Ambient on/off

Join the new world

 

Славни Револуционар - Slavni Revolucionar - The Famous Revolutionary

Day 1,934, 10:05 Published in Serbia Serbia by Aca Djekic
Уго Рафаел Чавез Фријас је био председник Венецуеле. Као вођа боливаријанске револуције, Чавез је промовисао своје виђење демократског социјализма, латиноамеричких интеграција, и антиимперијализма. Такође је био и ватрени критичар неолибералне глобализације и спољашње политике САД.Официр по професији (падобранац), 4. фебруара 1992. године предводио је покушај преузимања власти у Венецуели војним ударом. Неколико стотина људи је погинуло, пуч је пропао, а Чавез је затворен. После 2 године затвора помиловао га је тадашњи председник Венецуеле Рафаел Калдера.
По изласку из затвора, основао је партију Покрет за пету републику. На председничким изборима 6. децембра 1998. добио је 56,2% гласова и постао председник првенствено захваљујући гласовима сиромашних грађана, код којих је имао јаку подршку. Његови политички непријатељи су били средња и виша класа, синдикати, као и скоро сви приватни медији у земљи. Таква ситуација је довела до политичке поларизације у Венецуели, а као резултат тога 12. априла 2002. је извршен војни удар на коме је опозиција преузела власт, али само накратко. Због велике подршке међу војницима, Чавез је враћен на председничку функцију два дана касније, 14. априла. У децембру исте године почео је велики штрајк у нафтној индустрији који је трајао два месеца, изазван Чавезовим покушајима да промени вођство у нафтним компанијама и отпусти 18.000 радника.На референдуму за опозив који је одржан 15. августа 2004. године, 59% оних који су изашли гласало је против Чавезовог опозива.
Чавезови односи са САД су били врло лоши, а више пута је претио престанком извоза нафте у ту земљу због мешања у унутрашња питања Венецуеле. САД су наводно подржале војни удар против њега у 2002. години. Насупрот томе, био је у врло добрим односима са Кубом и Фиделом Кастром, а Венецуела и Куба добро сарађују и размењују услуге. Чавез је такође био у добрим односима са Ираном и Русијом са којом је склапао веће оружарске послове (руски борбени авиони).Чавез је изјавио да његова земља неће признати независност Косова и Метохије, упозоравајући да би одвајање Космета и Србије могло изазвати сукоб у региону.

„САД су иницирале независност Косова да не би допустиле јачање Русије у свету и да би створиле ново жариште напетости“, изјавио је Чавез 24. марта 2008. Он је рекао да су САД „за постизање својих циљева чак прибегле томе да на чело Косова поставе терористу, јер је политика Вашингтона усмерена у правцу поделе народа и распиривања конфликата. Амерички империјализам покушава да, по примеру Косова, постигне одвајање нафтом најбогатије државе Сулија од Венецуеле, али му то никада неће поћи за руком“.Хвала ти што си живео међу нама.Ugo Rafael Čavez Frijas je bio predsednik Venecuele. Kao vođa bolivarijanske revolucije, Čavez je promovisao svoje viđenje demokratskog socijalizma, latinoameričkih integracija, i antiimperijalizma. Takođe je bio i vatreni kritičar neoliberalne globalizacije i spoljašnje politike SAD.Oficir po profesiji (padobranac), 4. februara 1992. godine predvodio je pokušaj preuzimanja vlasti u Venecueli vojnim udarom. Nekoliko stotina ljudi je poginulo, puč je propao, a Čavez je zatvoren. Posle 2 godine zatvora pomilovao ga je tadašnji predsednik Venecuele Rafael Kaldera.
Po izlasku iz zatvora, osnovao je partiju Pokret za petu republiku. Na predsedničkim izborima 6. decembra 1998. dobio je 56,2% glasova i postao predsednik prvenstveno zahvaljujući glasovima siromašnih građana, kod kojih je imao jaku podršku. Njegovi politički neprijatelji su bili srednja i viša klasa, sindikati, kao i skoro svi privatni mediji u zemlji. Takva situacija je dovela do političke polarizacije u Venecueli, a kao rezultat toga 12. aprila 2002. je izvršen vojni udar na kome je opozicija preuzela vlast, ali samo nakratko. Zbog velike podrške među vojnicima, Čavez je vraćen na predsedničku funkciju dva dana kasnije 14. aprila. U decembru iste godine počeo je veliki štrajk u naftnoj industriji koji je trajao dva meseca, izazvan Čavezovim pokušajima da promeni vođstvo u naftnim kompanijama i otpusti 18.000 radnika.Na referendumu za opoziv koji je održan 15. avgusta 2004. godine, 59% onih koji su izašli glasalo je protiv Čavezovog opoziva.
Čavezovi odnosi sa SAD su bili vrlo loši, a više puta je pretio prestankom izvoza nafte u tu zemlju zbog mešanja u unutrašnja pitanja Venecuele. SAD su navodno podržale vojni udar protiv njega u 2002. godini. Nasuprot tome, bio je u vrlo dobrim odnosima sa Kubom i Fidelom Kastrom, a Venecuela i Kuba dobro sarađuju i razmenjuju usluge. Čavez je takođe bio u dobrim odnosima sa Iranom i Rusijom sa kojom je sklapao veće oružarske poslove (ruski borbeni avioni).Čavez je izjavio da njegova zemlja neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, upozoravajući da bi odvajanje Kosmeta i Srbije moglo izazvati sukob u regionu.

"SAD su inicirale nezavisnost Kosova da ne bi dopustile jačanje Rusije u svetu i da bi stvorile novo žarište napetosti", izjavio je Čavez 24. marta 2008. On je rekao da su SAD "za postizanje svojih ciljeva čak pribegle tome da na čelo Kosova postave teroristu, jer je politika Vašingtona usmerena u pravcu podele naroda i raspirivanja konflikata. Američki imperijalizam pokušava da, po primeru Kosova, postigne odvajanje naftom najbogatije države Sulija od Venecuele, ali mu to nikada neće poći za rukom ".Hvala ti sto si ziveo medju nama.Hugo Rafael Chavez Frijas was President of Venezuela. As the leader of the Bolivarian Revolution, Chávez has promoted his vision of democratic socialism, Latin American integration and anti-imperialism. He was also a fervent critic of neoliberal globalization and external policy of the United States.Officer by profession (paratrooper), 4 February 1992. he led the takeover attempt in Venezuela coup. Several hundred people were killed, the coup failed and Chávez was closed. After 2 years in prison he was pardoned by then-President Rafael Caldera of Venezuela.
Upon being released from prison, he founded the Movement for the fifth game of the republic. The presidential elections on 6 December 1998. received 56.2% of the votes and became the President is primarily due to the votes of poor people, with whom he had strong support. His political enemies were middle and upper class, the trade unions, as well as almost all private media in the country. This situation has led to political polarization in Venezuela, and as a result the 12th April 2002. was carried out a military coup in which the opposition took power, but only briefly. Due to the enormous support among the soldiers, Chávez was returned to the presidency two days later, on 14 April. In December of the same year he began a strike in the oil industry, which lasted two months, caused by Chávez's attempts to change the leadership of the oil companies and dismiss 18,000 workers.On the recall referendum held on 15 August 2004. year, 59% of those who voted voted against Chavez's recall.
Chavez's relations with the U.S. were very poor, and has repeatedly threatened to cease oil exports to that country because of interference in the internal affairs of Venezuela. U.S. allegedly supported a military coup against him in 2002. year. On the contrary, he was very good relations with Cuba and Fidel Castro and Venezuela and Cuba are cooperating and sharing service. Chavez has also had good relations with Iran and Russia, with whom he struck up major gunsmithing work (Russian combat aircraft).Chavez said his country will not recognize Kosovo's independence, warning that the separation of Kosovo and Serbia could lead to conflict in the region.

"The U.S. has initiated the independence of Kosovo would not have allowed the strengthening of Russia in the world and to create a new focal point of tensions," Chavez said on 24th March 2008. He said that the United States "to achieve their goals even resorted to it at the head of a terrorist set Kosovo, as Washington's policies directed towards the division of the people and inciting conflict. U.S. imperialism is trying, after the example of Kosovo, to achieve the separation of oil-richest countries Sulija from Venezuela, but he will never succeed. "Thank you for being among us.
 

Comments

Aca Djekic
Aca Djekic Day 1,934, 10:11

Clanak je inace na latinici, cirilici i na engleskom, zato je tako dugo. 🙂

Aca Djekic
Aca Djekic Day 1,934, 10:13

A i ovo mi je prvi clanak hahahahaha

Aca Djekic Day 1,934, 10:13

Comment deleted

Revolucionarbgd
Revolucionarbgd Day 1,934, 10:14

V3
SLAVA UGO ČAVEZU!

VOODOO ePOPEYE
VOODOO ePOPEYE Day 1,934, 12:27

Evo i vote i sub ; )

Sasa Kostic
Sasa Kostic Day 1,934, 12:28

Takodje

Aca Djekic
Aca Djekic Day 1,934, 20:48

Hvala drugari, hvala! 😃 puno znaci za pocetak 😃

Marchao
Marchao Day 3,118, 18:01

v

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.