[MinInfo] Нікагда такога не была і вот апяць!

Day 3,516, 00:19 Published in Belarus Belarus by Ministry of Information BY


Многаўважаямыя ляхтараты!

Нісматра на то, што дзень каварных нападзеньняў, а іменна 22-ае іюня, быў усьпешна пройдзены ў духе дасьціжэній пасьледняй пяцілеткі, цем ня меняе подлыя чыі-імёны-нельга называць прэпаднесьлі ацьвецьсьцьвенным работнікам комплекса аўтамацізіраванава даенія непрыятны сюрпрыз, а каторам будзе сказана ніжэй. Атдзельна хацім ацьмеціць, што нікакіх нарушэній праізводсьцьвеннай дысьціпліны не атмечалась і кромя как праізволам уласьцей праізашэдшае назваць затрудніцяльна.І дзела дажэ не ва ўжэ стаўшэй прывычнай кучэ навозу пад дзьверамі нашава аграпрэдпріяція - паскудны вымагацель мамкіных крэдзітак ударыў куда глубжэ, раніўшы асновы нашай сельскагасударсьцьвеннасьці. С прыскробіям саабшчаем вам, што чысьленнасьць пагалоўя рагатага ската, на даеніі каторава  доўгае ўрэмя дзержалась наша сацыяльнаарыенціраваная эканоміка, крыцічэскі ўпала посьля правядзенія обшчэвідавых чыстак. Эта рэзьня надоўга астанецца ў нашай памяці. Не забудзім, не прасьцім. Пад націскам пермабанаў пала 90% нашых кармільцаў. Мір сельскагасударсьцьвеннасьці ўжэ нікагда ня будзець прэжнім...Што ж, нет каровы - будзем хадзіць п'яныя і дурныя, нічога не паробіш. Паэтаму, дарагі народзец, настала ўрэмя зацянуць патужэ паяса - паддзержкі ад гасударства ў відзе льготных раздачаў больш ня будзе. Доўгае ўрэмя добрыя гульцы памагалі вам чэм маглі. Первая раздача толька з этай оргі састаялась у далёкім 2,841 дні, аднака ўсё харошае тожэ імеець канец. Січас ціжыло гаварыць васстановіцца лі кагда-нібудзь наша эканамічэская мошч, но пака лапішчы цьвёрда дзержаць вілы, ішчо можна бароцца.