جاوی باس بن شد - JaviBoss Permanently banned

Day 388, 05:42 Published in Iran Iran by Van HeIsing
http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/266581


JaviBoss has been Permanently banned!
He was one of Spain's marshals who altered the result of some recent wars by himself.
He was on the top of Citizen Ranking and fought for 1376 times.
He has been banned today!
I congratulate this event!!
Now Mercenaries of of ATLANTIS must be careful more and more!! and this is the best occasion for PEACE to extend it's boundaries and depicting a new realm to world
We appreciate Admin due to his reckless and bold act!!!!یکی ازمارشالهای آتلانتیس و اسپانیا بود که در این جنگهای اخیر تکلیف 3 منطقه را به تنهایی مشخص کرد و در امتیازات در صدر جدول جهان قرار داشت و 1376 بار جنگیده بود .
امروز بن شد
بن شدنشو تبریک میگم
این اینجور که داشت میزد به تنهایی با یک لشکر برابر بود الان اون یکی مولتیهای آتلانتیس هم که بی مهبا با گلدهای مولتی داشتند میجنگیدن به خودشون میان و این یک امتیاز بسیار خوب برای پیس هستبه خاطر ترجمه به انگلیسی از ماسکیتر تشکر میکنم