Ambient on/off

Join the new world

 

[EXCLUSIVE] Interview with CEMMO. ENG/MKD

Day 1,228, 10:58 Published in Republic of Macedonia (FYROM) Republic of Macedonia (FYROM) by DarkoDimovski1
Hello cemmo.
Hello.
First i would like you to introduce yourself, How old are you, where do you live?
-My name is Cemil, I am 38 years old, I live where the 2 continents meet, İstanbul 🙂
When did you started playing erepublik and what was the reason about it?
-I read a news in internet, it was saying "greece invaded Türkiye". I click it, to see what is going on, and there I learnt about Erepublik. It was 5 months ago.
How did you found erepublik, did you saw it interesting at the beginning?
-In general I like strategy games, I like to see my account/country developing, I like to work on it. And here I can do the same thing, so yes it is interesting for me 🙂
Your bid for the congressman of eMacedonia spent successfully? What do you think of the Macedonian people?
-Normally I don't like politics, but there few areas left in the game I wonder, like congress, newspaper. I asked United Macedonia, if it's OK for him, I will try for congress. He accepted it. I want to thank to him, and the ones who voted for me 🙂
What do you thing about brotherhood between Macedonia and Turkey?
- I think its one of the strong bonds between 2 countries here in Erep. You fight with bulgaria when they attack us, although you weren't ready. And I always see people in each others wars. That's a good thing.
What was the reason for this big friendship?
- As far as I know, before the admins include Macedonia to the game, most of the MAcedonians were in eTürkiye, working and fighting for our country. If I am not wrong, there was also a special department for Macedonians in the government. And after Macedonia included, Lazocrats came here, and helped Macedonia a lot.
What do you thing for the new formed aliance ONE?
- ONE showed its power I think. Deleting crotia, italy, occupying regions of romania and Türkiye liberating its regions and winning against greece. I think this 10 gold limitation has effect also. We don't see people tanking like crazy. Accept romanians 🙂
What do you thing about eMacedonia?
- Macedonia became a very strong country in a short-time. I see lots of military units and. When I accept friendship request I notice that people have high levels. People are very organized and dynamic. If something important happens, everybody chain shouts it. I like to be here in MAcedonia, the only bad thing is I don't know Macedonian 🙁
This is my last question cemmo, Can you send message to macedonian people ?
- Macedonians are doing great thing, as we see in Italy. There is a strong leadership. Keep going like this, don't fight each other, at the end this is a game, the only aim should be to have more and more fun 🙂


Еве го и преводот од интервјуто.


Здраво cemmo.
Здраво.
Прва работа што би те прашал е да ни се преставиш, колку години имаш, каде живееш?
- Моето име е Cemil,Имам 38 години, живеам каде што 2 Континенти се спојуваат, Истанбул:)
Кога започна да играш еРепублик и која беше причината за тоа?
- Читав вести на интернет кои говореа: "Грција ја нападна Турција". Кликнав да видам што се случува, и таму научив за играта. Тоа беше пред 5 месеци.
Дали играта ти беше интересна на почеток?
- Во принцип ми се допаѓаат стратешки игри, сакам да гледам како мојот акаунт/мојата земја се развива, и сакам да работам на тоа. Тука можам да го правам истото, така да тоа е интересно за мене.
Вашата кандидатура за конгресмен на eМакедонија помина успешно. Што мислите за македонскиот народ?
- Нормално не ми се допаѓа политиката, но има неколку области во играта, се прашувам, како конгресот, весникот. Го прашав United Macedonia ако тоа е во ред за него, ќе се обидам за конгресмен. Тој тоа го прифати. Јас сакам да му се заблагодарам него, но и оние кои гласаа за мене:)
Што мислиш за братството помеѓу еМакедонија и еТурција?
Мислам дека е една од силните врски помеѓу 2 држави во еРепублик. Се боревте против Бугарија, кога тие не нападнаа, иако не бевте подготвени за тоа. И секогаш ги гледам луѓето во други војни. Тоа е добра работа.
Која е причината за ова братство?
- Колку што знам, пред некој од администраторите да ја вклучат еМакедонија во играва, најголем дел од Македонците беа во eТурција, во која работеа и се бореа за нашата земја. Ако не грешам, исто така имаше и специјален оддел за Македонците во владата. И откако Македонија се вклучени, Лазократите дојдоа овде, и и помогнаа на Македонија многу.
Што мислите за новата алијанса ONE?
- One ја покажа својата моќ мислам. Бришењето на Хрватска, Италија, окупирааа региони на Романија и Турција ги ослоботи сите регини и победи во војната со грција. Мислам дека ова ограничување 10 злато, исто така, има ефект. Ние не ги гледаме луѓето да тенкаат како луди.
Што мислиш за еМакедонија?
- Македонија стана многу силна земја за кратко време. Гледам многу на воени единици итн. Кога ќе се прифатам барање за пријателство забележувам дека луѓето имаат високо ниво. Луѓето се добро организирани и динамични. Ако нешто важно се случува, сите го споделуваат тоа преку Chain Shout. Сакам да бидам тука во Македонија, само лошота работа е што јас не знам македонски 🙁
И последното мое прашање cemmo, Каква порака ќе им испратиш на Македонците?
- Македонците прават одлична работа, како што гледаме во италија. Тука има силно лидерство. Продолжете како сега, не се борете едни со други, на крајот ова е игра, единствена цел треба да биде да има што повеќе и повеќе забава.


Thank you cemmo about this interview.
Фала cemmo за интервјуто.

HAIL CEMMO!
 

Comments

Strumjanin
Strumjanin Day 1,228, 11:03

HAIL CEMMO !

black mamba 007
black mamba 007 Day 1,228, 11:04

[Exclusive] Interview with cowboy_from_hell http://tinyurl.com/bgt26f

DenisID
DenisID Day 1,228, 11:05

VS

Vojvoda 78
Vojvoda 78 Day 1,228, 11:05

-Dali pretsedatelot pred da zamine,treba da go stavi na glasanje napadot na N.J.S.??? http://www.erepublik.com/en/article/-5-pet-pricini-zasto-treba-da-se-napadne-n-j-s-nashion-juzen-sosed--1730177/1/20

Wood KeY
Wood KeY Day 1,228, 11:06

o7

vlatkomacedonian
vlatkomacedonian Day 1,228, 11:15

Hail Turkey
Hail Macedonia

"..:: Si vis pacem, para bellum ::..
* Macedonian Illuminati *"

Jovicaaa
Jovicaaa Day 1,228, 11:17

HAIL CEMMO !

The Selfish Gene
The Selfish Gene Day 1,228, 11:22

HAIL CEMMO!

Trpere
Trpere Day 1,228, 11:24

HAIL CEMMO! CEMMO FOR PRESIDENT! :DDD

mEmO Makedonski
mEmO Makedonski Day 1,228, 11:24

o7

The Night Killer
The Night Killer Day 1,228, 11:25

HAIL CEMMO !

Shobevski
Shobevski Day 1,228, 11:26

HAIL CEMMO ! +

MihajloRi
MihajloRi Day 1,228, 11:27

HAIL CEMMO !

Ratatatau
Ratatatau Day 1,228, 11:29

HAIL CEMMO!

cemmo
cemmo Day 1,228, 11:36

Hail Macedonia & Türkiye! : )

Traleon
Traleon Day 1,228, 11:42

HAIL CEMMO !

cudniot
cudniot Day 1,228, 11:46

Jel tu Camail , Aloooooooooooooo camile , Javise bolan Camileeeeeeeeeeeeeeeee....
-Izvine gospodzo momentalno nije tu pila drva ,,,,,,,


http://www.youtube.com/watch?v=-WlVznpojkQ

AronMakedonski
AronMakedonski Day 1,228, 12:04

Hail Cemmo

carlixxx
carlixxx Day 1,228, 16:22

о7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.