[МВнР/MoFA] Балкански НАП/Balkan NAP

Day 3,310, 11:22 Published in Bulgaria Bulgaria by Ministry of Foreign Affairs BGNon-aggressive Pact between Bulgaria,Republic of Macedonia

, Greece and Turkey

1. The government of Greece will release the original regions to the government of Bulgaria and no new Natural Enemy laws will be proposed between them. The governments of Republic of Macedonia, Greece and Turkey shall be responsible for initiating the resistance wars and the governments will coordinate for the region's release. The Government of Republic of Macedonia, Greece, Turkey will release the original regions via RWs.


2. As soon as the agreement is published by the signing 4 parties, and is ratified, Greece will vote NO to the proposed Natural Enemy law against Republic of Macedonia and peace law will be started by all parties. All remaining regions will be returned to the governments of the parties mentioned above.

3. All signing parties will keep their respective regions (Core and Non-Core), meaning none of them have aspirations towards each other’s regions.

4. No Natural Enemy, Declare War or Airstrike laws will be proposed by undersigned parties against any member of this agreement.

5. No Military Take Overs (Dictatorships) or Political Take Overs (PTOs) will be organised or supported by undersigned parties against any member of this agreement.

6. No Combat Orders from national Military Units controlled by a signing party will be set against any of the other signing parties.


The preceding agreement shall come into effect immediately upon publication by all four signing parties, on date December 12, 2016, and remain in effect until date March 12, 2017. Only the English section is valid as far as the treaty is concerned.


Signed by:

Country Presidents:
dimikala Greece
napan jr Turkey
Old 7 Bulgaria
Boban Mitrovski Republic of MacedoniaБългарска версия:

Договор за ненападение межу България, Република Македония, Гърция и Турция

1. Правителството на Гърция ще освободи оригиналните региони на правителството на България и няма да се пускат нови ЕВ закони между двете държави.Правителствата на Република Македония, Гърция и Турция отговарят за координирано вдигане на въстания и поетапно освобождаване на регионите.

2. От момента на публикуването на договора, той влиза в сила и Гърция ще отмени гласуваното ЕВ срещу Република Македония и ще има мирни закони между четирите страни. Всички региони, които са окупирани от някоя от държавите се връщат на оригиналния собственик.

3. Всички подписващи страни ще запазят влиянието си върху регионите им на влияние (оригинални и колонии) и никоя от държавите няма да пречи по какъвто и да е начин.

4. Няма да се обявяват закони за EВ, Обявяване на война или ВУ между четирите държави.

5. Няма да се организират МТО,ПТО от никоя от страните подписали този договор.

6. Няма да се пуска Combat Orders от националните юнити на държавите подписали договора.


Настоящето споразумение влиза в сила веднага след публикуването на четирите държави на дата 12 декември 2016 година и ще бъде валидно до дата 12 март 2017 година. Само английската версия се зачита за вярна

Подписано от

Президенти:
dimikala Гърция
napan jr Tурция
Old 7 България
Boban Mitrovski Република Македония