МА регрутира млади авијатичари [MKD/EN]

Day 3,873, 09:47 Published in Republic of Macedonia (FYROM) Cyprus by D0n4t3ll0

Добра вечер Македонци.

Академијата на Македонска Армија продолжува со својот проект за унапредување на авијатичари во еМакедонија. Проектот функционира, играчите го даваат својот максимум и ние се трудиме да им го олесниме патот до врвот.
Нормално, секогаш сме во потрага по нови активни играчи кои што со нас многу брзо и лесно би го зајакнале својот авио ранк.

На последната промоција, Пауер Пакет доби играчот СТРУМИЧКА КОБРА бидејќи имаше најмногу убиства во претходните 4 недели. Честитки за неговиот успех о/

Имаме поделби на леб, им помагаме да имаат активни ку1, ку2 и ку3 куќи, добиваат и бонус востанија, кратко кажано помагаме со се што може да се помогне.
Плато исто така ни ја олесни работата, бидејќи благодарејќи на Северрус Снeјп и неговата промотивна статија секоја недела добиваме парична помош за промовирање и одржување на проектот. Таа помош изнесува 10 голд неделно по играч.
Штом и Плато смета дека проектов е добар, мислам дека треба сите да му дадеме шанса а со тоа и да се унапредиме самите себе да бидеме еМакедонска авио сила.
Исто така сакам да споменам дека секоја недела МА зема најголем авио рефунд од државата бидејќи правиме најмногу убиства од единиците вклучени во државниот рефунд. За сето тоа сте заслужни сите вие активни авијатичари во МА.

Разгледајте ги статиите на mittekemuis каде што има се убаво објаснето за Платовата фондација.Во продолжение уште еднаш ќе ги повторам условите (кои воопшто не се комплицирани) за да ни се приклучите во нашата авио академија.

- Да имате Македонско државјанство
- Да бидете членови на авио четата на Македонска Армија
- Да го користите аватарот на единицата ( Аватар: https://postimg.cc/image/plvghacnb/ )
- Да бидете дел од нашата Вибер група ( https://invite.viber.com/?g=bGU1j8s0QUd6WiRo6Jv9ZP41x8YUgE1O )

Играчи со ранк и повисок од Chief Master Sergeant и играчи кои веќе имаат активен Пауер Пакет се исклучени од наградите.Во продолжение уште еднаш ќе ги повторам условите (кои воопшто не се комплицирани) за да ни се приклучите во нашата авио академија.


Награди:

Месецов решивме да направиме мала промена во наградите. Наградувањето за нов ранк го продолжуваме до Chef Master Sergeant*** со тоа што играчот секако го добива Блитц пакетот со достигнување на ранкот Chef Master Sergeant и тогаш завршува со програмата, само што ќе може да избере кога сака да го добие пакетот од нас.

- За комплетирање на Дневните Наредби (ДО) секој ден во неделата (7 ДО) и да бидете во топ10 по број на убиства во единицата, само првиот пат добивате 1 ку1 куќа, следната недела ку2 куќа и таа по неа ку3 куќа. Ку3 куќата е најголемата куќа која што ја добивате како помош од МА.

*Појаснување: За да добиете ку3 куќа, мора да ги имате ку1 и ку2 веќе активни. А доколку веќе имате добиено ку1 и ку2 куќа како награда, сметаме дека можете во иднина сами да си ги купувате заработувајќи од билетите за работа. Со тоа можеме да заклучиме дека ку1 и ку2 куќите се задолжителни да ги имате.

- Сите кои што ќе бидете во топ5 по број на убиства во единицата, само и само во авио битки, во цела недела, добивате 1000 денари секој од вас.

- Секој месец играчот со најмногу убиства добива Пауер Пакет.

- Командантот секоја недела ќе доделува награда за најактивниот играч во вредност од 3000 денари. Тоа подразбира активност на Вибер групата, следење приоритети, барање помош, прашување прашања кога нешто не му е јасно. Еден играч може да ја добие наградава еднаш месечно.

- Прв СХ медал 3000 денари.

- СХ медал за Македонија во ПРИОРИТЕТНА, МНОГУ ВАЖНА БИТКА 10000 денари.
Ваквите битки ќе бидат најавувани од командантното тело на единицата неколку часови претходно.

- За постигање на секој нов авио ранк ги добивате следниве награди:- Секој играч кој ќе биде дел од програмата и ќе го достигне ранкот Chief Master Sergeant ќе добие Блитцкриг Пакет како награда за успешно завршување на програмата, и може да избере кога после достигањето на ранкот го сака пакетот.Секој заинтересиран играч е должен да ги контактира Гамбле_24 или СудакаМкд за да во поканат во авио четата и да ги внесат неговите податоци во евиденција.


Линк до единицата: https://www.erepublik.com/en/military/military-unit/459
Линк до ГАМБЛЕ_24: https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/2567476
Линк до СудакаМКД: https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/6200884


Сите сте добредојдени да бидете дел од Мacedonian Army o/

_________________________________________________________

*English version


Macedonian Army (MA) recruiting young aviators


Hello comrades,

Macedonian Army’s Academy continues with its project for promoting the aviators in eMacedonia. The project is working, players give their maximum and we try to make their way to the top way easier!
Of course, we are always in search for new active players who along with our help could very easily and fast to strengthen their aerial rank.

On the last pack promotion, STRUMICKA KOBRA received a Power Pack because he had the most kills in the previous 4 weeks. Congratulations on his success! o7

We have food giveaways, we help our players to have active Q1, Q2 and Q3 houses, they get bonus RW reminders, in short we help with everything we can.

Plato also made our job easier, because thanks to Severrus Snape and his promotional article we get financial help on a weekly basis to promote and maintain the project. That help is 10 gold per player, every week.
Since Plato as well thinks this project is good, I believe we should all give it a chance and with it, make ourselves stronger and become eMacedonian aerial force.
I also want to mention that every week Macedonian Army receives the biggest aerial refund from the state since we make the most kills from the MUs included in the state project. That is all because of you, active aviators in Macedonian Army!

Please read the articles of mittekemuis where she has explained everything nicely about the Plato Foundation.

_____________________________________________________


Now I will once again repeat the conditions (which aren’t complicated at all) for joining our aerial academy.

- Have Macedonian citizenship
- Be members of the aerial squad of Macedonian Army
- Use MUs Avatar ( Avatar: https://postimg.cc/image/plvghacnb/
)
- Be part of our Viber group (https://invite.viber.com/?g=bGU1j8s0QUd6WiRo6Jv9ZP41x8YUgE1O )


Players with rank higher than Chief Master Sergeant and players who already have an active Power Pack are excluded from the rewards listed below.

__________________________________________________________

Rewards:

This month we decided to make a little change with the rewards. The reward for new rank is expanded till Chief Master Sergeant*** with which the player gets the Blitzkrieg Pack already by getting to Chief Master Sergeant rank and then ends with the program; but he can choose when to receive the pack from us.

- For completing the Daily Orders (DOs) every day in the week (7 DOs) and for being in Top 10 for number of kills in the Military Unit, (only) the first time you get one Q1 house, the next week Q2 house, and the week after that you get Q3 house. Q3 house is the highest quality house you can receive as help from Macedonian Army.
*clarification: in order to get a Q3 house, you need to have the Q1 and Q2 houses already active. If you already have the Q1 and Q2 houses as rewards, we consider that you are capable of buying those houses yourselves in the future, using the work tickets from those houses. With this we conclude that Q1 and Q2 houses are mandatory to have.

- All those who will be in Top 5 by number of kills in the MU, only and only in Aerial battles whole week, get 1.000 currency from us.

- Every month the player with most kills gets a Power Pack

- The Commander each week will give a reward to the most active player in form of 3.000 currency. That means activity on our Viber group, following priorities, seeking help, asking questions when something isn’t clear etc. One player can get this reward once per month.

- First Sky Hero medal – 3.000 currency reward.

- Sky Hero for eMacedonia in a top priority important battle – 10.000 currency reward.
These battles will be announced by the Commanders of the MU a few hours ahead

- For achieving every new aerial rank you get the following rewards:- Each player who will be a part of the program and achieves the Chief Master Sergeant rank will receive a Blitzkrieg Pack as reward for successfully finishing the program, and can choose when to receive the pack (after finishing the program).
___________________________________________


Every interested player needs to contact GAMBLE_24 or Sudaca MKD in order to receive an invite to join the aerial squad and to enter their data in our documents.

Link to Military Unit: https://www.erepublik.com/en/military/military-unit/459

Link to GAMBLE_24: https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/2567476

Link to SudacaMK😨 https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/6200884


You are all welcomed to be part of Macedonian Army o7