Ambient on/off

Join the new world

 

[DarkoDimovski1]Current situation of the eWorld [ENG/MKD]

Day 1,980, 10:49 Published in Belgium Republic of Macedonia (FYROM) by DarkoDimovski1
Greetings to all,

After a long period in 2 click I decided to write an article related to recent developments in the eWorld. In this article i’ll write a few recent things that happened and might happened. MPP between Serbia and Romania, the foreign policy of the alliance CoT, possible war between CoT and TWO because of the misunderstandings between Bulgaria-Serbia.
I'll try to explain all of this on my way:

MPP between eRomania and eSerbia

MPP between the two countries for many was a big surprise. First thought that come to our mind was how EDEN founder and founder of TWO to sign a MPP?
I found the answer in the long operation of the two countries to sign the same agreement. For someone will be weird, for someone maybe not but eSerbia keep constant contact with eGreece for possible MPP between the two countries.
I had guided conversations with several people from eSerbia and nearly all got the same answer: MPP was signed only by the fact that eUSA joined the alliance CoT.
From start to deny this statement and to say that negotiations between eSerbia and eRomania are still before the trial period of eUSA to the alliance CoT. Characters who led these negotiation I believe almost all of you are familiar enough. More tragically, those same people are looking for Macedonia and Serbia to sign a nap next month for possible non-aggression between the two countries.
Serbian diplomacy is one of the worst these last few months (a few exceptions).

The current politics of CoT

This is a topic that I would like to pay most attention.
The alliance CoT last few months are without coordination. When the Millitarty commander of CoT doesn’t know which battle to put as priority then type fallen.I would like to ask why always the same faces run and lead the alliance? It is inheritance of your fathe /mother or?
There are toomuch intelligent people who deserve to run the job and who are willing to help as much as they can.
Another thing is: Where is the logic of the union to accept eUSA in CoT, and on the other side to hit against them in some battles? And what is the logic eMacedonia to accept eUSA to enter the CoT? Are they fell to low?
eUSA was the biggest enemy few months ago to eMacedonia, eUSA was a country that dissalowed Macedonia to have 10/10 resources. Also eUSA is the same country that refused to sign a NAP with eMacedonia
Who are the little minded who accepted eUSA in the alliance?
Apparently some things will never show out but to know that lie have short legs. There are too many logs in my computer about the dirty politcs but it is too early to announce.

Possible war between TWO and CoT

After signing the MPP between eSerbia and eRomania it’s more obvious and more that there will be war between the two alliances. One is the main member of the alliance TWO, the other member of the alliance CoT(eSerbia&eBulgaria). The reason is clear: eSebian MPP with eRomania because the acceptance of eUSA to CoT (untrustworthy) and the other NAP of eSerbia of Romania (enemy number 1 at the moment of eBulgaria).

Best regards,
DarkoDimovski1Здраво на сите,

После подолг временски период поминат во 2клик решив да напишам артикл поврзан со неодамнешните случувања во еСветот. Во артиклот ќе напишам неколку работи односно ќе има за неодамнешното МПП помеѓу Србија и Романија, надворешната политика на сојузот CoT, можна војна помеѓу CoT и TWO поради недоразбирањата на Бугарија-Србија.
Ќе се обидам да ги објаснам работите на мој начин:

1. МПП помеѓу Србија и Романија

МПП помеѓу овие две земји за многумина беше големо изненадување. Прва мисла која на сите ни дојде на памет е што па сега бараат основачот на EDEN и основачот на TWO да потпишат заедничко МПП?
Одговорот јас го најдов во долгото работење на двете земји за потпишување на истиот договор. За некого ќе дојде и чудно, за некого можеби и не но истата таа еСрбија води постојани контакти и со еГрција за можно МПП помеѓу тие две земји.
Водев разговори со повеќе личности од еСрбија и скоро од сите го добив истиот одговор: Потпишавме МПП само поради фактот дека еСАД влезе во сојузот CoT.
Уште од старт го демантирам овoј исказ и кажувам дека преговори помеѓу еСрбија и еРоманија има уште пред да започне trial периодот на еСАД во сојузот CoT. Ликовите кои ги водеа овие преговори не би сакал да ги потенцирам бидејќи верувам на сите скоро ви се доволно познати. Уште потрагично истите тие личности бараат Македонија и Србија да потпишат НАП следниот месец за можно ненапаѓање помеѓу двете земји.
Српската дипломатија е една од најлошите овие последни неколку месеци(има неколку исклучоци).


2. Надворешната политика на сојузот CoT

Ова е тема на која би сакал да обратам најголемо внимание.
Сојузот CoT последните неколку месеци се справува со без идејност и без координираност. Кога дојде ред MC на сојузот да незнае која битка да ја стави за приоритет тогаш пиши пропало.
Би сакал да прашам зошто секогаш едни исти ликови го водат сојузот? Наследство од таткото/мајката им е или што е работата?
Има премногу, ама премногу интелигентни луѓе кои заслужуваат да ја работат таа работа и кои имаат желба за да помогнат најмногу што можат.
Друга работа е следната: Која е логиката на сојузот да го прими еСАД во CoT, а од друга страна да пука против него во некои битки? И која е логиката еМакедонија да прифати еСАД да влезе во CoT? Зарем до толку ниско паднавме?
Па еСАД ни беше најголем еНепријател неколку месеци, еСАД беше земја која не сакаше да ни дозволи да имаме 10/10 ресурси поради еПолска. Истата таа земја која не сакаше да потпише НАП со нас?
Кои малоумници се тие кои го прифатија еСАД во сојузот?
Очигледно некои работи никогаш нема да искочат на виделина но да знаете на лагата и се кратки нозете. Има премногу логови кои ги имам поврзани со сојузов но сеуште е рано да се објават.

3. Можна војна помеѓу TWO и CoT

По потпишувањето на МПП помеѓу еСрбија и еБугарија се поизвесно е дека ќе дојде до војна помеѓу двата сојуза. Од една страна еден од двата главни члена во сојузот TWO, а од друга главниот член на сојузот CoT. Причината е јасна: Од Српска страна МПП на сите CoT земји со еСАД(неверодостојно) а од друга МПП на еСрбија со Романија(непријателот број 1 во моментов на еБугарија).

Тука би додал и дека Србија сака МПП со Грција. Бидете сите на готовс бидејќи според мене не чека борба со Србија за неколку месеци.

Со сета почит,
DarkoDimovski1
 

Comments

DarkoDimovski1
DarkoDimovski1 Day 1,980, 10:50

[DarkoDimovski1]Current situation of the eWorld [ENG/MKD]
http://tinyurl.com/d26jme3

eDnopmk
eDnopmk Day 1,980, 11:57

Постави го Македонскиот дел прв, не си енглез....

Ely.nea
Ely.nea Day 1,980, 11:07

voted : nice job Darko.

DarkoDimovski1
DarkoDimovski1 Day 1,980, 11:09

Thank you Elynea.

JunglistMK
JunglistMK Day 1,980, 11:15

1. Зошто пишуваш во овој фонт.
2. Конечно некој да пише за ситуацијата, да ги извести двокликашите и тие што се онлине нон-стоп ама се премногу глупи да разберат што се случува.
3. Србите ко срби си тераат некоја глупа политика без логика, ама кога тргнале така работите тука е и еХрватска и ние можеме МПП да вклучиме.
4. А за еСАД ме боли к*р дали ке имаме МПП со нив и онака нема да пукам за нив (освен 25 убиства за мercenary медалот)

El Che G
El Che G Day 1,980, 11:37

како и да е,важно ќе е интересен следниов период

mandanata
mandanata Day 1,980, 11:37

o7

mandanata
mandanata Day 1,980, 11:38

fala na vote o7

El Che G
El Che G Day 1,980, 11:38

за торбеши СЕ!

Stolch
Stolch Day 1,980, 11:54

1. Coordination in CoT needs improvement, comunication needs improvement and most of all integration needs improvement.

2. Absolutely no. The alliance is not run by the same people and no one has hijacked it. On this point there is no point of argument. The only problem it faces is lo activity form the aMCs for the most part but something we will correct in time. One thing I'll not accept is the "blame the leadership game". Unlike other alliances the leadership changes often and is guaranteed to change, also there are many ways to ork to fix problems it they exist.

3. USA is the excuse, the mantra that is being sold, no it's not USA the reason Serbia signed an alliance with Romania. There have been those who wanted this to happen for years, hoever the really serious push came in the last 6 months and yes it is the same who no call MAcedonia differently that have been pushing for it. Last month it as to let Macedonia and Bulgaria be deleted in their original regions as a means to provoke a response, attack Russia. If CoT did not take a stand there would only have been escalation. The aim has always been Greece and Romania along with China, Brazil and Argentina in TWO. However for most of the rest it ill not happen, Greece and Romania though it will.

4. All the rest is politicizing, things are simple, EDEN is dead for a long time, TWO kept it alive artificially until it felt confident enough that it will retain it's dominance in an post-EDEN era. Notting wrong with that.

The problem with the whole situation is that there was a right way to do it and a wrong way to do it. Romania sought peace with Bulgaria, instead of Serbia supporting this so they can sign the MPP afterwards without an open war, they let or maybe encouraged Romania to play dumb like that never happened and then switched sides in the ar mid-stride.

So be it, but by no means Serbia and TWO are the victims here, they still can play it like players or like hypocrites, it's their choice.

DarkoDimovski1
DarkoDimovski1 Day 1,980, 11:56

Well last few months there were only 2 players who run the alliance. Correct me if i'm wrong.

Wildrunner
Wildrunner Day 1,980, 12:06

Alliance leadership has changed now

DarkoDimovski1
DarkoDimovski1 Day 1,980, 12:07

Still the same persons are in the alliance.

Stolch
Stolch Day 1,980, 12:10

It's as much their fault as everyone else's, CoT had become complacent, but it as to way.

Both from leadership there needs to be transparency and from member states there needs to be accountability, both for them and seeking it from leadership. That's ho it works and can work good.

Unlike other alliances here 3 years later it is the same people, in CoT one person can spend a maximum of 3 months for a calendar year and every country gets a chance to nominate a SC.

Stolch
Stolch Day 1,980, 12:11

No it's not the same people, I'm in the alliance for the first time, both SCs are SC for the first time. The MC is the MC for the first time.

DarkoDimovski1
DarkoDimovski1 Day 1,980, 12:13

I'm saying the previous months.
You say that one person can spend only 3 months in the leadership.
What will you say about chukcha ana ko3ata?
Ko3aTa was CP and still MC of the alliance.

Wildrunner
Wildrunner Day 1,980, 12:22

kozata and chukcha are gone for good, so your point is?

DarkoDimovski1
DarkoDimovski1 Day 1,980, 12:23

My point is how can CP of a country also be a MC of the alliance?

Stolch
Stolch Day 1,980, 12:34

Darko it shouldn't, but it as not explicitly put into the charter, so it should have been taken to the court, but it wasn't, we will adress this in the charter.

It as a flaw of the charter, we'll fix it, like any other flaw that appears. It's a game, there will be mistakes, failures and flaws, the key is to fix them, be willing to fix them and more importantly ork to fix them not acuse each other of them.

DarkoDimovski1
DarkoDimovski1 Day 1,980, 12:38

Then i'm glad that a good man is a SC of our alliance. Wish you all the best.

Toni Lj Cvetkovski
Toni Lj Cvetkovski Day 1,980, 12:02

Of of of. Kako ja vodime vojnava so dvocefkite, samo vojna so Srbija ni fali. Ama jbg toa e. Se za tatkovinata.

ArhelajBlatecki
ArhelajBlatecki Day 1,980, 12:04

A pa koga toa ustvari bile ama onaka bas iskreni so nas nasite ,,brajka '' srbi ?!imalo mozebi nekoi isklucoci sekoja cest i periodi ?NO ????TOLKU SAMO ISKLUCOCI

Jurukov
Jurukov Day 1,980, 12:07

Pak Balkanski vojni so starite sojuznici na terenot

Emperor Gaozu
Emperor Gaozu Day 1,980, 12:18

ќе остане ли држава со која не сме се степале?

v 47 s 2169 ot moja strana da kazam samo nesto... ako ima seuste zezki glavi ot dvete strani srbija, makedonija i se provocira na golemo i posle potpise so grcija pa hrvatska , znaci ke se iselam negde cile brazil i ne se zamaram veke so eBalkan i vo Real life sme patetika i tuka li....???

Angeldim
Angeldim Day 1,980, 15:41

Sam kazuvas deka si bil vo dvoklik pa i jas gledam deka ne si gi razbral rabotite ubavo ne e ista politikata od ti koga si bil vo nea i sega kako sto gledas two otvoreno ne provociraat i ni izjavuaat vojna samo nikako da se sluci i ti sto ocekues da ne gi primime USA vo CoT i da si ostaneme i bez USA i vo vojna so TWO i EDEN i da ne gazat site

Jeiry
Jeiry Day 1,981, 01:11

I don't know much about these matters, but it looks interesting.

AlexMCS182
AlexMCS182 Day 1,981, 04:03

Vote for Darko !

Pertazeta
Pertazeta Day 1,981, 05:20

>de nope.

Ely.nea
Ely.nea Day 1,982, 02:10

Nothing is eternal in this game.

New member = more difficulty

This new member could makes problems but this country must prove with actions that's it deserves to have help.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.