اعلام موجودیت حزب کاوه

Day 4,350, 03:57 Published in Iran Hungary by khosro Aparviz
https://ibb.co/RB8xwj1

کاوه آهنگر و درفش کاویانی اش نقشی نمادین در بین جنبش‌های با تفکرات ملی‌گرایانه ایران از آغاز اسلام تاکنون بازی کرده‌است و نشان جنبش‌های ضد حکومت‌های اسلامی در ایران بوده‌است. یعقوب لیث صفاری در هنگام قیام خود علیه عباسیان در شعری که از طرف او برای خلیفه عباسی ارسال شد، چنین نوشت: «درفش کاویانی (عَلَم الکابیان) همراه من است و امیدوارم که زیر سایهٔ آن بر ملتها فرمانروایی کنم»

در دوران نوین، درفش کاویانی نقشی نمادین در جنبش‌های ملی‌گرایانه و سیاسی داشت. این نماد نه تنها در جنبش‌های سیاسی پوپولیست جایگاه خاصی داشت. بلکه نمادی بود که در ملی‌گرایی نوین ایران توأمان دارای نقشی عقیدتی، فرهنگی و روشنفکری بوده و نماد میهن‌پرستان به‌شمار رفته‌است.درود خدمت تمام خوانندگان گرامی
بدینوسیله حزب ناسیونالیست کاوه موجودیت خود را اعلام میدارد و دستان تمام ملی گرایان را برای همکاری میفشاریم
لازم به ذکر است متعاقبا ارتش کاویانی تأسیس خواهد شد
این حزب کاملا مستقل می‌باشد و تنها دغدغه آن ملی گرایی می‌باشد همچنین اعضای خانواده کاوه در هر زمان ای که نیازی جهت ادامه نقش آفرینی مثبت در ایران مجازی داشته باشند از مزایای فعالیت ناسیونالیستی خود بهره‌مند خواهند شد


https://www.erepublik.com/en/party/kave-national-party--5702/1