Србијо одлучи

Day 722, 08:19 Published in Serbia Republic of Macedonia (FYROM) by thedragon
<img src="http://somokon.com/erep/hitcounter.png">
СРБИЈО ОДЛУЧИ
Србијо одлучисе дали си со Македонија или со ПМРГ(Поранешна Македонска Република г р ција)Само сети се на битката на словонија каде што ние Македонците ви помогнавме заедно со Русите а ПМРГ во последните минути со штета 300+ ја спасија Хрватска.Не заборавајте дека за Косово и ние гласовно да биде додадено на Србија ,а не како посебна држава.


Да живее Македонија.
Да живее Русија.
Да живее Србија.
Да живеат ПРАВОСЛАВНИТЕ БРАЌА=МАКЕДОНИЈА + СРБИЈА + РУСИЈА + ЦРНА ГОРАSERBIA DECIDE
Srbije decide whether you are with Macedonia or PMRG (Former Macedonian Republic g reece) Just remember the Battle of slovonija where we Macedonians you helped with the Russians and PMRG last-minute damage to the 300 + saved Croatia's. Remember that for Kosovo and we voted to be added to Serbia, and not as a separate country.


Long Live Macedonia.
Long Live Russia.
Long Live Serbia.
Long Live Orthodox BROTHERS = Macedonia + RUSSIA + SERBIA + MONTENEGRO