is obvious in case of this war.
The author says something like this in the "Dear TWO alliance..." passage (which contains some reference to you).

Nothing to do with Russia in my example...

Dm. Khotko
Dm. Khotko Day 1,946, 09:36

Ah, you're the author and it's your signature )))
That makes it even funnier.

Bardokva
Bardokva Day 1,946, 09:18

Да! 07

nutty fox
nutty fox Day 1,946, 09:23

ALL against Poland the bully!!! Pink cancer that needs to be stopped!!! voted+ shouted...

rlip
rlip Day 1,946, 09:26

v

Alexander Macedon
Alexander Macedon Day 1,946, 09:28

Vote from eMacedonia o7

malamber
malamber Day 1,946, 09:28

браво
о7

DontPanicPls
DontPanicPls Day 1,946, 09:31

Браво, браво ПЛЯС ПЛЯС. МНОГО ДОБРЕ КАЗАНО

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,946, 09:31

Great article! The future looks bright for the eNetherlands! NKFV+ you are very welcome to join the eNL. o7

NKFV
NKFV Day 1,946, 09:34

yesterday MUFC992 invited me to Ireland 😃 Who gives more money?! 😃

nutty fox
nutty fox Day 1,946, 09:44

Patriot after money hmmmmm?

Lord Calois Draco Bellator
Lord Calois Draco Bellator Day 1,946, 10:11

To Irelsnd? CUA? Argentina?

NKFV
NKFV Day 1,946, 10:55

Irony, dude, irony

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,946, 12:40

don't have any money to give, but we have plenty of real hard fights! Every real warrior is welcome! o7

Maced0n
Maced0n Day 1,946, 09:31

voted hard !

Educational Center
Educational Center Day 1,946, 09:32

Велик!
о7

NKFV
NKFV Day 1,946, 09:34

ихааа, кой си ти, Образователни центъре?

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.