Ambient on/off

Join the new world

 

(SRB/ENG) Будућност еСрбије / The future of eSerbia

Day 1,836, 06:20 Published in Serbia Serbia by Ljuti Soko
............................................................РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ еСРБИЈЕ...........................................................................

Наш чет - састанак сваког дана у 19:00h КЛИКНИ ОВДЕ ДА УЂЕШ НА ЧЕТ

Идемо путем правде и поштења, вере и врлине, чојства и хришћанског витештва, без мржње и освете према ма коме, клечећи увек пред Богом, а никад пред људима.

ПРОГРАМ СТРАНКЕ:

1. Једнаке шансе за све играче
Млади играчи су будућност и највећа снага еСрбије. Равногорски Покрет еСрбије
бориће се за друштво једнаких шанси. Рад и знање морају да буду једино мерило вредности које ће друштво да цени код новог играча.2. Слобода
Наше залагање за слободу значи супростављање свакој диктатури и зависности, захтеваћемо да се укину сви видови застрашивања, претњи, манипулација, да сваки играч има неотуђиво право на свој лични пут и избор, уколико не угрожава исто право другима.


3. Сузбијање криминала
Тражићемо и тежићемо за стално унапређивање институције која је задужена за сузбијање криминала, тј Мупа еСрбије. Да бисмо примерено и бескомпромисно реаговали на све видове превара над нашим грађанима и њиховом имовином.


4. Проширење граница еСрбије
Борићемо се соколовски да дрина заувек тече средином наше еСрбије.


5. Солидарност
У еСрбији постоје слабији и немоћни играчи који због затечене околности или појединачне несреће довели у положај да имају слабије шансе од других за постизање успеха у еЖивоту.
Наша дужност је да помогнемо свима који су у невољи и да изграђујемо друштво које ће почивати на принципу солидарности и слози.


6. Олобађање Српске Црне Горе
Сви Срби треба да живе у једној држави. Црна Гора, као и Република Српска треба да буду у границама Србије.


7. Дружење
Наш основни принцип је вера у позитивну енергију коју сваки појединац регистровањем на ерепублик доноси у еСрбију. Вера у уједињење, снагу и међусобно помагање и дружење нашег народа.


ПРИДРУЖИ НАМ СЕ:
Идемо путем правде и поштења, вере и врлине, чојства и хришћанског витештва, без мржње и освете према ма коме, клечећи увек пред Богом, а никад пред људима.
Зa eСрбију у којој постоји брига за све нове, слабе и немоћне играче и отпор против свих моћника и диктатора.
За еСрбију чији ће се еграђани осећати поносно
Својим еживотом у уважену Српску државу штитимо територије и права свих грађана.

За беспрекорну прецизност, свршену интеграцију и
непроценљиву фасцинацију подржи РПеС организацију!НАША ХИМНА: (КЛИКНИ ОВДЕ ДА ЧУЈЕШ ПЕСМУ)

..........Од Тополе, па до Равне Горе..........

Од Тополе, од Тополе, па до Равне Горе,
од Тополе, од Тополе, па до Равне Горе,
све су страже, све су страже, ђенерала Драже,
све су страже, све су страже, ђенерала Драже.

А патроле, а патроле, Калабић Николе,
а патроле, а патроле, Калабић Николе,
а заседа, а заседа, Рачића одреда,
а заседа, а заседа, Рачића одреда.

Извидница, извидница Павла Ђуришића,
извидница, извидница Павла Ђуришића,
претходница, претходница, војводе Ђујића,
претходница, претходница, војводе Ђујића.Оснивачи странке:

...........LjutiSOKO.................................................................Biskvit.......................................MikiBoxer......

..........::::::::::ENGLISH:::::::::..........

............................................................RAVNOGORSKI POKRET eSERBIE...........................................................................

Our pet - meeting every day at 19:00 h Connect: RIZZON Channel: #rpes

Let's go through justice and honesty, faith and virtue, humanity and Christian chivalry, hatred and vengeance against any who, still kneeling before God, and never in front of people.

Party program:

1. Equal opportunity for all players
The young players are the future and the greatest strength eSerbia. Ravna Gora Movement eSerbia
Fight for the society of equal opportunities. And knowledge must be the only measure of value that will cost the company to new players.2. Freedom
Our commitment to freedom means to counter every dictatorship and abuse, we will require to eliminate all forms of intimidation, threats, manipulation, each player has an inalienable right to their own choice of time and, if it does not endanger the same right to others.


3. Fighting crime
We will ask and we will strive for continuous improvement of the institution which is responsible for crime prevention, ie Mupa eSrbije. In order to respond appropriately and compromise on all aspects of fraud against our citizens and their property.


4. Expanding boundaries eSrbije
We will fight forever Sokolovsky Drina flows to the middle of our eSrbije.


5. Solidarity
In eSerbia are weak and powerless players because of the existing circumstances or individual accidents resulted in a position to have less chance than others to achieve success in eLife.
Our duty is to help those who are in need, and to build a society that will be based on the principle of solidarity and unity.


6. The release of Serbian Montenegro
All Serbs should live in one state. Montenegro and the Republic of Serbian should be within Serbia.


7. Association
Our basic principle is the belief in the positive energy that each individual brings to eRepublik by registering in eSerbia. Faith in the unity, strength and mutual support and friendship of our people.


Join us:
Let's go through justice and honesty, faith and virtue, humanity and Christian chivalry, hatred and vengeance against any who, still kneeling before God, and never in front of people.
For eSerbia where there is concern for all new players weak and powerless and the powerful resistance against all the dictators.
For eSerbia which will eCitizens feel proud.
Reverend its eLife the Serbian state territory and protect the rights of all citizens.

For flawless precision, integration and GraduatesРПеС fascination invaluable support organization!


Our anthem: (Click here to hear song)

..........From Topola Topola since, to the Straight Up,..........

From Topola Topola since, to the Straight Up,
of Topola Topola since, to the Straight Up,
all the guards, all guards of General Draza,
all the guards, all guards of General Draza.

A patrol, and the patrol, Kalabić Nicholas
and patrols, and patrols, Kalabić Nicholas
and sits, and sits, Račića Squad
and sits, and sits, Račića detachment.

Vanguard, Vanguard Paul Djurisic,
Vanguard, Vanguard Paul Djurisic,
precursor, predecessor, Duke Djujic,
precursor, predecessor, Duke Djujic.The founders of the party:

...........LjutiSOKO.................................................................Biskvit.......................................MikiBoxer......

This article is meant for humorous purposes only. Any resemblance to real persons, living or dead is purely coincidental.
 

Comments

serbian333
serbian333 Day 1,836, 06:48

Tako je Ravna Gora pobediti mora

Ljuti Soko
Ljuti Soko Day 1,836, 07:40

За беспрекорну прецизност, сaвршену интеграцију и
непроценљиву фасцинацију подржи РПеС организацију!

zeka2501
zeka2501 Day 1,836, 08:20

o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.