Ambient on/off

Join the new world

 

[Ambassador] Интервю с президента на Нова Зеландия за месец януари

Day 1,904, 10:14 Published in Bulgaria Bulgaria by Armaga


English version.
Kia ora Bulgarians. This is the interview with the president of New Zealand

Armaga: Was January successful month for New Zealand?
Fanktastic: Well, I must say that NZ governments are different from bigger countries.
We succeeded to keep strong bonds with our allies.
We boosted our treasury a bit.


Armaga: What was the best moment for New Zealand when you have been a president?
Fanktastic: The best moment's was when let's say enemy countries, or not friendly countries wanted our MPP.

Armaga: What was the worst moment for New Zealand when you have been a president?
Fankastic: One time, we didn't had enough money for MPP, we needed an hour for transaction.
Let's say that that, I don't really know:)


Armaga: What was the most serious problem in New Zealand for month January?
Fanktastic: Well, USA applied for joining CoT
In first, we said NO, so everyone came after us.
They said we are muppets of Serbia, which is a total lie.


Armaga: I was shocked when the USA attacked South Korea which is also member of CoT.
Fanktastic: Yes, there are many reasons why the USA shoudn’t be in CoT.

Armaga: What do you think about the political situation in New Zealand?
Fanktastic: It's steady, it's completely independent, everyone is in good relations.

Armaga: Are you satisfied from your ministries?

Fanktastic:
I am not so happy, not so many of them really worked.


Armaga: But from who you are most satisfied?
Fanktastic: With Ronell (Tabithi in game) and Mister Terminator
Also, Helen Moon


Armaga: What do you think about the economic crysis in eRepublik?
Fanktastic: NZ was country who took huge part in wars, in any moment we could have war with someone.
Then, admin have decided to deactivate bot, to say like that and now is a mess.


Armaga: Do you think that New Zealand will reconstruct the army in the next 30 days?
Fanktastic: Everything is possible with Mister Terminator leading, I think he will succeed.

Armaga: What do you think about the alliance CoT?
Fanktastic: It is good alliance with lot of our old friends.

Armaga: What do you think about Bulgaria?
Fanktastic: I am Serb in RL so it is friendly country for me, in eRep Bulgaria is really strong with strong individual players.

Armaga: Yes, Bulgaria is strong, but Serbia and Poland are the strongest countries in eRepublik.
Fanktastic: I think alliance is more important, trust, etc.

Armaga: What are your relationships with the other alliances?
Fanktastic: We don't cooperate with other alliances at all.
All we have is old friendships.


Armaga: What do you expect from New Zealand in next 30 days?
Fanktastic: I expect from NZ to continue with strong bonds with allies, and to be more active in CoT.

Armaga: Thank you for the interview!


Bulgarian version.
Здравейте българи. В тази статия е представено интервюто с президента на Нова Зеландия през месец януари.

Armaga: Беше ли месец януари, успешен за Нова Зеландия?
Fanktastic: Първо, трябва да кажа, че правителството на Нова Зеландия е различно от това на по- големите държави. Ние успяхме да поддържаме силни приятелски взаимоотношения с нашите съюзници. Успяхме да подобрим финансовото си положение.

Armaga: Кой беше най- добрият момент за Нова Зеландия, докато все още сте президент?
Fanktastic: Най- добрия момент беше, когато неприятелски страни или такива, които са ни неутрални, поискаха от нас МПП.

Armaga: Кой беше най- неприятният момент за Нова Зеландия, докато все още сте президент?
Fanktastic: Когато нямахме достатъчно пари за МПП и ни трябваше час за транзакция. Всъщност, наистина не знам кой е най- лошият момент 🙂

Armaga: Кой беше най- сериозният проблем за Нова Зеландия през месец януари?
Fanktastic: Когато САЩ реши да се присъединява към CoT. В началото ние казахме НЕ и всички ни последваха.
Американците казаха, че ние сме сателит на Сърбия, което е пълна лъжа.


Armaga: Аз бях шокиран, когато САЩ нападнаха Южна Корея, държава, която също е част от CoT.
Fankstastic: Да, САЩ не бива да са част от CoT и за това си има много причини.

Armaga: Какво мислите за политическата ситуация в Нова Зеландия?
Fanktastic: Всичко е спокойно, напълно независимо и всички са в добри взаимоотношения.

Armaga: Доволен ли сте от кабинета си?
Fanktastic: Не съм особено задоволен, само малка част от екипа работеше наистина.

Armaga: Но от кого сте най- удовлетворен?
Fanktastic: С Ronell(Tabithi е в играта) и Mister Terminator.
Също така съм доволен и от Helen Moon.


Armaga: Какво мислите за икономическата криза в eRepublik?
Fanktastic: Нова Зеландия е страна, която се включва много активно във войни и в почти всеки момент ние може да сме воюваме срещу някого. Също така, администратора на играта е решил да деактивира бота и така да се каже, сега е бъркотия.

Armaga: Мислите ли, че Нова Зеландия ще успее да преструктурира армията през следващите 30 дни?
Fanktastic: Всичко е възможно, когато Mister Terminator води преструктурирането на армията и мисля, че ще успее.

Armaga: Какво мислите за съюза CoT?
Fanktastic: Това е добър съюз, в който повечето съюзници са ни стари приятели.

Armaga: Какво мислите за България?
Fanktastic: Аз съм сърбин в реалния живот и да, за мен това е приятелска държава. В eRepublik, България е наистина силна страна, с много силни отделни играчи.

Armaga: Да, България е силна, но Полша и Сърбия са най- силните държави в eRepublik.
Fanktastic: Аз мисля, че съюзът е по- важен, както и доверието между страните.

Armaga: Какви са вашите взаимоотношения с другите съюзи?
Fanktastic: Ние нямаме изразени с отношение с другите съюзи, като цяло. Всичкото, което имаме са стари приятелства.

Armaga: Какво очаквате от Нова Зеландия през следващите 30 дни?
Fanktastic: Очаквам от Нова Зеландия да продължи да поддържа добрите си взаимоотношения със съюзниците си, както и да бъде по- активна в CoT.

Armaga: Благодаря ви за интервюто!


Armaga, ambassador of New Zealand / посланик на Нова Зеландия.
 

Comments

LogainAblar
LogainAblar Day 1,904, 10:40

Добро интервю.

NO CARRIER
NO CARRIER Day 1,904, 11:15

о7

TigerII91
TigerII91 Day 1,905, 23:26

==========

I am selling a Military Unit for 25 gold. If you are interested send me a pm.

http://www.erepublik.com/en/article/2207489/1/20

==========

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.