Ambienti on/off

7~8세기 이모티콘

2 Dita 3,043, 04:21 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese-ㄴ- … lexo më shumë »

HangBoKwan, the Emperor of the Snow

1 Dita 3,040, 10:42 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtueseR - 황제의 진영(Emperor's Divide)

21개월짜리 모래병사lexo më shumë »

줄서는 문화를 만듭시다.

6 Dita 3,033, 00:13 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese세상에 온갖 바이러스가 범람하여

인간들이 떼죽어나가도

우리는 투철한 준법정신을 가진 사람입니다.

우리모두 줄을 섭시다. … lexo më shumë »

죽창당에 가입하였습니다.

2 Dita 3,018, 19:21 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese

마현의 썩어빠진 정신상태(일명 마혀니즘)에 감동받아 죽창당에 가입하였습니다.

죽창당과 대한민국 그리고 경마장을 위한 당이되기위해 최선을 다하겠습니다.앞으로 저희당이 나아가야 할길은

1. 마현숙청

2. 세계 경마의 도시 "레카랜드" 구상

3. 스팽킹 합법화(에르엉덩이 공유)

4. 추노단을 설립하여 집나간 노예들 납치

5. 국고의 사유화(돈내꺼)

우선시되야할 순서로 나열하였습니다.lexo më shumë »

그에게 바치는 그림

5 Dita 2,979, 00:50 E Publikuar në South Korea South Korea Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese Ndërveprimet shoqërore dhe argëtuese팡팡 … lexo më shumë »